AlkuPohjois-SavoIisalmen pitäjäRuodutusluettelot → Ruodutusluettelo 1648

Iisalmi ruodutusluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessä

Uthsriffningz och Rooteringz Rulla Öfwer Nye Schlotz Lähn .. för åhr 1648

Idensalmi Sochen

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 32

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Ollickalaby
Jacob Persson Mardikainen B
Larss Madzsson Kainulainen B
Pååll Persson Sichwåinen B
Anderss Pålsson Ollikainen B
Larss Påålsson Ollikainen B
Pååll Ollsson Ollikainen B
Jönss Persson Ollikainen B Jacob Jönsson Ollikainen Son Knecht
Larss Påålsson Ikåinen B
Larss Hindersson Ollikainen B
PaiuJärfwj
Johan Påålsson Cuåssmainen B

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 32

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Peeter Cuåssmasson Cuåssmain B
Erich Kåckarinen B
Sigfredh Kåppåinen B
Anders Persson Sutinen B
Nielss Andersson Sutinen B Peter Nielsson Sutinen Son Knecht
Larss Olufzsson Lappalainen B
Hindrich Kechköinen B
Narfwanlax
Jönss Ollsson Hilduinen B
Michill Larsson Hilduinen B
Mårthen Swensson Hilduinen B

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Clemet Hilduinen B
Ångiwesij
Anderss Larsson Ruåtzalainen B
Hindrich Persson Ollikainen Kåppi B
Cuåssma Cuåssmasson Cuåssmainen B
Oloff Ollsson Rynöinen B
Bertill Rynöinen B
Hindrich Ollsson Rynöinen B
Pååll Endwardsson Lapwetelein B
Hanss Hindersson Kopåinen B
Peeter Peterss: Martikainen B Olof Persson Martikainen Son Knecht

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Anderss Peerss: Ruåtzalainen B
Oloff Persson Niskainen B Madz Henderss: Harmainen StyffSon Knecht
Larss Larsson Pietikäinen B
Hindrich Sigfredss: Kåfwålain B
Nielss Peersson Ruåtzalainen B
Desse fem Hemman giöra för denne såssom och seneste för slutne Uthshrifningen en Knecht

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Staphan Persson Wäisäinen B
Pååll Persson Wäisäinen B
Peer Ollsson Martikainen B
Christer Larsson Martikainen B
Thomass Ollikainen B
Lapwetelänmäkj
Pååll Erichsson Röncköi Lapwet: B Son Påål Persson Rönkö Knecht
Madz Mårthenss: Lapwetelein B
Madz Anderss: Lapwetelein B
Porseumäkj
Erich Ifwarsson Rautaparda B
SagnaJärfwj
Lars Andersson Rönckö B

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Anderss Jörenss: Rautaparda B
Johan Carellsson Pardainen B
Anderss Perss: Lapweteleinen B
Lambanmäkj
Pååll Michillss: Soikainen B
Oluff Ollsson Huiainen B Knecht
Madz Perhkäinen B
Michill Michillsson Soikain B
Heinämäkj
Nielss Anderss: Utriainen B
Hanss Wätäinen B
Michill Pickarainen B

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Olof Lippoinen B
Peer Peersson Kerkeinen B
Bertill Persson Utriainen B
Pååll Eshillss: Utriainen B
Mårthen Lippoinen B
Pielawesi
Hindrich Nielss: Utriainen B
Pååll Ryttkäinen B
Larss Tåssarinen B
Isack Niskainen B Daniell Pållsson Nishainen Broder Knecht
Anderss Nishainen B

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Pååll Tåssarinen B
Hindrich Ryttkäinen B Sonen Hemming Hendersson Rytkäin Knecht
Olof Bengtsson Kårnuin B
Peer Påålsson Parwiain B
Nielss Persson Ruåtzalain B
Olof Larsson Nishainen B
Peer Andersson Tickainen B
Eshill Colemainen B
Peer Påålsson Rytkäinen B
Peer Persson Rytkäinen B

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Nissilä by
Jönss Jönsson Nissinen B Anders Pålsson Pardainen Knecht för denna Rotan, och Rotan skall skaffa ett för honom
Walkianen
Olof Pållss: Kettuinen B
Hindrich Pållsson Kettuinen B
Peer Larsson Kettuinen B
Olof Ollsson Kutilainen B
Anderss Jönsson Pardain B
Michill Olls: Pardainen B
Idensalmiby
Eshill Jönsson Karakain B
Bertill Jönsson Kauppinen B
Markuss Markusson Hutuin B

