AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1691 ☰ 

Juva maakirja 1691

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 708AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila/Auvila
Michell Thomass: med Hatzoila
Anders Andersson Aufwin med Peer Kettuins ödhe
Måns el: Niels Ohlsson Aufwin
Peer Påhlsson Aufwin nu Hindrich Hyttin
Matz Madtsson Aufwin
Cuosmala/Kuosmala
Måns Ohlsson Cuossmain
Michell Johansson Cuossmain
Jöns Jönsson Tarckiain
Matz Johansson Cuossmain el: H:r Anders
Peer Peerss: Pafwilain antagidt af Måns Ohlsson 4 Skmk nu Anders Assilain
Härckälä/Härkälä
Peer Peersson Herckein
Peer Sigfredsson Halloin
Thomas Ohlsson Herckein Giestgif:n, nu Henningh
Johan Peersson Pellgin Påstbonde

Sivu 709AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Håttila/Hottila
Johan Cuosmasson Håttin
Johan Cuosmasson Håttin
Jacob Peersson Wätein el: Thomas Kämmellein
Härkäläniemj/Härkälänniemi
Matz Madtsson Härckein
Påhl Påhlssonn Aufwin
Hetajerfwi/Hietajärvi
Lars el: Eskill Kåssoins Ödhe
Niells Madtsson Puhakain
Mårten Peerss: nu Olof Kiettuin
Oluf Jacobsson Kettuin
Oluf el: Anders Kettuin
Haloila/Halola
Peer Michellsson Halloin
Haikarala/Haikarila
Hindrich el: Simon Haikarin Giestgifware
Lars Peersson Råckain
Peer Pullckin nu Jöran Haloin
Lars Peersson Härckein el: Jöran
Häinola/Heinola
Lars Ohlsson Heinoin
Oluf Niellsson Heinoin
Hattzoila/Hatsola
Niells Johansson Tarckain el: Lars Mustoin

Sivu 710AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Ohlsson Rässein
Lars Thomasson Mustoin
Bertill Madtsson Putkoin
Oluf Ohlsson Turakain
Höttenby/Hyötyy
Johan Hansson Hyttein el: Jacob Höttellein
Påhl Påhlsson Harmain
Peer Abrahamss: Hyttellein
Hännilä/Hännilä
Christer Madtsson Hännin
Järfwenpä/Järvenpää
Lenhart Achmöller Capit:
Johan Arfwedsson Mutullain
Immoila/Immola
Petter Johansson Immoin
Ingila/Inkilä
Matz Thomasson Pistohlsmedh
Kyrckieby/Kirkonkylä
Lagdt under Jåckas Prästebohl
Kaihumekj/Kaihunmäki
Peer Larsson Mardikain
Hindrich Erichsson Kåndiainen Påstbond:

Sivu 711AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michell Larsson Passoin
Kettula/Kettula
Oluf Ohlsson uptagidt Hindrich Hindrichs Hyfweins Ödhe
Matz Oinoin med Ullmains ödhe nu Sigfred Mårtensson
Kangais/Kangas
Peer Peersson Imoin
Frantz Hindersson Nessin
Peer Rimpi el: Nissin
Thomas Isaaksson Mutullain el: Kaipain
Matz Phillpusson Ahoin
Kiskilä/Kiiskilä
Bertill nu Erich Kiskin
Kaskis/Kaskii
Niels Ohlsson Kiskin
Erich Kiskin nu Rimpin
Johan Rotzallein
Lars Michellsson Haloin
Lars el: Niells Grellsson Kiskin el: Wassara
Peer Andersson Wassarain

Sivu 712AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi
Gorius Kiskin
Johan Påhlsson Kiskin
Johan Härain nu Anders Kiskin
Peer Larsson Laakoin el: Kupsa
Påhl Hindersson Kupsain
Kassentaipal/Kasintaipale
Johan Andersson Lautiain
Kaislajärfwj/Kaislajärvi
Hindrich Johansson Kärckein
Kåikala/Koikkala
Peer Månsson Marain uptagidt af Matz Påhlss: el: Johan Marain medh Peer Påhlssons Ödhe
Anders Thomasson Marain uptagidt Niells Marains och Ickoins Ödhe nu Johan Läskin ödesk: 692
Eskill Sigfredsson Kämellein optagit Michell Marains Ödhe, ödhesk. 695
Anders Jönsson Längin
Knutilamäkj/Knuutilanmäki
Lars Samuellsson Hämmellein
Samuell Erichsson Hämellein
Hindrich Pafwilain el: Jöran Larss nu Madtz Ollikain
Knutila/Knuutila
Peer Ohlsson Hyttin

