AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1610 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1610

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Y 
 -  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Larsson 105A

Anders Nilsson 105B

Anders Olsson 108A

Bertill Månsson 108A

Christer Bertilsson 108A

Cossma Jönsson 105B

Goriuss Ifwarsson 108A

Hemmingh Persson 108A

Henrich Madsson 107B

Johan Mårthensson 112B

Jören Bengtsson 105A

Jören Jörensson 113A

Jören Madsson 106B

Jöst Polsson 108A

Lass Eschelsson 105A

Mårthen Thomasson 108A

Niliss Nilsson 105A

Niliss Persson 105A

Oluf Andersson 107B

Oluff Mårthensson 108A

Sigfredh Mårthensson 107B

Thomas Stafansson 110A

Tobiass Mårthensson 108A

Tönne Joachimsson 106B

Tönne Joackimsson 106A

AAlkuun

Achtinen

Madz 108A

Affuinen

Anderss Axelsson 111B

Affwin

Eschell Andersson 105A

Oluff Andersson 105A

Affwinen

Hanss 106A

Hanss 107B

Larss Månsson 105A

Per Jönsson 105A

Per Olsson 105A

Påll Madsson 105A

Ahoinen

Anders 104A

Anderss 106B

Madz Jönsson 109B

Niliss 112A

Per Persson 109B

Philpuss 104A

Påll 106B

BAlkuun

Benttinen

Påll Larsson 105A

CAlkuun

Caipainen

Jönss 112A

Cauppin

Anderss Persson 109B

Jöns Olsson 109B

Oluf Jönsson 109B

Stafan 109B

Cauppinen

Lasse 108A

Per Hendersson 108A

Påll Hendersson 109B

Rossi 109B

Clemettinen

Niliss Olsson 112A

Colemain

Henrich Jönsson 111A

Madz Madsson 111A

Colemainen

Anderss 105A

Anderss 112A

Anderss 112B

Jönss Michelsson 105A

Lass 112A

Niliss 112B

Per Michelsson 107A

Per Persson 111B

Påll 112B

Påll Persson 111B

Colämain

Michill 105B

Coosmainen

Madz 104A

Coossmain

Jönss 103B

Påll Grelsson 103B

Coossmainen

Eskell 104A

Hanss 104A

Henrich 104B

Jönss Nilsson 104A

Jönss Persson 104B

Madz 104B

Madz Larsson 104A

Per Jacopsson 108A

Per Olsson 107A

Påll Bengtsson 105B

Påll Grelsson 104A

Cosmainen

Grels 105B

Stafan 105B

EAlkuun

Eschälinen

Abram 112A

Christer 112A

Henrich 112A

FAlkuun

Frosth

Henrich Hendersson 104B

HAlkuun

H___lein

Cauppi 103B

Hackarainen

Påll 111A

Halikin

Oluf Larsson 109B

Oluf Olsson 109B

Oluf Polsson 109B

Haloin

Per Polsson 111A

Haloinen

Jönss 106B

Knut 107B

Madz 106B

Madz Persson 106B

Per Andersson 105A

Hamuinen

Jönss 104B

Oluf Jacopsson 107A

Stafan 106A

Hapalainen

Michell Larsson 110B

Hatzoinen

Henrich 107A

Hatzssoin

Oluf Madsson 105A

Hatzssoinen

Henrich 106A

Henrich Hendersson 108A

Michell 108A

