AloitussivuSavon maakirjatJoroisten pitäjä → 1695 ☰ 

Joroinen maakirja 1695

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 698AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Häyrylä/Häyrilä
Ture Peerssonn Manninen nu Hindrich Kåssoin
Erich Esskellssonn Hyfwärin medh Påhls ödhe
Eskell Cuossmasson nu Påhl Tuchkuin
Påhl Påhlssonn nu Johan Tuckiain
Oloff Larssonn Karjalain el:r Thomas Thomassonn
Thomas Jauhain el:r Johan Erssonn Tåloinen
Peer Hindersson Lappalain nu Peer Peersson Lappal:n
Bertill Lappalains Ödhe
Johan Staffansson Tåiffwik:n
Thomas Wankoin el: Torsten Bengtss:
Oloff Peerssonn Pirinen
Eskell Sallin nu Marja Eskils dott:r'
Michell Sigfredss: Rautiain
Nills Johansson Cuolemain ell:r Bertill Linduin

Sivu 699AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Ohlssonn Kierkäin
Hindrich Anderssonn Tåloin
Anders Bertillsson nu Thomas Thomasson
Nills Peerssonn Lappalain
Matz Simonsson nu Matz Tackin
Jonas Laurentj nu H:r Sigfred Portani Enckan
Under Jårois Prästebohl
Erich Anderssonn Tåloin
Anders Ohlsson Clemetin nu Peer Cloatarinen
Matz Michelsson Häyrin el: Israel
Jöns Jönsson Lytin el: Bertill
Laars Asickain nu Matz Asick
Matz Cnutsson
Lars Matsson Kiskin nu Bro fougden Erich Simonsson
Oloff Clemetin nu Thomas d:o
Hindrich Jöransson Nyländer
Jåroisniemj/Joroisniemi
Erich Nyländer el: Hindrich Swaan

Sivu 700AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Axell Axellsson Aufwin nu Thomas Bertillsson Teetj
Peer Bengdtsson Aufwin nu Sigfred Bengtsson
Mårten Peersson Kärri nu Nils Nillssonn
Timoteus ell:r Abraham Säckin
Oloff Pajain ell:r Hindrich Swaan
Joseph Zachrisson Länsman
Järfwikylä/Järvikylä
Erich Larssonn Kausinen ell.r Peer Utriain
Järfwikyä Sätterj som Öfwerste Leut:n Grotenfelt __ster före
Järfwilä/Järvelä
Johan Johanssonn
Kaitais/Kaitainen
Oloff Matss: Oinoin ell:r Peer d:o
Staffan Mattsson Häyrin
Matz Hallickain el: Olof Huskain
Michell Rämoin el: Jeremias Kaipoin
Peer Peerssonn Nisin
Elias Danielsson Fändrich, nu Oloff Wittickain

Sivu 701AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Skyring el: Jöran Härkäin
Påhl Ohlsson Huskain nu Son Oloff
Jöran Taskinen
Oloff ell:r Anders Jutinen
Hindrich Larssonn Tannin
Erich ell:r Peer Nissinen
Hindrich Oinoin nu Anders Häyrin
Eskell Eskellsson Haukain nu Israel Bertillssonn
Hindrich Ohlsson Oinoin nu Olof Hinderssonn
Matz Cuossmasson Tirroin nu Erich Rautiain
Michell Johansson Cuosmain nu Daniel Erichssonn
Jacob Påhlsson Tackuin el:r Anders Andersson Jutin
Nills Larssonn Suroin
Peer Påhlsson Lambain ell:r nu Michell Hynnin
Nills Larsson Wijhoin el: Hindrich
Lars Ohlsson Häiskain nu Matz Grelssonn Kaukoin

Sivu 702AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kattisalax/Katisenlahti
Påhl Påhlssonn Hijpsoin nu Matz Påhlssonn Hipsoin
Peer Jönsson Kinnuin
Heming Påhlsson Luckarin el:r Ekian Anna Pohjatar
Staffan Larsson Tåloins Ekia nu Son Peer Staffanson
Påhl Ohlson Pitkäin nu Ifwar Ikähäimoin
Staffan Larsson Tåloin nu Lars Staffanssonn Tåloinen
Lars ell:r Zachris Sutinen
Påhl Johansson Kinnin el:r Johan d:o
Peer Hemmingsson Kinnuin nu Påhl Peersson Kinnuin
Lars ell:r Peer Hipsoinen
Kärisalo/Kerisalo
Päär Peersson Kylloin el:r nu Erich d:o nu Sarman
Abraham ell:r Erich Abrahamson
Peer Heiskain ell:r Olof Fick
Oloff Kåpoin nu Hindrich Turuin
Påhl Påhlsson Wankoin el: Luukoin
Matz Yllätin el:r Bengt Hämäl:n

Sivu 703AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Abraham Sigfredsson afstådt under sin Rustienst
Peer Hindersson Yllätin ell:r Leut: Clas Esping ell:r Bengt Hämäläin nu Leut: Suurmans Enckia
Peer Paunoin el: d:o Esping nu Ryttmäst:r Suurmans Erfwingar
Johan Ohlssonn Tåifwain
Anders Matssonn Tåfwain el: Hindrich Wallkoin nu Erich Hämälain
Bekommit till hielp under sin Dragoun tiänst Lars Bengtssons Ödhe i Kåtkatlax el: Wallkoins Ödhe
Anders Waukoin nu Michell Ringinen
Oloff Påhlssonn Wauhkoin
Peer Ohlssonn Jatin nu Oloff Peerssonn Jatinen
Kärisalo Sätterj
Kåtkatlax/Kotkatlahti
Nils Grotenfelt öfwerst:
Peer Påhlsson Käroin upt: Påhl och Oloff Kuroins Ödhe
Oloff Matsson Rimpin

