AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1701 ☰ 

Juva maakirja 1701

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 875AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila/Auvila
Mattz Thomas. medh Hatzoila
Anders Aufuin med Peer Kiettuins öde
Måns el: Niells Ohlsson Aufwin
Peer Auf:n nu Piedickein
Mattz Mattzs: Aufwin
Ahola/Ahola
Lagdt und:r Ahola gård
Staff: Laitin nu Olof
Eskill Pullckin el: Kaipain
Cuosmala/Kuosmala
Måns Ohls. el: Åke Cuosma
Michell Johans. Cuosma
Jöns Jöns. Tarckiain nu Leut: Teet Erf:r
Mattz Cuosmain nu H:r Anders Iskanj Erf:r
Peer Peerson Pafwillain
Härkälä/Härkälä
Joh: Pöl:n el: And:s Hullkoin
Peer Härckein el: And:s
Hämming Härkein
Dafwid Hullckoin

Sivu 876AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Härkein el: Johann Ödhe
Håttila/Hottila
Essaias Cuosmas. Håttin
Johan Cuosmas. Håttin
Jacob Wätein el: Thom: Kämil:
Härkälänemj/Härkälänniemi
Mattz Mattzs. Härkein
Påhl Påhls. Aufwin Öde
Hietajerf:/Hietajärvi
Lars Puhakain
Niells Mattzs. Puhakain
Mårthen el: Olof Kätt:
Olof el: And:s Kättuin öde
Olof Jacobs. Kättuin
Mattz Lijmat:n el: Luuk: öde
Johan Martinen öde
Hind: Fråstj nu Peer Kiski
Lars Kättuin nu Johan Mustoin öde
Halloila/Halola
Peer Michells. Haloin
Haikarala/Haikarila
Simon Haikarain nu Lars Purhonen
Johan Råckain
Mattz Teifwain
Lars Peerson Härkein el: Jöran

Sivu 877AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Heinola/Heinola
Lars Ohls. Heinoin el: Joh:
Olof Heinoin el: Christ:
Hatzoila/Hatsola
Nielss Tarkiain nu Lars Greelsson Kuckoin ödessk. 1703
Mattz Räsein nu And:s Taipal:
Michell Kämiläin
Bertill Mattzs. Puttkoin
Ohl Ohls. Turckain
Hötenby/Hyötyy
Isack Hötellein
Påhl Påhls: Hariulain nu Sigfredh Hötellein
Peer Abrahams: Hötel:n
Hännilä/Hännilä
Hardwick Hänninen
Jerfwenpä/Järvenpää
Capit: Achmöll:s Erf:r
Isack Muttullain
Immoila/Immola
Petter Johans: Immoin nu Mattz Lamain
Ingila/Inkilä
Cornet Fred: Lemkins Erf:r
Kyrckioby/Kirkonkylä
Lagdt under Prästebohl

Sivu 878AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kaihumekj/Kaihunmäki
Peer Lars. Mardickain
Hindrich Erichs. Kondiain
Olof Teifwain Öde
Kättula/Kettula
Johan Kåndiain
Mattz Oinoin nu Sigfred
Kangais/Kangas
Peer Pers: Immoin nu Lars
Peer Mattzs. Rimpi
Frantz Nissin öde upt: af Erich Rautiain
Thomas Mutullain el: Kaipain
Mattz Phillips. Ahoin
Kiskillä/Kiiskilä
Bertill Kiskin
Kaskis/Kaskii
Niells Ohls: Kiskin Ödhe
Erich Mårthenson Keskin nu Rimpi
Johan Ruotzalain
Lars Michels: Haloin
Niells Greelss. Kiskin el: Wasara

Sivu 879AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Anders: Wasara
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi
Staffan Kiskin
Johan Påhlssonn
Hindrich Herrain nu Anders Kiskin
Peer Larss: Laakoin el: Kupsa öde
Påhl Hinderss: Kupsain
Kasentaipall/Kasintaipale
Hindrich Päsoin
Kaislajerf:/Kaislajärvi
Hind: Joh: Kerckein
Kåikala/Koikkala
Joh: Marain medh Påhlson Hakullins öde
And:s Marain el: Johan Läskin
Eskill Kämil:n el: Joh: Marain
Anders Längein el: Christer Nissin
Peer Räsiä
Knutilamekj/Knuutilanmäki
Lars Samuelss: Hämäl:n
Samuell Ehrss: Hämäl:n
Hind: Pafwil:n nu Mattz Ollick:
Knutila/Knuutila
Peer Ohls: Hyttin
Killpoila/Kilpola
Jöran Killpoin el: Påhl Hyttin