Niliss 108A

Heickurinen

Påll 105B

Heijlainen

Lass Nilsson 105A

Heijnoinen

Daniell 107B

Hanss 112B

Jöns Persson 112B

Jönss Jönsson 112B

Lass 112B

Heinoin

Anders Hendersson 108A

Arfuedh Hindersson 108A

Heinoinen

Henrich Nilsson 107B

Oluf 107B

Oluff 104B

Påll 103B

Simon Olsson 103B

Stafan Hendersson 108A

Heischain

Gorius 112A

Heiskainen

Gorius 111A

Henninen

Madz Polsson 110A

Oluf Persson 111B

Oluff Olsson 105A

Per Olsson 109A

Per Persson 111B

Påll Persson 111B

Heurijinen

Lass Hendersson 109B

Wijssa 109B

Heuryinen

Jönss Persson 112A

Per Michelsson 112A

Himainen

Madz 110B

Hirfuoin

Madz Madsson 108A

Hirfuoinen

Franss 109A

Gorius 105A

Madz Matzsson 109A

Holst

Lass 111B

Hongalainen

Anders Andersson 105B

Hotakainen

Anderss 109A

Jönss 109A

Lauri 109A

Hullckoinen

Ihanuss 111B

Hurskain

Henrich Larsson 111B

Lasse Madsson 108A

Per Larsson 111B

Hurskainen

Anders 110A

Dauidh 110A

Lasse Andersson 110A

Madz Polsson 110A

Niliss 109B

Oluf Polsson 110A

Huttuin

Anders Persson 104A

Jöns Jönsson 104A

Lass Stafansson 104A

Huttuinen

Madz 107A

Hyfuerinen

Anders Olsson 107B

Cauppi 106B

Henrich Olsson 107B

Jönss 106B

Jönss Larsson 106B

Lasse Andersson 107B

Per 106B

Hyfuoinen

Oluf 106A

Hyfuöin

Henrich Hendersson 107B

Hyfuöinen

Henrich Andersson 107A

Lasse Hendersson 107B

Per Hendersson 112B

Påll Persson 112A

Hynninen

Lass Jönsson 112B

Hyttinen

Oluf 112B

Häckinen

Anderss 110B

Madz 110A

Per Andersson 110B

Per Olsson 110A

Påll 110A

Stafan 110A

Hämelein

Henrich 105A

Jönss Hendersson 105A

Jönss Månsson 105A

Niliss 104A

Hämeleinen

Per 106B

Hänninen

Per Persson 105A

Härckein

Mårthen Andersson 107B

Oluf Persson 107B

Härckäin

Jacob? Hendersson 104A

Härcköin

Oluff Hemmingsson 108A

Peer Hansson 103B

Per Olufss:n 108A

Härcköinen

Anders Persson 106B

Hemmingh 106B

Madz Andersson 107B

Oluf 106A

Per Hensson 104B

Per Persson 106B

Påll Jönsson 106B

Påll Philpusson 108A

Swen 106B

Härköin

Hanss Hansson 104B

Madz Hansson 104B

Mattz 105B

IAlkuun

Ickoin

Per Persson 104B

Ickoinen

Anders 104A

Lass Persson 104B

Iffuarin

Mångs 103B

Ihalainen

Anderss 106A

Bengtt 106A

Niliss 106A

Ikoin

Anders Polsson 104B

Illmar

Per Persson 105A

Immoinen

Erich 107B

Oluff 107B

Inginen

Hanss Persson 104B

Madz Madzsson 105B

Per Nilsson 105B

JAlkuun

Janhoin

Niliss 110A

Oluf 110A

Per 110A

Janhoinen

Henrich 110B

Påll 110A

Jarain

Henrich Polsson 108A

