AloitussivuSavon sotaväkiSavon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmenttiKatselmus 1685 → 8. Kapteeni Erik Giösin komppania

Savon sotaväki: Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti

8. Kapteeni Erik Giösin komppania

Katselmus 18.8.1685 (Nyslotth)

NimihakemistoSotilaiden nimihakemistoSotilaiden etunimihakemistoPaikannimetPaikannimet 2

Ruotu Talolliset Kylät Sotilas
Safwolax Öfredels Häradh: Läppäwirda Sochn
aselaji: Piqvinerare
1. Corporal
Christer Hendersson Käkäläin
Kuopion komppania 1
1 Ifwar Johansson
Läppäwirda Sigfredh Hendersson Sopainen
Pieksämäen komppania 121
Lars Andersson
Olof Kåpoin
Peer Hindersson Pullkin
2 Michell Lahrsson Wokolain
Petter Larsson Kåppåin
Kuopion komppania 103
Lars Iffwarsson Sutin
Johan Thomasson
Påhl Påhlsson Könöin
3 Sigfredh Mustoin
Påhl Larsson Kåponen
mainittu 9/1694
Clemetz
Kyrckherd:n H: Clemetz Hemman
Mattz Timoin
Anders Andersson Kåpoin
4 Anders Påhlsson Tackuin
Ossmaiärfwi Staffan Peersson Hyfwerin
mainittu 4/1695
Påhl Olofsson Pesoin
Påhl Laitinen
Peer Larsson Haringh
5 Lars el: Oloff Leskinen
Kåtalax Lars Påhlsson Kinnuin
Peer Pispain
Wächwilä
Peer Thomasson Laitin
Lietemäkj
Oloff Laitin
Sydenma
6 Hans Clemetsson Laitin
Mattz Oloffsson Wiliain
Kuopion komppania 119
Staffan Heiskain
Paukarlax
Hindrich Ollikain
Johan Kåpoin
7 Adam Jalkain
Ibidem Mattz Thomasson Kaipain
mainittu 9/1691
Peer Påhlsson Reinikain
Reinikala
Oloff Larsson Itkåin
Haloila
Mattz Ohrawain
8 Anders Sigfredhsson Hardikain
Samais Erich Påhlsson Käinoin
Pieksämäen komppania 107
Oloff Peersson el: Jören Nissin
Abraham Peersson Haloin
Måns Påhlsson
9 Clemet Hålopain
Walkeamäkj Erich Andersson Kastinen
Kuopion komppania 123
Simon Andersson
Anders Mårthensson Pöyhänen
Karttasahlo
Hindrich Hindersson Kåpoin
Jurikala
10 Sigfredh Christersson Kåpoin
Waristaipal Erich Hansson Launioin
mainittu 4/1695
Peer Peersson Suhoin
Hapamäkj
Lars Hansson Härckä
Johan Isaahsson Krögare
11 Eskill Kinnuin
el: Ollj
Oloff Oloffsson Parfwinen
Pieksämäen komppania 111
Anders Andersson Pjrain
Michell Michellsson
Michell Påhlsson
12 Mattz Olofsson Soinin
nu Hindrih
SoinilanSalmj Gösta Larsson Pura
Påhl Sårsa
el:r Oloff Sallin
Lars Kåssain
Påhl Niehlssonn
Hofwilasalmj
13 Lars Larsson Turuin
Kurialaranda Anders Andersson Kumbulain
Kuopion komppania 126
Mattz Nyssin
Påhl el: Erich Peckoin
Mattz Oloff Tirroin
14 Anders Oloffsson Käroin
Anders Andersson Lapwetel:
mainittu 4/1695
Clemet Hålopain
Mattz Andersson Lapwätäläin
Läppämäkj
Peer Jönsson Turckuin
15 Erich Peersson
Ibidem Påhl Olofsson Turonen
Pieksämäen komppania 122
Thomas Thomasson Håfwin
med Anders
Hindrich Hindersson Kåsa
Mattz Kinnoin
Tuppuralamäkj
16 Måns Käinoin
nu Anders
Jöran Hindersson Lapwätäläin