Sivu 880AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Killpoin nu Swante Schadewitz
Mattz Schadevitz Cornett, Erf:r
Olof Lämbiäin el: Joh: Pittkein medh hielp jorden i Remoj:
Mattz Kallin el: Låndia
Karkiama/Karkeamaa
Lars Ehrson Kiukas
Eskill Anders. Pöyhiäin
Påhl Rimpin
Lars Pöhiä
Eskill Pasein nu Heinoin
Laukala/Laukkala
Christ: Herrain nu And:s Pernain
Mattz Pernain el: Anders
Dito i Randasallmj
Peer Laukain medh Erich Pernains Jordh nu Purh:
Olof Mattzs: Pennain
Peer Mustoin el: Påhl Pennain

Sivu 881AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lautiala/Lauteala
Lars Peerss: Lautiain
Lomala/Luomala
Greels Jacobs: Lamain nu Kupsain
Läskälä/Leskelä
Anders Läskin nu Peer
Jöns Hinders: Dito
Mattz Johans: Dito nu Hindrich Haikarain
Lefwola/Lievola
Anders Hans: el: Petter Ljkain Öde
Anders Läskin
Johan Peerson Öde
Jöns Lef:n el: Påhl Läskin
Lipsala/Lipsala
Påhl Påhls: el: Jöns Lipsain
Lehikola/Lehikkola
Påhl Michell Ehrs:s Enck:
Jöns Läihkoin
Lars Påhls: Neula el: Bengtin
Männimekj/Männynmäki
Joh: Joh:son Oinoin el: Mattz Wänäl:n
Berendt Grabbe nu Cappell: bohl 2 Skmk Hans Tirroin 2 Skmk
Påhl Rijkoin el: Sahl H:r Carll Nigrej Erf:r

Sivu 882AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattila/Mattila
Thom: Simons: Parkin
Måns Måns: Pöndin el: Thomas Mullj Öde
Olof Pernain el: Mattz Uckoin Öde
Michell Niels: Kämmil:n Öde
Mäkiöis/Mäköis
Mattz Anders: Auf:n Öde
Eskill Kämmil:n el: Peer Säppein
Niells Kämmil:n el: Oinoin
Greels Kiskin
Marala/Maarala
Måns Påhls: Marain el: Erich Öde
Olof Phillips: Ahoin el: Lars Halin Öde
Jöns Marain el: Mattz
Johan Anders: Pesoin nu Petter Marain
Maifwala/Maivala
Jöran Pehrs: Lämbiäin nu Christer Pätyin och Simon Härkein
Cnuth el: Rasmus Kåndiain
Påhl Brusius: el: Petter nu Lars Haickarain

Sivu 883AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Cuosmain nu Eskill Pistohlsmed
Staffan Ohls: Hännin el: Peer Dito
Hind: Cuosmain
Lars Anders: nu Frantz Hejlain
Niells Hejlain el: Staff Tarkiain nu Hindrich
Murdois/Murtois
Olof Peers: Hämäl:n medh hielp jordh i Remojerf:
Jöns Hämäl:n el: Scherg: Scharstenius
Eskill Ohls: Härkein fördelas så att Isack Thomas: har 1 Skmk deraf
Cnuth Hinders: Hämäl:n med hielp jorden, ödhe
Mietilä/Miettula
Peer Anders: Ruokol: el: Kåtillain
Näringe/Näärinki
Eskill Ohls: Tarkiain
Peer Peers: Kerkemullj
Hindrich Johanson Hämmelein

Sivu 884AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Kaupin el: Olof Wänälein
Olof Wänäl:n nu Påhl Mullj
Brusius Härkein nu Peer Witickain
Påhl Jarin nu Lars Turckain
Påhl Påhls: Kaipain nu Hauska
Peer Johans: Cuosmamuiko
Narila/Narila
Anders Påhls: Putkoin
Mattz Anders: Pännoin
Ollikala/Ollikkala
Olickain el: Lars Kiskin
Bengdt Wanhain el: Kiskin
Lars Muhein nu Erich Nullpoin
Olof Jacobs: Hännin medh ½ Skmk Påhl Hått:s öde, nu And:s Pätyin
Jöran Arfweds: Ihal:n
Anders Nullpoin
Olof Lämbiäin medh Hatzoins h: nu Olof Piedickein