Lasse Hendersson 108A

Oluf Madsson 108A

Oluf Polsson 108A

Påll Polsson 108A

Jeppinen

Ihanuss 111A

Lass 111A

Oluf Madsson 111A

Per Larsson 111A

Philpuss 111A

Jurfuain

Jönss 111A

Jutinen

Anderss Olsson 109B

Per Persson 110A

KAlkuun

Kaamalainen

Henrich 105B

Oluff 105B

Kackinen

Henrich 111B

Knut 111A

Kaipainen

Anderss 110A

Hanss 103B

Lass 103B

Lass 112B

Påll 103B

Rossi 103B

Kaipoinen

Anderss 111A

Lass 111A

Madz 111A

Oluf 112B

Kallinen

Henrich 105A

Madz 105A

Kanckoin

Anders Polsson 108A

Per Polsson 108A

Kanckoinen

Påll 107B

Kanckuin

Bengt Michelsson 108A

Karffuin

Anderss 112B

Karhuin

Oluf Persson 111A

Karkinen

Oluf Olsson 111B

Karkoinen

Niliss 111B

Keamolainen

Per Persson 105B

Keijstinen

Oluf Jönsson 106A

Oluf Nilsson 106A

Per Persson 106A

Kemileinen

Eschell 104B

Thomass Polsson 104B

Kemiläin

Thomas Polsson 103B

Kemppain

Lass Polsson 113A

Kemppainen

Bertill 111B

Oluf 111B

Kerckein

Oluf Larsson 111B

Kerffuin

Erich 107A

Jönss 106B

Oluff 107A

Per Persson 106B

Kerffuinen

Erich 106A

Kerfuin

Mårthen 110B

Kerri

Mårthen Sigfredsson 111B

Kerwinen

Per 103B

Kettuin

Jessper Jönsson 108A

Kettuinen

Madz Persson 104B

Per Andersson 105B

Per Persson 104B

Påll Persson 104B

Kijllckain

Påll 110B

Kijllckinen

Lasse 110A

Kijskinen

Coossma 106A

Gorgonius 106A

Hartwijch 106B

Jönss 106B

Lasse Larsson 106B

Luckas 106B

Madz 106A

Madz 111A

Madz 112B

Michell Philpusson 107A

Michill Michilsson 106B

Mångz 106B

Niliss Michilsson 106A

Niliss Michilsson 106B

Oluf Andersson 106B

Oluf Michelsson 106B

Per 106B

Per Olsson 107A

Påll Polsson 106B

Kilppoinen

Jöns 113A

Kinnuinen

Lass 112B

Per 107B

Kiskinen

Henrich 106B

Michell Olsson 106B

Oluf Olsson 106B

Kituinen

Lasse Larsson 109B

Per 104A

Kockoinen

Jönss 107A

Oluff 107A

Kohoin

Issach 112A

Oluf 112A

Philpuss 112A

Koickalainen

Hanss 110A

Kolemainen

Påll 111A

Koorkinen

Per 113A

Korhoinen

Jönss 104B

Kotroinen

Lass 112B

Kuckoin

Lasse Stafansson 110B

Madz Hendersson 104B

Kuckoinen

Erich 111A

Hanss 111A

Jöns Persson 111A

Jönss Hendersson 109B

Lass 104B

Oluf Stafansson 109B

Per Persson 109B

Kuifualainen

Stafan 110B

Kuohainen

Wijsa 105A

Kurikainen

Lasse Persson 109A

Per Hendersson 109A

Kyllöinen

Lasse Polsson 107B

Madz Persson 107B

Kächköinen

Madz 105A

Käkelein

Anderss 110B

Hanss 110B

Käköinen

Oluf 107B

Kämerein

Anderss 107A

Michell 107A

Kärfuin

Jönss 108A