mainittu 9/1687
Oloff Tuppurain
Peer Peersson Kinnoin
Erich Erichsson Kinnunen
Hangasmäkj
17 Hindrich Hindersson Karfwan
Konnuslax Peer Peersson Parfwiain
mainittu 9/1693
Peer Mattzsson Kiman
Hindrich Olofsson Karfwain
Oloff Peersson Keinon
Sarkanemj
18 Christer Hypiä
Mustamäkj Hindrich Jönson Hardikain
mainittu 4/1690
Olof Påhlsson
Johan Myntin
nu Jöran
Danskansari
Eskill el: Christer Kåponen
Rihiranda
19 Petter Kåppoin
Peer Peersson Kinnunen
Everstiluutnantin komppania 134
Oloff el: Hindrich Philponen
Månnimäkj
Niels Niehlsson Keinoin
Hindrich Andersson Philpuxen
20 Hemmingh Michellsson
Sejerlax Hindrich Peersson Hirffwoin
mainittu 4/1690
Abraham Oloffson Kåsoin
Ninimäkj
Michell Andersson
Petter Tirckain
21 Oloff Nullpoin
Frantz Hansson Suomalain
mainittu 4/1690
Hindrich Jöranson Timoin
Hans Immoin
Oloff Turpehin
22 Påhl Tackinen
Sakarlax Oloff Påhlsson Kåpoin
mainittu 9/1694
Hindrich Roppoin
Hindrich Pedickäin
Simon Liuko
Unukansahlo
23 Johan Timoin
Timoila Mattz Andersson Asikain
Everstiluutnantin komppania 121
Clemet Hålopain
Hanss Ehrsson Pardain
Johan Johansson Dito
Safwolax Öfredels Häradh: Cuopio Sochn
2. Corporal
Samuell Willamsson Affleck
24 Oloff Niehlsson Watainen
Tallus Påhl Mattzsson Wänäläin
mainittu 9/1694
Oloff Peersson Karhuin
Peer Peersson Dito
Peer Hansson Lydikäin
Lydickälä
25 Påhl Påhlsson Kåistinen
Wehmersalmi Lars Johanson Waukoin
mainittu 9/1694
Oloff Påhlsson Leinon
Kuronlax
Jöran Mattzsson
Kasurila
Sigfredh Oloffsson Hardikain
Jännewirda
26 Peer Larsson Kårdilain
Ritonemi Mattz Mattzson Pennanen
Kuopion komppania 4
Michell Clemetsson Hålopain
Anders Clemetsson Hålopain
Mattz Peersson
27 Niels Mallinen
Wächmasmäkj Johan Hindersson Turonen
Jöns Leinonen
Oloff Oloffsson Möikinen
med Oloff Haikainen
Christer Hilduinen
28 Hindrich Kåstinen
Wechmarsalmj Oloff Hindersson Räsäin
Abs, Siuuk Hemma
Påhl Kåstinen
Anders Oloffsson Happonen
Lars Peersson Metinen
29 Iffwar Safwolain
Pölliäby Påhl Olofsson Hildonen
Kuopion komppania 8
Hindrich Luckoin
Erich Pitkäin
Sängänmäkj
Oloff Mårtenson Pitkäin
30 Staffan Olofsson Cuålmain
Kuifwanemj Påhl Hendersson Karttunen
Kuopion komppania 9
Staffan Olofsson Karhuin
Iffwar Karhuin
Jören Hansson Lydikäin
Karttula
31 Hindrich Kinnuin
Hamula Erich Grehlsson Niskanen
mainittu 9/1692
Thomas Tackin
Påhl Påhlsson Pajanen
Oloff Erichsson Kassurin
32 Stephanj
Sahl: H:r Stephanj Enckia
Toifvola Johan Johansson Pellikain
Kuopion komppania 12
Mårthen Tåifwanen
Påhl Jönson Lakoinen
Lars Peersson Tackinen
33 Iffwar Peersson Smålender
Jänisahlo Christer Oloffsson Häiskain
Oloff Olofsson Palkinen
Worisahlo
Anders Williakainen
Påhl Ihalembin
Putronemi
34 Sigfredh Maukoin
Metilä Lars Oloffsson Tuppurain
Kuopion komppania 14