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Swanninmäkj
Hindrich Larss: Huttuinen B
Matz Madzss: Huttuinen B
Peer Jönsson Huttuinen B
Jass Jönsson Huttuin B eller såuru
SångaJärfwj
Larss Anderss: Turuinen B
Larss Pardainen B
Pååll Persson Eshelinen B
Peer Ollsson Ryhöinen B
Månss Jönsson Nissinen B
Peer Persson Pööein B Erich Persson Pöllöin Knecht

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Madz Anderss: Röncköj B
Anderss Anderss: Röncköj B
Oloff Ollsson Huttuinen B
Anderss Anderss: Huttuinen B
Larss Ollsson Huttuinen B
Larss Larsson Huttuinen B
Anderss Erichzson Huttuinen B
Olof Erichzsson Nissinen B
Michill Ollss: Tuåfwinen B {Michill/Michilss:/Tuåfwin] Son Knecht
Oloff Ollsson Juutinen B

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Juurusby
Anderss Ollsson Kechkoin B Lars Hendrichzsonn Wenttinen Knecht och Rotan skall gifwa een duglig Karll
Madz Michillss: Tuåfwin B
HärneJärfwj
Anderss Larsson Heishainen B
Anderss Madss. Kechkoinen B
Jören Nissinen B
Witaby
Peer Larsson Huttuinen B
Peer Andersson Huttuinen B
Anders Anderss Pyllikös B
Markuss Jönsson Huttuin B
Palosby
Larss Heishainen B

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Larss Persson Heishainen B
Ullmalaby
Christer Ollsson Ullmainen B
Madz Madzsson Asikainen B
Jönss Jönsson Ulmainen B
Peer Larsson Kechkoinen B
Olof Ollsson Kechkoinen B
Peer Madzsson Kechkoinen B
Anderss Madzsson Kerjeinen B
Oloff Ollsson Tijckainen B
Sulkawa
Oluff Nousiainen B Larss Ollss: Nåusiainen Son Knecht

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Madz Sonroinen B
Hindrich Piedikäinen B
Thomass Thomss: Silfwenoin B
Olof Launoinen B
Anderss Tenhuinen B
HautaJärfwj
Peer Påålsson Rytkäin B
Oloff Persson Kerkäin B
Peer Ollss: Kerkäin B Sonen Olof Persson Kerkein Knecht
Olof Nielss Kerkäin B
Jönss Ollsson Kerkain B

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
KåliåJärwj
Peer Andersson Kärkäinen B
Thomass Ollsson Kärkein B
NiemisJärfwj
Oluf Hinderss: Hyfwerinen B Madz Hinderss: Hyfwerinen Broder Knecht
Madz Jacobsson Hyfwerinen B
Staphan Persson Hyfwerin B
Nielss Staphansson Hyfwerin B
Luupålaby
Peer Kämäräinen B
Michill Pardainen B
Wijssa Kanckuinen B
Pååll Kånåinen B

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Kiuruwesi
Peer Philpusson Kijshinen B
Oloff Hinderss: Lappalainen B
Hintza Påålss: Tickainen B
Pååll Persson Pardainen B Hindrich Påålsson Pardainen Son Knecht
Pååll Jönsson Pardainen B
Olof Thomass: Lappalainen B
Bertill Tapanainen B
Larss Michillss: Pardainen B
Hind: Larss: Mäkj Lappalainen B
Hindrich Ifwarsson Pardain B

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Larss Madzsson Lappalain B
Thomas Hindersson ibm B
Erich Larsson ibm B
Puråwesi
Hindrich Juudtinen B
Larss Junduinen B
Peer Anderss: Nijrain B
Jönss Perss: Hilli Lappalainen B
Jonss Andersson Ryhöin B Peer Anderss Ryhöin Broder Knecht
Peer Persson Lappalainen B
Larss Kutilainen B

Löösdrifware

IrtolaisiaLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Axell Persson Martikain B Sielfshrefne Knecht
Anderss Johnasson Pardain B Sielfshrefne Knecht
Larss Andresson Purdinen B Sielfshrefne Knecht
Pååll Anderss: Rytkäin B Sielfshrefne Knecht

Lengdh opå dem som Anno 1648 Uthan Tedde Laga förfall hafwa absenterat sigh ifrån Uthskrifningzplatzen

PoissaoleviaLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 127

Etunimi Patronyymi Sukunimi Osuus Kommentit
Ollickalaby
Pååll Ollsson Ollikainen 1
Jönss Peersson Ollikainen 1
Larss Påålsson Ikåinen 1
PaiuJärfwj
Peeter Cuossmasson Cuossmainen 1
Anderss Persson Sutinen 1
Ångiwesi
Olof Ollsson Rynäinen 1
Bertill Rynäinen 1
Pååll Enwardzsson Lapewätelain 1
Hanss Hendersson Kåpåinen 1
Peer Peersson Martikainen 1
Larss Larsson Pitkäinen 1
Johan Carllss Pardainen 1
Hindrich Sigfredss: Kåfwolainen 1
Peer Ollsson Martikainen 1
Christer Larsson Martikainen 1
Thomass Ollickainen 1
Lapwelanmäkj
Peer Erhss: Rönckö Lapweteleinen 1
Pörsenmäkj
Erich Ifwarsson Rautaparda 1
Anderss Jorensson Rautaparda 1
LambanJärfwj
Pååll Michillsson Saikåinen 1
Madz Pachkoinen 1
Heinämäkj
Hans Mätinen 1
Michill Pickarainen 1
Olof Lippåinen 1
Bertill Peersson Utriainen 1
Pååll Eshillsson Utriainen 1
Hindrich Nielsson Utriainen 1
Pielawäsi
Pååll Rytkeinen 1
Olof Bengdtsson Kornuinen 1
Peer Andersson Tickainen 1
Eshill Kålemainen 1
Peer Påållsson Rytkäinen 1
Nissilä by
Jönss Jönsson Nissinen 1
Walkianiemj
Hindrich Påålsson Kettuin 1
Peer Larsson Kettuin 1
Olof Ollsson Kutilainen 1
Michill Ollsson Pardainen 1
Idensalmj
Eshill Jönsson Karakain 1
Marckuss Markusson Huttuin 1
Swänninmäkkj
Madz Madzsson Huttuin 1
Peer Jonsson Huttuinen 1
Larss Jönss Huttuin eller Souru 1
SångaJärfwj
Larss Andersson Turuinen 1
Larss Pardainen 1
Peer Ollsson Ryhäinen 1
Månss Jönsson Nissinen 1
Peer Peersson Pölläinen 1
Madz Andersson Röncköi 1
Anderss Andersson Röncköi 1
Olof Ollsson Huttuinen 1
Peer Persson Rytkeinen 1
Anderss Andersson Huttuinen 1
Larss Larsson Huttuinen 1
Anderss Erichzsson Huttuinen 1
Salame
Oloff Erichzsson Nissinen 1
Olof Ollsson Juutinen 1
Anderss Ollsson Kechkoinen 1
Juumisby
Madz Michillsson Tuofwoinen 1
Anderss Larsson Heiskainen 1
HärneJärfwj
Jören Nissinen 1
Anderss Madzsson Kechkoinen 1
Wijtala by
Peer Andersson Huttuinen 1
Anderss Andersson Pyllikös 1
Marckus Jönsson Huttuinen 1
Palohby
Larss Persson Heiskainen 1
Ulmalaby
Christer Ollsson Ullmainen 1
Madz Madzsson Asikainen 1
Nerkå
Jönss Jönsson Ulmainen 1
Olof Ollsson Kechkoinen 1
Anderss Madzsson Käriäinen 1
Sulkawa
Madz Saaroinen 1
Thomas Thomasson Silfwenoin 1
Oloff Launoinen 1
Peer Peersson Rytkäinen 1
HautaJärfwj
Olof Peersson Kärkeinen 1
Peer Ollsson Kärkeinen 1
Olof Nielsson Kärkeinen 1
Jönss Ollsson Kärkeinen 1
KallioJärf.
Peer Ollsson Kärkeinen 1
Thomass Ollsson Kärkeinen 1
NiemisJärfwj
Olof Hindersson Hyfwärin 1
Madz Jacobsson Hyfwärin 1
Staphan Persson Hyfwärin 1
Nielss Staphansson Hyfwärin 1
Luupåla
Peer Kämäreinen 1
Michill Pardainen 1
Kiuruwesi
Peer Philpusson Kiskinen 1
HaapaJärfwj
Olof Thomasson Lappalainen 1
Bertill Tapanainen 1
Hindrich Larss: Mäki Lappalain 1
Hindrich Ifwarss: Pardoin 1
Larss Madzsson Lappalain 1
Thomass Hindersson Lappalain 1
Erich Larsson Lappalain 1
Puråwesi
Hindrich Junduinen 1
Larss Junduinen 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 32, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2019