Oluf 108A

Stafan 108A

LAlkuun

L__in

Jönss Hendersson 108A

La___

Thomass 111B

La__inen

Per Larsson 111B

Laaschoinen

Påll Stafansson 112B

Laitiain

Påll 111B

Lamain

Anders Hansson 103B

Anderss 103B

Hans Hansson 103B

Hans Larsson 103B

Lambain

Lasse Larsson 109A

Lasse Persson 109A

Michell Persson 109A

Mårthen Persson 109A

Per Persson 109A

Påll Larsson 109A

Lappalainen

Anderss 111B

Lauri 111A

Lapueteleinen

Berttill 112B

Lasse 106B

Niliss Erichsson 108A

Per Madsson 112B

Lauckainen

Henrich 111B

Lasse 107B

Thomass 107B

Laukain

Jöns Persson 108A

Lautiain

Lass 106A

Lautiainen

Lass Nilsson 106A

Niliss Larsson 107B

Swen 106A

Lehikoinen

Påll 112B

Leijnoin

Jöns Persson 109A

Lasse Larsson 109A

Lasse Michelsson 109A

Michell Persson 109A

Michell Polsson 109A

Leinoin

Oluf Jönsson 109A

Oluf Simonsson 106A

Leskin

Madz Henderssons 110B

Leskinen

Anders 104A

Gorius 104A

Jönss 104A

Jönss 107A

Jönss Jönsson 103B

Jören 103B

Jören Jönsson 104A

Madz Jönsson 104A

Niliss 110A

Per Polsson 104A

Lewoinen

Lass 112B

Oluf 112B

Lijkain

Påll Larsson 109B

Lijkainen

Oluf 110B

Linduinen

Lasse 108A

Lasse Andersson 110A

Tönne Stafansson 108A

Lippoinen

Anderss 111B

Erich Olsson 112B

Lwckoinen

Gabriell 112B

Lytinen

Anderss 112B

Jönss 112B

Niliss 111B

Oluf 111B

MAlkuun

M____

Måns Mångsson 105B

Påll Olsson 105B

Mammoinen

Per 110B

Mannin

Augustinus 110A

Henrich Stafansson 110A

Markainen

Per Persson 108A

Martikain

Anderss Andersson 108A

Anderss Persson 107A

Lass 107A

Oluf Olsson 108A

Oluff 107A

Martinen

Anders Jönsson 104A

Lasse Persson 107B

Marttinen

Bengt 103B

Jönss 103B

Lass Persson 106A

Michell 103B

Oluf 103B

Per 103B

Matilainen

Anderss 106A

Lass 106A

Michell Polsson 109A

Oluf 112B

Per Hansson 108A

Stafan 109A

Matinen

Per Olsson 112A

Memmoin

Per Persson 111A

Metin

Per Olsson 111A

Michainen

Niliss 107B

Mickainen

Henrich Polsson 106B

Mondoinen

Per Madsson 109B

Muhewoin

Oluf 111A

Mullkainen

Oluf 109A

Påll Larsson 109A

Påll Olsson 109A

Mustoinen

Lass Persson 111A

Niliss 104A

Per Persson 113A

Påll Persson 112B

Simon 111B

Muttulainen

Anderss 106A

Jönss 108A

Måndoinen

Niliss 110B

Per 110B

Måuckuin

Knutt 104A

NAlkuun

Narinen

Anders 104A

Anderss 108A

Anderss Grelsson 109A

Henrich 104A

Jönss Madsson 104B

Jönss Olsson 104B

Madz Madsson 104B

Madz Madzsson 105B

Madz Thomasson 103B

Påll Madsson 104B

Simon 103B

Nickoinen?