Sivu 713AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Killpoila/Kilpola
Jöran Killpoin nu Påhl Hyttin
Christer Killpoin nu Swante Schadewitz
Madtz Schadevitz Cornet, Postbonde
Oluf Peersson Lambin medh hielp jorden i Remojerfwj
Matz Påhlsson Kallin
Karkiama/Karkeamaa
Lars Erichsson Kiukas
Eskill Andersson Pöjhienen
Eskill Andersson nu Olof Härskain
Madtz Påhlss: Räpoin medh Kiukas ödhe
Eskill Pöihein nu Heinoin
Laukala/Laukkala
Christer Herrain nu Anders Pernain
Madtz Persson Pernain nu Anders Pernain i Ransasallmj Sochn af Medledells Häradh
Peer Erichsson Haukain medh Erich Pernans Jordh nu Johan Purhoin
Lautiala/Lauteala
Lars Peersson Lautiain
Luomala/Luomala
Grells Jacobss: Luomain med Mijchell Luomans Ödhe

Sivu 714AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lehikola/Lehikkola
Jöns Påhlss: Lähikoin på Joh: Lehikoins öde
Michell Erichssons Enckia
Lars Påhlsson Neufla el: Bengdtin
Männimekj/Männynmäki
Hindrich Johansson Oinoinen
Berendt Grabbe nu Axell Turakain
Påhl Ryhoin el: Carel Nigreus
Matila/Mattila
Simon Thomasson el: Matz Arfwedss
Mökieis/Mäköis
Matz Abrahamsson Aufwin
Eskill Staphansson Kämillein nu Hindrich Härckein
Niells Käinulain nu Marten Oinoin
Olof Larss: Tänhuin nu Påhl Kåndia
Marala/Maarala
Måns Påhlsson Marain
Oluf Philipss: Ahoin medh Påhl Ahoins ödhe nu Abraham
Jöns Månsson Marain el: Matz dito
Maifwala/Maivala
Jöran Peersson Lämbein
Knuth el: Rassmus Philipsson Kåndia

Sivu 715AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Brussiuss: nu Hindrich Hajkarin nu Petter Dito
Påhl Grellsson Cuossmain nu Påhl Jussarin
Staphan Ohlsson Hamuin nu Peer Dito
Hind: Staph:ss: Cuossmain nu Påhl Kåstiain
Lars Andersson nu Frantz Heijlain
Niells Heilain el: Staphan Tarckiain
Murdois/Murtois
Oluf Peerss: Käinulain medh hielp jorden ifrån Remojerfwj
Jöns Jönsson Hämellein el: Phillpus
Eskill Ohlsson Härckein
Eskill el: Cnuth Hindersson Hämellein med hielp jorden, ödhe sk: 692
Näringh/Näärinki
Eskill Cuossmasson Tarckiain
Påhl Påhlsson Kärckimullj
Hindrich Johansson Hämellein
Lars Kaupin el: Issack Wänel:n el: Oluf
Oluf Wännellein nu Hindrich Lillius
Brussius Påhlsson Härcken el: Olof
Påhl Ohlsson Jarin nu Lars Turakain
Påhl Påhlsson Kapoin nu Hauska
Peer Johansson Kuossmamicko
Narila/Narila
Anders Påhlsson Putkoin

Sivu 716AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Andersson Punnoin
Olickala/Ollikkala
Bengdt Larss: Waukoin nu Lars Kiskinen
Lukas Christersson Ollikain el: Lars Johansson Kiskin
Påhl Larsson Muhoin nu Erich Nullpoin
Oluf Jacobsson Hamuin med ½ Skmk af Påhl Hattzoins ödhe
Lars Mårtensson Nullpoin
Anders el: Arfwed Ihalain
Oluf Peerss: Lambain med Påhl Hattzoins hemman
Jören Jörensson Piedikain
Eskill Eskillsson Wäissein eller Staphan Påhlsson
Poikola/Poikola
Matz Pijk Länsman
Pahlois/Palonen
Anders Hullckoin på Anders Hulkoins ödhe, nu Ihallain
Pällilä/Pelkilä
Peer Erichsson Härckein nu Matz Otinen
Anders Erichsson Hämmellein
Pättilä/Pätylä
Anders Erichss: Pätim nu Michell Kämillain

Sivu 717AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Patela/Paatela
Peer Hansson Tirroin
Dito Tirroin
Thomas Brussiusson Uckoin
Hindrich Läskins Ödhe
Purhoila/Purhola
Lars Larsson Purhoin
Lars Purhoin el: Killckj
Pochiois/Pohjois
Lars Thomasson Narin
Hindrich Larsson Kuckoin
Hindrich Suikoin el: Staphan Häinoin
Oluf Andersson Waukoin
Pitkälax/Pitkälahti
Matz Toijain uptagidt af Jöran Pafwil:
Clas Johan Baranoffz Rustningh
Pajusalmj/Pajusalmi
Hindrich Hinderss: eller Simon Heijnoin
Pulkila/Pulkkila
Peer Johansson Pullckin
Pylkälä/Pylkkälä
Peer Näulain el: Lars Hackin nu Anders Tarckin
Christer Christerss: Pyllckein
Pekurila/Pekurila
Mårten nu Jacob Pekorin
Rångala/Ronkala
Johan Paunoin eller Matz Kuckuin nu Anders Tarckin
Hindrich Rångain