Sivu 885AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jören Jörens: Piedick:n
Eskill Räsein el: Joh: Pasoin
Poikola/Poikola
And:s Pijk Lensm:
Pahlois/Palonen
And:s Hullkoin el: Ihallain
Pällkilä/Pelkilä
Peer Erichs: Härkein el: Otinen
And:s Hämäl:n nu Grels Nous.
Pättilä/Pätylä
Anders Ehrs: Pättin nu Mich: Kämil:n
Pattela/Paatela
Peer el: Mattz Tirroin
Dito Tirroin
Thomas Brusius: Ukoin
Hindrich Läskins öde
Purhoila/Purhola
Lars Purhoin nu Lars Kättuin
Lars Purhoin el: Killkj
Pohiois/Pohjois
Lars Thomas: Narin el: Niells Kinkoin
Lars Hinders: Kinkoin
Hindrich Sinckoin el: Mattz Hämälein

Sivu 886AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof Hinders: Waukoin
Lars Michells: Käckoin öde
Mattz Kåck:s ödhe el: And:s Saukoin
Måns Safwol:n el: Erich Marains öde
Lars Narin el: Kuck:s öde
Anders Pekerins öde
Cuosmain el: Kiettuins ödhe
Olof Kuifwal:s öde el: Hämäl: nu Thomas Mattzs: Narin el: Lillieskiöllds Erfwingar
Peer Peers: Hämäl:n
Simon Cuosmains öde
Olof Michels. Keckoins öde
Mattz Hinders. Keckoins öde
Pitkelax/Pitkälahti
Jören Pafwillain
Claes Johan Baronofz Rustningh el: Pajain

Sivu 887AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns el: And:s Päsoin Öde
Thomas Mattzs: Piedikein nu Peer Nåpp:
Mattz Mattzs: Ikoin öde
Hans Bengdts: Ikoins öde el: Piedickein
Anders Bengdts: Pullk: öde
Sigf: Påhls: Härkein And:s el: Christer Ikoin
Olof Härkeins öde
Jöns Kiukas el: Staff: Piedickein nu Simon Ingin
Jöns Längein el: Peer Piedick: öde
Peer Nuppein nu Olof
Påhl Mattzs: Piedickein nu Peer Påhls: Dito
Mattz Mattzs: Dito
Påhl Wänäl:n nu Hans
Påhl Heilain nu Joh: Ikoin
Peer Jönson Heijlain nu Jören Heijlain öde

Sivu 888AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christ:r Ikoin nu Mårthen
Peer Peers: Haloin
Pajusallmj/Pajusalmi
Hindrich Hinders: el: Simon Heijnoin
Pulkila/Pulkkila
Peer Pullkin el: Käriein nu Johan Pullckin
Jöns Pullkin nu And:s Tarckiain
Peer Peers: Dito
Peer Käriein el: Pullkin
Anders Bengdts: Pullck:
Pyllkälä/Pylkkälä
Peer Neulain el: Anders Tarkiein
Eskill Christers: Pyllckein
Päkurila/Pekurila
Mårthen nu Jacob Päkurin
Pällilä/Pellilä
Lars Pöllein nu Hans Pohialain
Rångala/Ronkala
Mattz Kuck: nu Daniel Otin
Hindrich Rångain öde
Peer Rångain el: Läskin
Erich Hyf:n el: Oinoin
/Rasala [1]
Peer Michells: Räsein

Sivu 889AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Randois/Rantuu
Thomas Greellss: Narin
Simon och Ifwar Mart:s öde
Michell Martin el: Mattz Oinoin öde
Påhl Räsein nu Läskin
Anders Påhls: Ahoin eller Christer Lijmat:n öde
Jöns Kättuin el: Johan Huttuin
Peer Niellss: Härkein el: Simon öde
Remojerf:/Remojärvi
Kooth Ryttmäst:, nu Peer Haloin
Abraham Ehrs: Rämoin el: Johan
Staffan Mattzs: Rämoin
Olof Päkurin el: Hind: Hämälein
Olof Rimpi el: Lars Kipri
Jacob Påhls: Pafwillain
Mattz Peerson Lamain el: Heinoin nu Aron Wänein som boor i Wuorenma