Påhl Olofsson Räsänen
Räsäläby
Hindrich Mäukoin
Erich Kanckuin
35 Staffan Påhlsson Wänäin
Wänäläby Påhl Lahrsson Rachkoin
mainittu 9/1689
Påhl Påhlsson Wänäin
Anders Påhlsson Wänäin
Peer Påhlsson Wänäin
36 Hans Lydikäin
Haatala Mattz Mattzsson Kimmingh
Abs, måste framskaffas
Påhl Hatainen
Mattz Kimmingh
Sigfredh Mustoin
Towilalax
37 Isach Kårhoinen
Soijärfwi Hendrich Johanson Kårtt
Kuopion komppania 18
Oloff Luckarinnen
Keyrytyby
Johan Påhlsson Cuåssmain
Wirmalax
Mattz Mattzsson Wänäin
38 Casper Sigfredhsson Pitkäin
Sengenmäkj Hendrich Johansson Tårjkain
Kuopion komppania 19
Hendrich Påhlsson Ruskain
Niels Päckarinnen
Mattz Hindersson Ruskain
39 Oloff Rautaparta
Ritislax Petter Erichsson Safwolain
Kuopion komppania 20
Hans Hansson Kårhoinen
Hirfwimäkj
Sigfredh Tuchkanen
Staffan Påhlsson Tuchkanen
40 Hans Peersson Eskelein
Lydickälä Petter Pettersson Ihalembin
Peer Olufsson Cuålmain
med Peer Hansson Hakulin
Hindrich Ofuaskein
Johan Räsänen
41 Oloff Cnutinen
Cnutila Bertill Eskellson Puuko
Kuopion komppania 23
Mattz Larsson Cnutinen
Oloff Mattzsson Mähönen
Tallus
Peehr Nielsson Mäkäräin
42 Anders Mattzson Husu Kasurin
Kasurila Philip Oloffsson Håffwin
mainittu 4/1690
Bertill Cnutinen
Peer Erichsson Suomalain
Hindrich Kasurinnen
43 Michell Thomahain
Enanlax Peer Larsson Turuin
Christer Möykin
Putussmäkj
Iffwar Johanson Turunen
Lars Lappalain
44 Johan Abrahamsson
Hilldulalax Anders Peerson Tålfwain
Kuopion komppania 26
Anders Jacobsson
Hindrich Hilldunen
Johan Wainikain
45 Påhl Peersson Cuålemain
Punnomäkj Arffwedh Hinderson Turunen
Staffan Cuålemain
Oloff Påhlson Cuålemain
Peer Peerson Cuålemain
46 Oloff Oloffsson Wätäinen
Nillsilax Mattz Larson Kokanen
mainittu 6/1696
Peer Oloffson Pirinen
Syfwerilä
Hindrich Kårhoinen
Soijerfwi
Sigfredh Kårhoinen
aselaji: Musqveterare
3. Corporal
Johan Olofsson Halonen
Kuopion komppania rus
47 Gustaf Jönsson
el: Rasmus Hara
Cuopioby Michel Erichson Lindunen
mainittu 9/1691
Ellias Samuellsson
Christers
Sahl: H:r Christers Enckia
Johan Iffwarsson
Befal:
48 Påhl Niehlsson Kårhoin
Haminalax Johan Mattzson Risanen
Abs, måste framskaffas
Hindrich Pursiain
Niels Mattzson Risanen
Mattz Rissanen
49 Johan Mårtenson Safwolain
Wächmasmäkj Abraham Abrahamson Moukein
Kuopion komppania 33
Peer Peerson Airaxin
Matz Mallinen
Anders Peerson Källionen
50 Lars Anderson Pjhonen
Anders Peerson Julkonen
mainittu 9/1695
Peer Pelckoinen
Lars Påhlsson Laitinen
Michell Kärckäin
Airaxela
51 Gabriel Oloffsson Airaxin
Petter Matzson Rissanen
mainittu 6/1687
Peer Ajraxin
Måns Cuålemain
Punnomäkj
Påhl Månsson Dito
52 Hanss Kårhoinen
Rytky Jöran Matzon Walkonen
mainittu 9/1691
Larss Mattzson Häiskanen
Niels Ronninen
Haminalax
Mattz Läskinnen
53 Peer Olofsson Karhuin