Sivu 718AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Erichsson Rångain
Erich Ohlsson Hyfwein el: Peer Ibms Ödhe
Randois/Rantuu
Thomas Grellsson Narin
Simon och Ifwar Martins ödhe
Michell Martin el: Matz Oinoin
Påhl Rassin nu Matz Härckein
Anders Påhlsson Ahoin nu Christier Lijmatain
Remojerfwj/Remojärvi
Gustaf Sillfwerarm el: Ryttmester Kooth nu Peer Mardikain
Abraham Erichsson Rämoin el: Johan
Staphan Madtzson Remoin
Olof Pekurin el: Hindrich Hämel:n
Olof Rimpin el: Lars Kiprin
Jacob Påhlsson Pafwillain
Madtz Peersson Lohmain el: Heijnoin
Johan Johansson uptagit Knuth Haf:s öde
Dafwid Remoin el: H:r Sigfredh

Sivu 719AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Surniemj/Suurniemi
Mårten nu Oluf Rångain
Lars Larsson Lamain nu Innoin
Thomas Johansson Innoin nu Johan Paufnoin Rusthallare
Påhl Rimpi el: Thomas Axellsson
Olof Hanss: Tirroin nu Påhl Rimpi
Summala/Summala
Thomas Johansson Pardain
Jacob Johansson Pardain
Johan Wätein el: Thomas Rautiain
Soiniemj/Soiniemi
Oluf Peersson Pardain
Hindrich Peersson Tarckiain
Lars Mårtensson Soriain
Eskill el: Erich Kuckoin Ödhe
Taipall/Taipale
Oluf Andersson Taipallain
H:r Simons hemman
Tyrinmäkj/Tyrynmäki
Johan Andersson Wätein
Teifwala/Teivaa
Jöns Jönsson Längin
Anders Ohlsson Teifwain
Peer Erichsson Ojkarin
Michell Teifwain

Sivu 720AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Niells Madtsson Täifwain
Turakala/Turakkala
Oluf Peersson Turakain
Tuckila/Tuhkala
Niells Madtsson Hämellein
Olof Påhlss: Ingin uptagidt af Niels Larsson Pochiallain
Peer Månsson Lukoin nu Erich Sållkj nu Peer Mässö
Madtz Påhlsson eller Lars Kiprin
Påhl Luukoin el: Sållckis hemman
Påhl Peersson Wänellein
Wächmais/Vehmaa
Capitein Rosseneus Enckia
Lars Mårtensson Pöndin
Påhl Peerss: Läinoin el: Sigfredh nu Lars
Michell Hattzoins hemman
H:r Sigfred eller Remoins hemman
Michell Sigfredss: Kiskin nu And:s Härckein
Olof Peersson Mardikain
Hindrich Peerss: Jackoin el: Achtiain
Anders Peerss: Wästerin
Warpaisenranda/Varparanta
Hindrich Kisken med Matz Rångains jord
Weijala/Veijala
Peer Sigfredss: Weijallain
Matz Johansson Kiskin

Sivu 721AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wijsala/Viisala
Anders Peersson Läskin nu Nisilain
Worilax/Vuorilahti
Påhl Påhlsson Bengdtin
Matz Tarckiain nu Staphan
Wuorenma/Vuorenmaa
Peer Phillpuson Oikarin el: Michell Läinoin nu Matz Hirfwoin
Lars Nissin el: Jöran Kaupin
Lars Mårtenss: Teifwain nu Mustoin nu Lars Pyllckin
Peer Frantzson el: Erich Keckellein
Påhl Påhlss: Lambin nu Hindrich Lillius
Jöns Michellsson Lambin nu Lillius
Matz Påhlsson Mardikain
Matz Mardikain nu Anders Heinoin
Lars Peersson Läijnoin eller Anders Pafwilain nu Petter Wenein
Thomas Andersson Narin nu Christer Andersson Rimpin Skatt: 694
Sahl:gh Jacob Nasakens Erf:r Reducerat 685 ♦ Nassokinin läänitys
Ahola/Ahola
Lagdt under Ahola ladugård, ödhe
Staphan Johansson Laitin nu Olof
Eskill Påhlss: Pullckin el: Joh: Kaipoin