Jönss 110A

Nijssein

Lass 112A

Per 109B

Nijssinen

Lasse Polsson 110A

Nikulain

Påll Polsson 108A

Nikulainen

Madz 108A

Nissinen

Jören 109B

Lasse Persson 109B

Lauri 108A

Per Olsson 109B

Nopoinen

Per Olsson 104A

Nulppoin

Anders 106A

Lass 106A

Påll 106A

Nuriainen

Lass 107A

Nutinen

Philpuss 104A

Nylander

Per Larsson 112B

Närffuess

Lasse Polsson 109B

Näringein

Jacop Olsson 108A

Jönss Olsson 108A

Näringinen

Jönss Olsson 110B

OAlkuun

Ochtoinen

Henrich 108A

Oijkarin

Caupp 105B

Oijnoinen

Lasse Madsson 109B

Lasse Polsson 110A

Lauri 108A

Madz Madzsson 109B

Påll 110B

Oijtinen

Oluf Larsson 113A

Ollickain

Niliss Mångzsson 106A

Ollickainen

Anderss 107A

Henrich 107A

Niliss Månsson 107A

Orainen

Jönss 105B

Påll Larsson 104A

Outinen

Per 111B

PAlkuun

Paiain

Lass Larsson 111A

Paiainen

Lass Andersson 111B

Oluf Polsson 112A

Per Andersson 111B

Stafan Persson 111B

Paijainen

Per 110A

Paiusalmi

Per Persson 104A

Panoin

Henrich Larsson 112A

Per Larsson 112A

Pantzar

Per Michsson 107A

Partain

Thomas Madsson 108A

Partainen

Anderss Andersson 106B

Augustinuss 106A

Jönss 106A

Lasse Polsson 110B

Oluf 106B

Parttainen

Henrich Jönsson 107B

Passainen

Cauppi 112B

Lass Persson 107A

Per Persson 112B

Peckurin

Per Persson 109A

Pekoin

Lass Persson 105B

Michill 105B

Pekurinen

Lasse Persson 109B

Pellkinen

Henrich Larsson 108A

Pendikeinen

Henrich 107A

Oluff 107A

Per 107A

Pennainen

Oluf 112B

Pennoin

Påll Persson 108A

Pernain

Jönss 107B

Madz Persson 107B

Per Olsson 107B

Pijsspainen

Oluf Hendersson 109B

Påll 108A

Påll Hendersson 109B

Piskoinen

Anders 104A

Per 105A

Pulliainen

Erich Persson 110A

Påll Polsson 110A

Thomas Persson 110A

Punnoinen

Anderss Larsson 112A

Lass Larsson 112A

Oluf Larsson 112A

Purainen

Per Persson 105B

Purhoin

Anders 106A

Henrich 106A

Oluf 106A

Per Larsson 106A

Per Persson 106A

Purhoinen

Lars Larsson 108A

Lass Larsson 106A

Purrinen

Erich Persson 111B

Henrich Nilsson 111B

Per Persson 111B

Sigfredh 111B

Putkoin

Lasse Larsson 110A

Påfuilainen

Henrich 109B

Päkoin

Lass Simonsson 105B

Pärnäin

Oluff Andersson 107B

Oluff Erichsson 107B

Pätöinen

Anderss 107A

Anderss Andersson 107A

Pääcköinen

Oluff Jönsson 105B

Påll Stafansson 105B

Pöndinen

Staffan 104B

Pöröinen

Lasse Persson 111B

Madz Jönsson 111A

Pöuhoin

Anderss 109B

Per Larsson 109A

Påll 109B

Pöxainen

Henrich 108A

Pöxeinen

Anderss 108A

Oluf Madsson 108A

RAlkuun

Raascha

Anderss 110B

Rachkoin

Anderss Polsson 109A

Rassainen

Gorgonius 105B

Rastoin

Oluff Larsson 104B

Per Larsson 103B

Rastoinen

Henrich 103B

Jöns Polsson 104B

Jönss Persson 104B

Lass Persson 104B

Madz 103B

Niliss Persson 104B

Oluff Polsson 105B

Per Michelsson 103B

Påll Persson 104B

Rautaparta

Henrich 110B

Oluf 111A

Oluf 112B

Philpus 112B

Rautiain

Niliss 110B

Niliss Larsson 113A

Rautiainen

Madz Andersson 112A

Remoinen

Niliss Olsson 110A

Rimppi

Anderss Michelsson 108A

Henrich Michelsson 107B

Per Andersson 108A

Per Ollsson 105A

Rissainen

Eschell 110B

Henrich 108A

Jönss 111A

Rissanen

Per Persson 111A

Rongainen

Oluf Erichsson 107B

Oluf Mårthensson 108A

Oluf Olsson 107B

Oluff 106A

Per Mårthensson 107B

Per Olsson 107B

Thomass 108A

Roottinen

Påll 106A

Rootzuinen

Påll 107A

Rootzulainen

Pååll 107A

Rottinen

Lasse Andersson 108A

Rydssainen

Hanss 111A

Rydzssein

Hanss 112A

Rytkoin

Lasse Nilsson 110B

Niliss Nilsson 110B

Rytköinen

Per 108A

SAlkuun

Saffuolainen

Oluff 104A

Safuolainen

Per 112A

Saickoinen

Hemmingh 105B

Seckinen

Madz Andersson 112A

Sigffuoin?