Punnomäkj Hindrich Hinderson Kinnuinen
Kuopion komppania 38
Påhl Staffanson Kuålmain
Soinlax
Thomas Taskinen
Niels Cuålmain
54 Peer Påhlsson Karttuin
Lars Anderson Jäppinen
mainittu 8/1687
Hans Påhlsson Karttuin
Peer Peersson Karttuin
Johan Peersson Huttuin
55 Mårten Huskain
Anders Peerson Hänninen
mainittu 9/1689
Påhl Thomason Tåloin
Kåifwulax
Anders Tåloinen
Cnuth Cnuthinen
Cnutila
56 Peer Eskilinen
Hirfwilax Mattz Jörenson Walckonen
Kuopion komppania 42
Peer Påhlsson Kallkin
Hindrich Kächkoin
Michell Radikain
57 Staffan Taskinen
Ibidem Peer Johansson Häiskain
Kuopion komppania 27
Påhl Lydickäinen
Mattz Rautiainen
Michell Hansson Wänäläin
med Anders Johanssonn
Wänähänsarj
58 Casper Peersson Julkinen
Petter Petterson Hatain
mainittu 6/1689
Mattz Mattzson Kuronen
Kuronlax
Anders Månsson Mähönen
Johan Påhlsson Myckäin
59 Anders Kuronen
Michell Anderson Kuroin
mainittu 9/1695
Hindrich Marain
Påhl Myckäin
Påhl Pursiain
60 Lars Christersson Hatain
Hatala Jöran Grehlson Jauhiain
mainittu 9/1695
Lars Ruskainen
Hindrich Sippåin
Lars Andersson Hatain
61 Jöns Andersson Riekinen
Towilalax Påhl Anderson Pursiain
mainittu 4/1690
Oloff Anderson Towinen
Iffwar Safwolain
Kåifwusarj
Lars Safwolain
62 Peer Wänäläinen
Kächwoi Petter Anderson Mustoin
mainittu 9/1689
Lars Wäisäins
Enckia
Mattz Michellsson Wänäen
Christer Jullkåin
Reimä
63 Joseph Pardainen
Hamula Mattz Larson Hillduin
mainittu 9/1693
Hans Jönsson Kesoin
Påhl Lindunen
Pölliaby
Påhl Hindersson Kackinen
64 Mattz Räjonen
Påhl Påhlsson Staffanain
Kuopion komppania 52
Lars Larson Mittinen
Oloff Hendersson Käjönen
Christer Peuruinen
65 Påhl Erichsson Kassurin
Kasurilla Mattz Mattzson Mahoinenn
Kuopion komppania 53
Michell Mårtenson Kasurin
Mårten Oloffson Kasurin
Mårten Oloffson Wardains
E:a
Hackarala
66 Lars Larson Lakoin
Bertell Påhlson Tåifwain
Jöns Jönsson Lakoin
Peer Jöranson Hackarain
Mårten Jacobson Hackarain
67 Peer Jacobson Hackarin
Petter Anderson Smålander
Kuopion komppania 56
Mattz Påhlson Ruskain
Michell Risanen
Rijsalaby
Påhl Risanen
68 Johan Mattzson Risanen
Petter Petterson Toifwinen
mainittu 9/1694
Lars Jöranson Risanen
Sigfredh Sigfredson Risanen
Hindrich Måna
H:r
69 Hindrich Hardikainen
Jännewirda Hindrich Niehlson Parfwiain
Kuopion komppania 58
Michell Hardikainen
Påhl Anderson Rissanen
Peer Oloffson Häckinen
4. Corporal
Erich Johansson Tårfwinen
Kuopion komppania 106
70 Oloff Pitkänen
Kåtasallmj Christer Larson Wänäin
Kuopion komppania 60
Peer Oloffson Jalkonen
Murdolax
Hindrich Staffanson
Haluna
Niels Ylytynen
Wächkasarj
71 Thomas Häckinen
Pexäby Hindrich Anderson Staffanain
mainittu 4/1695
Peer Thomason Häckinen
Mattz Anderson Tjhonen
Johan Jörenson Safwolain
72 Anders Påhlsson Ahoin
Nillsilax Mattz Johanson Ylönen
