AlkuSavolaisia joukko-osastojaSavonlinnan läänin kahdennusrykmentti → Venäjältä sotavankeudesta palanneita

Savonlinnan läänin kahdennusrykmentti

Venäjältä sotavankeudesta palanneita

Sawolax och Nyslotts läns Infanterie

Aukeama 383, kuva 213

Saapunut Arvo Nimi Komppania Ikä Palv.v. Syntynyt Kommentti
7.5.1722 Majoren Fridrich Sabelfelt 49 29 vangiksi Viipurin valtauksessa
19.5.1722 Föraren Joh. Rodhe Clementhoffin komppania 39 19 Riga saa eron
4.6.1722 Munsterskr. Erich Johan Berling hen 46 26 Wiborg haluaa rykmenttiin
9.6.1722 Soldat Matths Stinken evl 40 21 Nyslått haluaa rykmenttiin
13.6.1722 Capit. Michael Steenstrand juv 40 25 Åbolän vangiksi 1710
Adjutant Carl Borg 36 19 Wiborg vangiksi 1710
16.6.1722 Lieut. Daniel Kallitin juv 54 35 Ingermanl: vangiksi 1710
nedannämde Tihl Finland ankomne officerar hafwer Öfwersten Joh. Stiernscantses Krigs Collegium Anmält, om hwilka d. 1 aug: bref til stats Contoiret afgått, neml:
1.8.1722 Capitainen Wolmar Fredrich Clemenhoff 40 22 Ingermanl: vangiksi Viipurin valtauksessa
Capitain Erich Burman 41 Finland vangiksi Viipurin valtauksessa
Capitain Olof Wång 39 Åbolähn vangiksi Viipurin valtauksessa
Lieut: Jurgen Lampel 22 vangiksi Viipurin valtauksessa
Lieut: Jochim Königstedt 36 Finland vangiksi Viipurin valtauksessa
Fendrik Christian Schroderus Finland vangiksi Viipurin valtauksessa

Aukeama 385, kuva 214

Saapunut Arvo Nimi Komppania Ikä Palv.v. Syntynyt Kommentti
Fendrik Mårten Malman Finland vangiksi Viipurissa
Fendriken Åke Sabelfelt 31 Swerige vangiksi Viipurissa
d. 10 Novemb. 1722 är för denne Sabelfelt Skrifwit til stats Contoiret sedan han ifrån Finland hit kommit och sig siälf anmelld
25.8.1722 Föraren Simon Essenus Ankomne til Finland och af landshöfd. Frisenheim ha_ angifne d. 25 aug: skrifwit for Dem tilst_
Soldat Jacob Korpolain
6.9.1722 Sergeanten Snöboll
28.1.1723 Lieut. Henric Tavast
Fendrik H.C. Holstein
Sergeant Zachaeus Amnorijn
Dito Lars Asikain
Feltwäbel Johan Lemke
Fourier Johan Ekeberg
Rustmäst: Antoni Cassijn
Corporalen Erich Granbark
Dito Erich Pihlgren
Dito Adam Suppoin
Dito And. Mustoin
Dito Jöran Turoin
Dito Erich Tuckain
Wolontäir Matz Lustig
Soldat Michel Wäisäin
28.1.1723 Soldater Peter Pundain
Påhl Hämälain
Joh. Williackain
Bengt Stubbe
Joh. Spelman
Staphan Järnstör
Anders Styf
Adam Hindström
Mats Räpå
Matz Randalain
Petter Sutin
Grels Wanhain
Simon Silvando
Mårten Puckare
Henrich Somin
Henrich Läpiäin
Matz Luckarin
Lars Pändine
Mårten Suhoin
Jacob Karhein
Johan Keistin
Michel Aholain
Jöran Antoin
Staphan Biörn
Matz Risain
Lars Stephans. Hämäloin
Henrich Ståhlberg
Joh. Ahlgreen
Petter Hurtig
Joh. Frisck
Michell Lapp
Matz Bohm
Anders Mustoin
Mårten Hauckoin
Erich Sutari
Hans Clementsson
NB alle desse under: d. 28 Ja_ antecknade stå på landsh_ Frisenheims förteckning af d. 4 Jan 1723

Aukeama 387, kuva 215

Saapunut Arvo Nimi Komppania Ikä Palv.v. Syntynyt Kommentti
30.1.1723 Sold. Lars Abrahamson eve upgifwen af land_ Uxkull på en fö_teckning af d. 3 ju_
11.2.1723 Corporal Bertil Pajuin Desse stå på en ifrån lands_ Frisenheim inkommen förteckning af d. 18 Januarii
Sold. Jacob Kurvinen
Fendrik Zachris Peuronius
Sold. Anders Karhuin
Michel Aholain
And. Karhonen
Corp. Petter Ronduin
24.3.1723 Capitein Lieut. And. Berg ankommen til Finland, har sig siälf anmält jenom bref från Lapstrand af d. 27 -april
Sold. Petter Roholain Bromanin komp. 40 22 Finland wilsam, får afskied
12.6.1723 Student Johan Witstock som förrättat Guds tiensten wid detta Reg:tet samt i fångenskap
d. 11 Maii 1723 anmält af landsh: Frisenheim af d. 12 Junii skrifwit för honom til Hans K: Maj:t om 1/2 åhrs lön såsom Batta_lons Präst
17.7.1723 Fourier Abraham Jack hen vid annotation andra sidan
Förare Bengt Rise hen
Soldat Petter Häger hen
Sold. Michel Hockoin eve
Sold. Simon Liuckoin maj
Sold. Hind. Jäppin pie
17.7.1723 Sold. Per Persson Ruskoin kuo Alle De som äro antecknade under d. 17 jul: har H: Öfwersten Stiernschantz d. 3 Jul: innewarande hit anmält
Sold. Petter Pardain juv
Dito Tomas Clementson juv
Soldat Petter And. Kardia puu
29.8.1723 Soldat Påhl Stålt Stiernstrandin komp 40 16 Nyslotts län Står på en från Helsingfors inkommen förteckning af d. 5 aug:
23.5.1724 Sold. Petter Kanckuin Saxbeckin komp 45 anmält af Landsh. Frisenheim på en förteckning af d. 11 april

Suurin osa tunnistetuista nimistä kuuluu kahdennusrykmenttiin.
Osa lienee jäänyt vangiksi jo aikaisemmin, osa vasta kun loput miehet
oli liitetty vakinaiseen rykmenttiin. Kolmikirjaimiset lyhenteet
Komppania-sarakkeessa viittaavat juuri vakinaiseen rykmenttiin,

92 tietuetta

 
Lähde:
SVAR SE/KrA/0388/14 B/2 Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar

© Väinö Holopainen 2022