Sivu 704AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Staffan Staffansson Pursiain nu Matz Pursiain
Matz Ohlssonn Laitin nu öf: Grotenfelt
Peer Sigfredsson Ringin
Jonas Falck Leut. Sahl: Falckss Enckia med Påhl Kuroins Ödhe
Falck Dito Leut: Falcks Enkia bekommit tillhielp Samula el: Luckarins öd
Påhl Erichsson nu Hindrich Nyländer
Hindrich Herrsteen Chergianten
Clemet Williakains el: Rämoins Öde
Påhl Ringins Ödhe
Påhl Ohlssonn Rönäin el:r nu Peer Tirkoin
Lars Staffansson Nousiain ell:r nu Ifwar Outin Ödhe uptagit på frijh:t
Oloff Hemingsson Luckarin
Johan Anderssonn Porrain
Peer Johanssonn Tålfwain

Sivu 705AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erich Michellssonn Hämäläin
Oloff Ohlssonn Ringinen
Jöran Månsson Kinnuin
Christer Matsson Hurskain nu Johan Matsson Kinnuin
Måns Peerssonn Tunnin
Jöns Matssonn Laitin
Oloff Ohlssonn Bengdtin nu Johan Påhlsson Huchtain
Lahnalax/Lahnalahti
Matz ell:r Erich Matsson Wänäl:
Peer Sårmuin
Erich Michelsson Wijhoin el:r Christ: Willjak
Peer Peerssonn Ahtiain ell:r nu AndersTannin
Johan Peerssonn Pispain ell:r nu Hindrich Otinen
Johan Larssonn Wijhoin nu Lars Hynnin
Hindrich Larssonn Tornioin el: Matz Happoin
Börjell Hansson Wijrolain nu Matz Rångain
Johan Pispain el:r Peer Janhuin nu Hindrich Otinen

Sivu 706AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mawesi/Maavesi
Bengdt Larsson Såituin ell:r Johan Tenhuin
Peer Andersson Raska nu Staffan Syllwesterssonn d:o
Michell Sigfredssonn nu Michell Michellssonn
Staffan Andersson Sårmuin nu Mårten Lefwäin
Michell Erichsson Månduin el: Peer Rijkainen
Eskill Brusiusson Janhuinen
Sigfred Peerssonn Oinoin ell.r nu Joran Oinoin
Erich Matssonn Sårmuin nu Swante Kyllöinen
Måndolamäkj/Montola
Peer Erichsonn Månduin nu Oloff Kyllöin
Peer Thomasonn Månduin ell:r nu Bengdt Hämäläin
Påhl Påhlsonn Månduin nu Thomas Nillsonn
Philip Creutzman Leut: Creutzmans Erfwingar
Rokoniemj/Ruokoniemi
Sigfred Ringin nu Lars Hynin
Anders Andersson Cuolemain
Matz Cuolemains Ödhe nu Peer Johansson Eroinen

Sivu 707AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oloff Ohlssonn Timoin ell:r Abraham Pölläinen
Peer Cuolemains Ödhe nu Lars Asickain
Rokojerfwi/Ruokojärvi
Oloff Lafwoin nu Hindrich Kinnuin
Simon Larsson Lef:oin el:r Matz Lefwoin
Michell Staffansson Ikähäimoin nu Abrahan Ikähäimoin
Syfwenma/Sydänmaa
Anders Nillsson Kurckj ell:r Johan Hämmäläin
Mårten Hansson Nissinen
Anders Ohlssonn Mähöinen el: Hämäl:n
Anders Hämäl:n el: Johan Hämäl:
Saufwunemj/Savuniemi
Påhl Ohlsson Suhoin el:r Lars Suhoin
Markus Grelsson nu Erich Kaupinen
Markus el:r nu Anders Ihalainenn
Påhl Påhlssonn Timoin ell:r Anders Häyrin nu Nills Otinen
Lars Jöransson Tornioin ell:r nu Anders Paukainen
Petter Laarssonn Nissinen

Sivu 708AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Nissin el:r Mårten Hynnin
Påhl Påhlssonn Suhoinen
Syfwäis/Syvänsi
Oloff Kinnuin ell:r Staffan Sårmuin
Hans Hansson Heloin ell:r Påhl Lantin
Oloff Nillsson Tackuin el:r Staffan Ohlssonn Tackuin
Oloff Ohlssonn Tenhuinen
Erich Erichssonn Tenhuin
Thomas Larsson Hynnin ell:r nu Hindrich Hynnin
Wättilä/Vättilä
Nills Staffansson Kerf:inen nu Peer Nillssonn dito
Matz Matsson Sormuin ell:r Staffan Frabs Ödhe
Peer Anderssonn Hyfwäin nu Hindrich Hyfwäin
Erich Påhlssonn Lapweteläin

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8713 Maakirja 1695-1695
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8713
Mikrofilmi ES2635

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023