Johan Olofsson Pirinen
med Lars Lindunen
Peer Taskinen
Anders Luttinen
73 Jöran Ollikainen
Karsamäkj Petter Larson Hämäläin
Kuopion komppania 65
Oloff Kainulainen
Anders Pasoinen
Wotjerfwi
Jöns Läskinen
74 Anders Hämäläinen
Akonwässi Oloff Christerson Kärfwinen
mainittu 9/1691
Johan Iffwarsson
Oloff Larsson Wardain
Westinemj
Thomas Hackarain
75 Hindrich Hardikain
Wotjerfwi Petter Larson Wänäin
mainittu 9/1687
Peer Julkoises
Enckia
Mattz Johansson Rissain
Wäckalax
Eskill Peersson Tålpain
76 Johan Oloffson Hätinen
Rönäby Oloff Oloffson Hildonen
Kuopion komppania 69
Mattz Niehlson Wardain
Oloff Oloffson Hätinen
Mattz Larson Tarkkinen
77 Johan Oloffson Wätinen
Staffan Johanson Hämäläin
mainittu 6/1686
Lars Wätäinen
Hindrich Hackarin
Lohilax
Hans Christerson Tåifwain
med Hindrich Tåffwin
78 Anders Påhlsson Wäräin
Syriäsarj Erich Michellson Nissinnen
mainittu 7/1687
Påhl Wäräins
Enckia med Iffwar Wäräinn
Bertell Anderson Smålender
Bertell Tarfwinnen
Melanemj
79 Iffwar Kåpponen
med Olof Kopponen
Ristawäsj Olof Andersson Kauhanen
mainittu 9/1693
Swen Parfwiain
Niels Wardiainen
med Bertell Niehlson Dito
Jacob Håttinen
80 Hindrich Husj Kasurinnen
Jören Henderson Risanen
mainittu 9/1694
Jacob Lahiainen
Hartwich Peerson Hieetain
Grells Mallinen
81 Påhl Käkäläin
m: Zacharias Häckinen
Ibidem Lars Erichson Happonen
mainittu 9/1687
Anders Sichwonen
el: Niels Sichwonen
Hanss Peerson Nissinen
Påhl Hanson Wänäinen
82 Jöns Mattzson Keinon
Tuusnemj Jöran Jöranson Kranse
mainittu 11/1691
Mattz Jönson Keinoin
Peer Mattzson Taskinen
Påhl Turuinen
83 Lars Turunen
Mattz Larson Turunen
Kuopion komppania 78
Anders Mattzson Keinon
med Påhl Larsson Keinon
Peer Meetinen
Ochtanemj
Oloff Meetinen
84 Hindrich Meetinen
Hindrich Hinderson Ihalembin
Kuopion komppania 79
Mattz Peerson Smålender
Iffwar Räsänen
Anders Mustoinen
85 Michell Räsänen
Jurikanemj Anders Hinderson Karpu
Swen Månson Räsänen
Anders Räsäinen
Anders Turuinen
86 Jöns Bertellson Häckin
Palonemj Lars Larson Häckinen
Lars Larson Häckinen
Anders Hinderson Tåif:an
Kåtasalmj
Michell Mattzon Häiskanen
87 Anders Hardikain
Litmanemj Thomas Mattzson Winikain
Kuopion komppania 84
Daniel Hardikain
Lars Hinderson Happoin
Peer Påhlson Rahuin
Jänissahlo
88 Jöran Peerson Hillduin
Uckonlax Påhl Peerson Ihalembin
Kuopion komppania 86
Mattz Mattzson Keinon
Horsmalax
Påhl Hyfwerinen
Wechmarsalmj
Hindrich Reinikain
89 Oloff Anderson Antikain
Rijtonemj Mattz Anderson Happoin
Kuopion komppania 87
Peer Larson Kardilain
Anders Hålopain
Peer Happoin
90 Hindrich Hålopain
Ibidem Thomas Hinderson Kanckuin
mainittu 9/1692
Mattz Oloffsson Ihalain
Lars Oloffsson Meetin
Netilä
Johan Larsson Heiskain
91 Mattz Oloffsson Ihalainen
Roickansarj Swen Larson Turuin
mainittu 9/1692