Per 107A

Sijkain

Johan 110A

Per Olsson 109B

Sijkainen

Henrich Grelsson 109B

Madz Persson 109B

Skinnarin

Bertill 107B

Skinnarinen

Per 106B

Smedh

Tomass 107A

Sopainen

Per Persson 103B

Sormoin

Anderss 111B

Hemmingh 112A

Lass Larsson 111B

Madz Stafansson 112A

Oluf Jönsson 111A

Stafan 112A

Sormuinen

Anderss 111B

Lauri 109B

Mårthen 111B

Per Polsson 111B

Suhoinen

Grelss 110B

Oluf 112A

Suickain

Lass Olsson 110B

TAlkuun

Tarckiainen

Anderss 105A

Madz 105A

Per 105A

Påll Persson 105A

Tarffuain

Påll Olsson 108A

Tarffuainen

Bertill 111A

Tarfuain

Anderss Olsson 109A

Jöns Olsson 109A

Lasse Olsson 109A

Madz Larsson 109A

Madz Olsson 109A

Niliss Nilsson 108A

Oluf Nilsson 108A

Påll Olsson 109A

Tarfuoin

Påll Larsson 108A

Tarkiain

Påll Polsson 109B

Tarkiainen

Coossma 108A

Jönss 103B

Tarkinen

Simon 112A

Tarrckiain

Jöns Pålsson 104A

Lasse Larsson 104A

Niliss Nilsson 104A

Påll Persson 104A

Tarwainen

Henrich 103B

Niliss 103B

Tellckoinen

Clemet Larsson 112A

Tenhoinen

Erich 112B

Henrich Persson 110A

Lass 105B

Oluf 112B

Oluf Polsson 110A

Påll 110A

Simon 112B

Tenhuin

Per 108A

Tenhuinen

Erich 111A

Timoinen

Anderss 112A

Oluf Erichsson 112A

Poll Andersson 112A

Tirinen

Knutt 104A

Lass Madsson 104B

Madz 104B

Toloinen

Lass Polsson 112B

Oluf 112A

Påll 112A

Tomberinen

Oluf 111B

Per 113A

Toroinen

Madz 112A

Tuchkalainen

Larss 105A

Påll 105A

Tuchkuinen

Bengt 106A

Turkainen

Lass Olsson 107A

Lass Sigfredzsson 107A

Oluff Hemmingsson 107A

Turkiain

Per Andersson 112B

Philpuss 111A

Turkiainen

Philpuss 112B

Turpein

Henrich 111A

Tåifuakainen

Madz Persson 112A

Stafan Persson 112A

Tåloinen

Lass 111A

VWAlkuun

Wauchkoinen

Mångz 111A

Per 111A

Påll 111A

Thomas 111A

Wechmoinen

Niliss 108A

Weijssoin

Henrich Hendersson 109A

Henrich Olsson 109A

Johan 109A

Oluf 109A

Per 109A

Wepseleinen

Cauppi 111A

Westerinen

Jacop 108A

Wihawainoinen

Anderss 106B

Madz 106B

Påll 107A

Wihoin

Niliss Larsson 109B

Wijhoinen

Anderss 112A

Wirolainen

Anderss 111B

Wllmainen

Anderss 107A

Oluf 106A

Oluf 107A

Wtermarch

Eschell 113A

Wtriain

Oluf Olss:n 111A

Per Olsson 111A

Wtriainen

Lass 112B

Oluf 112B

Per 112B

Påll 112B

Wäffwyinen

Lass Jönsson 112A

Wäneleinen

Lasse Nilsson 110A

Niliss Nilsson 110A

Wäneläinen

Anderss 108A

YAlkuun

Yletyinen

Jönss 104B

Oluff 104B

Påll 104B

Yrieneinen

Madz 110A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 742 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2023