Sivu 722AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Härkälä/Härkälä
Påhl Påhlsson Härckein
Jåkela/Jokela
Cuossma Håttin nu Lars Kälkj
Leskelä/Leskelä
Anders Johansson Läskin nu Peer
Jöns Hindersson Dito
Matz Johansson Dito Ödhesk: 694
Leifwola/Lievola
Anders Hansson Hemin nu Petter Ljkoin
Olof Påhlss: Lefwoin nu Anders Leskin
Peer Hindersson Dito nu Johan Peersson
Jöns Jönsson Lefwoin nu Påhl Läskin Ödhe
Laukala/Laukkala
Olof Larsson Heijnoin nu Lijmatain uptagidt af Lars Larsson Heijnoin
Peer Pållsson Mustoin nu Påhl Penoin
Lipsala/Lipsala
Påhl Påhlsson och Jöns Lipsain
Mietilä/Miettula
Peer Andersson Rokolain
Pöllälä/Pellilä
Lars Eskillsson Pöllein nu Hans Pohiallain
Randois/Rantuu
Jöns Jönsson Kittuin el: Joh: Huttu
Peer Niellsson Härckein nu Simoin
Rasala/Rasala
Peer Michellsson Rassain
Såpala/Sopala
Påhl Peersson Käistin

Sivu 723AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Hindersson Sopainen
Wijsala/Viisala
Wijssa Peersson Läskin nu Ifwar
Lähne Godz ♦ Läänitykset
Ryttmester Erich Lillienschiöldz Erf:r Reducerat medh 689 åhrs Räntta ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Hietajerfwj/Hietajärvi
Matz Anderss: Limatain el: Per Luukoin
Anders Kettuins Ödhe nu Joh: Martin
Hindrich Larsson Fråsti nu Peer Kaski
Lars Madtsson Kättuin
Mattila/Mattila
Måns Månsson Pöndin
Olof Michellss: Pernain nu Matz Uckoin
Matz Matzson Rassain nu Michell Niellsson Käinullain
Marala/Maarala
Johan Anderss: Passoin nu Peer Joh:ss: Marain
Pochiois/Pohjois
Lars Michellsson Kiäckoin
Matz Käckoins ödhe nu Anders Sajkoin
Måns Safwollain el: Erich Nåroins öde
Lars Narain el: Kuckoins Ödhe
Anders Pekurins Ödhe
Peer Cuossmain el: Peer Kettuins ödhe
Olof Kuifwalains Ödhe nu Thomas Matzs: Narin

Sivu 724AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof Michellsson Kechkoins Ödhe
Madtz Hindersson Kächkoin
Simon Cuosmassons Ödhe uptagit af Michell Teifwain ödhe
Peer Simonsson Hämmellein
Soiniemj/Soiniemi
Peer Michellsson Töreins Ödhe
Simon Peerss: Aufwin nu Madtz
Thomas Ohlsson Kåttelain med 2 Skmk Pardains ödhe nu Staphan Halin
Ewärdeligh Frälsse ♦ Läänitykset
Wällborne Claes Johan Branoffz Erf:r. Reducerat med 690 åhrs Räntta ♦ Baranoffin läänitys
Kåikala/Koikkala
Peer Hansson Råpoin el: Peer Rassain
Pitkälax/Pitkälahti
Jönss Månsson Passoin
Thomas Matss: Piedikein nu Peer Nåpoin
Matz Madtsson Ikoin
Hans Bengdtsson Ikons Ödhe
Sigfred Påhlsson Härckein
Anders Bengdtsson Pullckin
Oluf Härckeins Ödhe nu Christer Ikoin
Jöns Andersson Kiukas el: Simon Ingin
Jöns Jönsson Längein nu Peer Matzson Piedikain
Peer Madtsson Måppoin

Sivu 725AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Madtsson Piedikein
Madtz Madtsson Dito
Påhl Matzson Wäneinen
Påhl Heijlain
Peer Jönsson Ibm nu Heijlain
Christer Hansson Ikoin
Peer Peersson Haloin
Pulkila/Pulkkila
Jöns Bengdtsson Pullckin
Påhl Peersson Dito
Peer Peersson Kerroin
Anders Bengdtsson Pullckin
Rokola/Ruokola
Lars Andersson Ruokolain
Michell Peerss: Dito nu Anders
Hans Hansson Dito
Christer Hanss: Måndoin nu Hans
Vallentin Balltzarsson eller Hattulanpälldo ödhe
Yliwässj/Ylivesi
Hindrich Peersson Säckinen
Mattz Hindersson Herrain
Anders Peersson Parckin nu Johan
Peer Persson Tållfwain
Olof Jacobsson Limatain
Johan Peersson Heijlain

Sivu 726AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Niellsson Heijlain
Eskill Ohlsson Kårhoin nu Olof Dito
Jören Hansson Kårhoin
Lars Ohlssson Kittuinen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8704 Maakirja 1691-1691, sivut 708-726
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8704

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16811701

© Maija-Liisa Laakso 2023