Påhl Jerfweläin
Rasalalax
Jöran Myhäinen
Swen Andersson Räsäin
92 Oloff Anderson Räsäin
Peer Christerson Tackuin
Kuopion komppania 91
Mattz Oloffson Heiskain
med Mattz Hillduin
Enanlax
Påhl Anderson Kåistinen
Anders Tillikainen
5. Corporal
Niels Abrahamson Happonen
Kuopion komppania 85
93 Oloff Oloffsson Soinin
Putusmäkj Oloff Hinderson Könöin
mainittu 9/1695
Hindrich Olofson Soinin
Jacob Hyfwerinen
Putusallmj
Jöran Hyfwerinen
94 Hindrich Erichson Kinnuin
Sotkanemj Johan Oloffson Hirfwoin
mainittu 9/1695
Oloff Andersson Metinen
Thomas Marain
Rijutula
Laars Karhuin
Tafwisallmj
95 Peer Hamuinen
Mattz Michellson Wänäläin
Hindrich Lappalain
Påhl Kainulain
Påhl Påhlsson Haloin
96 Gabriel Tåfwinen
Tåfwilalax Gabriel Mattzson
mainittu 9/1689
Mattz Mattzson Käto
Erich Hyttinen
Peer Radikainen
med Mattz Radikain
Kärmälax
97 Mattz Olofson Mähönen
Hindrich Hanson Hirfwoin
Kuopion komppania 96
Mattz Räsänen
med Bengdt Räsänen
Hindrich Kinnuin
Mattz Thomasson Hyttin
98 Peer Kerfwinen
Ibidem Anders Hanson Laihain
Kuopion komppania 98
Mattz Peerson Karhuin
Påhl Hinderson Wänälläin
Peer Halonen
med Carl Dito
Halola
99 Lars Niskanen
Kasurilla Hanss Hanson Pykäläin
Kuopion komppania 99
Påhl Pardainen
Oloff Wäisänen
Peer Karhuinen
100 Mattz Möyköin
Wächmasmäkj Peer Oloffsson Karhuin
Peer Jöranson Risanen
Rijsala
Peer Pöxöin
Karslax
Påhl Henderson Ruskain
101 Peer Jönsson
Palonemi Christer Johanson Tårikain
Kuopion komppania 102
Hindrich Oloffson Heiskain
Karslax
Mårten Henderson Ruskain
Casper Peerson Julkånen
Kuronlax
102 Oloff Kåpoinen
Ristawäsj
Abs, rootan måste skaffa een duglig Karl
Niels Sihwoin
Lars Anderson Pasoin
Hiraierfwi
Michell Mattzon Hussuin
Kasurilla
103 Anders Johanson
Landtz Capit:n
Cuopioby Anders Casperson Wattanen
mainittu 4/1692
Anders Julkunen
Hindrich Tåifwinen
Påhl Lapwätäläin
Kaissalax
104 Oloff Leinoin
Wämiänsari Niels Påhlson Hackarain
Mattz Thomason Kassurin
Kassurila
Carll Christerson Jalkain
Murdollax
Philpus Kårhoin
Suåjärf
105 Hindrich Sigfredhson
Suåjerf Hindrich Jörenson Kächkoin
Abs, i Kächkoins stell: som rymde måste rootan skaffa een dugligh Karl
Bertell Sigfredhson
Thomas Sigfredhson
Oloff
Karytynby
106 Hemingh Johanson Uckoin
Ibidem Christer Karppinen
Abs, i Karppinens stelle som rymde måste rootan skaffa een duglig Karl
Anders Påhlson Niskain
Jännäwirda
Lars Ohlson Häiskain
Anders Påhlson Staffanain
Haluna
107 Lars Hinderson
Hackarala Casper Tuppurand
Abs, utj Tuppurandz stelle som rymde måste rootan skaffa een annan
Johan Johanson Julkinen
Rämäby
Matz Andersson Smålender
Rissala
Thomas Larsson Tihoin
Wächmasmäkj
108 Philpus Halonen
Halola Gabriel Hindrichson Himoin
Clemet Oloffson Hålopain
Ritanemj
Carl Peerson Halonen
Halola
Staffan Staffanson
Ackonwässj
109 Bengdt Bengdtson Räsänen
Kärmelax Erich Johanson Kasurin
rotan måste skaffa en bettre Kar än den de Present, i Kasurins stelle, som rymde
Hans Thomason Hyttin
Peer Henderson Wänäläin
Hans Mattzson Radikain
110 Niels Christerson Råifwas
Haloila Peer Hanson Käckoin
Peer Oloffson Räsäin
Jurikamäkj
Hindrich Larson Räsäin
Hindrich Anderson Dito
111 Påhl Hanson Wänäin
Wänäläby Gabriel Philipson Halonen
Mårthen Påhlsson
Sengenmäkj
Mattz Hinderson Ruskain
Karslax
Johan Thomason Häiskain
Pexäby
Safwolax Öfredels Häradh: Läppäwirda Sochn
112 Anders Mattzon Lappalain
Lapinmäkj Ellias Peerson Kaupin
mainittu 1/1695
Hans Clemetson Hålopain
Petter Ahokas
Timoila
Oloff Andersson
113 Hindrich Lappalain
Ellias Johanson Karialain
Everstiluutnantin komppania 125
Hindrich Thomasson Pustin
Staffan Lappalain
Hindrich Olofsson Kåpoin
114 Mattz Haloin
Läppäwirda Marckus Marckuson Tenhuin
mainittu 4/1695
Isack Krögare
Reinhålt Håll
Casper Måntanus
H:r ned Oloff Pitkäin
Petter Staffanson Jämbsä
Ossmaierfwi
115 Peer Hanson Kinnåin
Kurialaranda Petter Olofson Hirfwinen
Everstiluutnantin komppania 127
Anders Saikoin
Jesper Oloffsson
Johan Michonen
6. Corporal
Eskill Jörenson
116 Niels Anderson Kinnuin
Konnuslax Peer Peerson Julkonen
mainittu 6/1696
Mattz Mallin
Anders Mattzon Kinnuin
Mattz Olofson Lappalain
117 Hindrich Hinderson Pullkin
Staffanalamäkj Anders Staffanson Pjronen
Everstiluutnantin komppania 130
Håckan Möyhäin
Lars Itkoin
Hindrich Ehrson Kinnuin
Mustamäkj
118 Jöran Karffwain
Peer Mattzson Läskinen
Everstiluutnantin komppania 131
Christer Jacobsson
Anders Påhlson Pullkin
Erich Liuuko
119 Mattz Andersson
Lylymäkj Mattz Mattzson Kaipain
Everstiluutnantin komppania 132
Mårthen Mårthenson Safwolain
Peer el: Johan Kåpoin
Påhl Larsson Karppin
Sejerlax
120 Hindrich Mattzson
Ninimäkj Mattz Nielson Wäpsäläin
Everstiluutnantin komppania 133
Erich Erichson Kinnuin
Sackarlax
Peer Anderson Roppoin
Lars Kåtilainen
121 Mattz Peerson Hyfväin
Osmaiärfwi Lars Oloffson Keinon
mainittu 4/1695
Christer Hemminghson Laitin
Anders Påhlson Lakan
Påhl Hemmingson Tåloin
122 Mårten Jöranson
Kåtalax Sigfred Sigfredhson Kinnuin
mainittu 9/1694
Erich Mårtensson Safwolain
Eskill Larsson Itkåin
Anders Peerson Itkåin
123 Erich Johansson Laitin
Påhl Påhlson Pöllönen
Everstiluutnantin komppania 136
Hindrich Purainen
Lars Hackarainen
Hans Hansson Nirain
124 Grels el: Anders Herrain

rootan måste skaffa een bettre Kar än den Dee Present; till nesta uthredning
Oloff Purain el: Möiky
Johan Johanson Laitin
Oloff el: Peer Läskin
Safwolax Öfredels Häradh: Idensalmi Sochn
125 Niels Michellson Hillduin
Narfwanlax Erich Mattzson Piedikäin
Iisalmen komppania 105
Peer Erichsson Myckäin
Påhl Nielsen Ruåtzalain
Ongiwessi
Påhl Hinderson Ruåtzalain
126 Mattz Peersson Ruåtzalain
Mattz Mattzson Wänäläin
mainittu 6/1696
Michell Linduin
Hindrich Rytköin
Wianda
Peer Puruinen
127 Johan Påhlsson Cuåssmain
Pajuierfwi Peer Peerson Cuåssmain
Johan Peersson Cuåssmain
Peer Peersson Cuåssmain
Mattz Tåloinen
128 Oloff Erichson Kåckarin
Hans Hanson Hirfwoin
mainittu 5/1692
Oloff Oloffson Kåckarin
Hemmingh Ruåtzalain
Mattz Staffanson Wäisäin
Koppoila
129 Peer Nielsson Ruåtzalain
Peer Hinderson Tåifwain
mainittu 7/1687
Hendrich Ruåtzalain
Iffwar Swenson Hilduin
Narfwanlax
Johan Jönson Hilduin
130 Påhl Påhlsson Lapwetelein
Läppälax Michell Peerson Wänäläin
mainittu 9/1695
Enwaldh Lapwetelein
Johan Keinen
Peer Cuåssmason Cuåssmain
Karfwasalmj
131 Bertell Ryniäin
Thomas Oloffson Ollikain
Abs, måste efterslåås och framskaffas
Erich Bertellson Rynäin
Lars Larson Lappalain
Läppälax
Oloff Thomason Ollikain
132 Anders Mätäinen
Häinämäkj Olof Lipponen
Abs. måste framskaffas
Påhl Niehlson Utriain
Anders Peerson Kärckäin
Oloff Lippoin
133 Eskell Lippoin
Laars Eskellson Lippon
Mårten Lippoin
Anders Rytkön
Anders Relheinen
Löytymäkj
134 Påhl Påhlsson Cuåssmain
Koppoila Lars Larson Sichwoin
Abs, i Sichwoins stelle som är död blefwen måste rotaan skaffa een annan
Peer Nielsson Sutinen
Anders Larson Ruåtzalain
Mårten Hilduin
135 Bertell Hindersson Rynäin
Leppälax Olof Erichson Lapwetel:
Abs, måste efter slåås
Anders Larson Lapwetelein
Lapwätälämäkj
Oloff Katainen
Oloff Oloffson Katainen
136 Thomas Rissainen
Lambawässj Johan Peerson Wirolain
mainittu 9/1694
Larss Larson Saikoin
Lars Laitinen
Påhl Olofson Huttuin
Häinämäkj
137 Oloff Marckuson Huttuin
Kilpisari Hans Olofson Keinon
Abs, hörer under Öfwerstl:s Compag: rootan skaffe een annan
mainittu 5/1691
Lars Mattzon Hynnin
Pallois
Niels Anderson Lapwätäla:
Ullmala
Jöns Jönson Ullmain
138 Jönss Påhlson Ullmain
Peer Mattzson Kechköin
mainittu 5/1686
Peer Mattzson Kechköin
Nerckoby
Peer Marckuson Pardain
Jöns Påhlson Weissein
139 Bertell Bertellson Pardain
Pörsänmäkj Peer Simonson Lefwäskin
Abs, måste nogare efter frågas
Lars Peerson
Närckoby
Anders Hämingson Käriäin
Hindrich Påhlson Sifwoin
Ållikala
140 Jören Peerson Martikain
Simon Påhlson Karialain
Abs, hörer under Öfwerstel:s Comp:
Johan Erichson Luckarin
Luckarilla
Niels Jönson Hilduin
Narwanlax
Påhl Cnutson Lapwetelein
Leppelax
141 Erich Erichson Ruåtzalain
Waraslax Påhl Påhlson Pira
Abs, måste skaffas een annan emedan Pira den rotan Present: hörer under Öfwerst Wellingz regemente
Jöns Jönson Pardain
Tommamäkj
Oloff Larson Nåusiain
Sullkawa
Oloff Hindrichson Piedickain

Vuosi 1685, Rulla 16

Sisältö Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2

Tunnus SE/KrA/0022/1685/16

SVAR linkki

Pitäjät:

© Väinö Holopainen 2024