Sivu 890AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Johans: Hämelein
Dafwid Remoin nu Turakain öde
Suurnemj/Suurniemi
Mårten nu Olof Rångain
Lars Lars: Lamain el: Immoin
Thomas Immoin nu Johan Paunoin
Påhl Rimpi el: Thomas Eskillson
Olof Tirroin el: Kardin
Summala/Summala
Thomas Johans: Pardain
Jacob Johans: Pardain
Johan Wätein el: Thomas Rautiain
Soinemj/Soiniemi
Olof Peerson Pardain
Christer Sorioin
Hindrich Peers: Tarkiain
Eskill el: Erich Kuckoin nu Johan Huttuin

Sivu 891AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Michells: Herrain el: Lars Sorioin öde
Simon Peers: Auf: nu Mattz
Thomas Kåtel:n medh 2 Skmk Partains öde nu Staff: Haloin
Taipall/Taipale
Olof Anders: Taipalain
H:r Simons hem:n nu Corporal Lars Asikain
Tyrimekj/Tyrynmäki
Joh: Wätein nu Joh: Kaipain
Teifwala/Teivaa
Jöns Längein nu Abraham Waljn
Anders Ohls: Teifwain
Peer Ehrs: Ojkarin
Michell Teifwanen
Niells Mattzs: Teifw:
Turakala/Turakkala
Olof Peers: Turakain
Tukela/Tuhkala
Mattz Mattzson Hämmel: nu Eskill Asillain
Påhl el: Olof Påhls. Ingin uptagidt af Niells Pohialain

Sivu 892AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erich Sållkj el: Peer Mässo öde
Mattz Mattzs: el: Lars Kipri öde
Påhl Luukoin nu Anders Tarkiain öde
Påhl Peers: Wänelein
Wähmais/Vehmaa
Capit: Rosenous Enck:
Lars Mårthens: Pöndin
Påhl Lamain nu Sigfredh
Michell Hatzoins hem:n
H:r Sigfred el: Remoins hemman
Hind: Ikoin el: H:r Sigfred
Michell Kiskin el: And:s Härkein nu Proubsten Sahl: H:r Abraham Brunerj
Olof Peers: Mardick:
Anders Peerson Wästerin
Warpaisenranda/Varparanta
Hindrich Kiskin medh Mattz Rångains jordh

Sivu 893AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Waijala/Veijala
Peer Sigfreds: Weijal:n
Mattz Johans: Kiskin
Wijsala/Viisala
And:s Läskin nu Wijsal:n
Wijsa Läskin nu Ifwar
Ifwar Läskin
Wuorilax/Vuorilahti
Påhl Påhls: Bengtin
Mattz Tarkiain nu Staffan
Wuorenma/Vuorenmaa
Peer Oijkarin nu Michell Leijnoin
Lars Nissin el: Joh: Kaupin
Lars Täif: el: Påhl Pyllkein
Peer Hirf: el: Erich Kåikal:n
Påhl Lämbiäin el: Lillj Enck: nu Påhl Mullj
Jöns Lamb: nu Påhl Mullj
Mattz Råponen
And:s Hannin nu Johan Hämäl:n

Sivu 894AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thom: Anders: Narin el: Hötel:n
Anders Pafwil:n nu Lars Weijsein
Jåkela/Jokela
Cuosma Håttin nu Simon Giewallier
Såpala/Sopala
Påhl Peers: Keskin nu Hindrich Såpain öde
Johan Hinders: Såppain öde
Ruokola/Ruokola
Lars Anders: Ruokol:n
Michell el: And:s Ruokol:n
Hans Hans: Dito
Christer Hans: Måndoin
Valentin Baltarson el: Huttulanpäldo öde nu Hindrich
Yliwässj/Ylivesi
Hindrich Peers: Soijkoin nu Peer Haloin i Pitkälä
Mattz Hinders: Herrain
Anders Peers: Parkin el: Johan
Jören Marckuson Tållfwain el: Hämäl:n nu opt: af Mattz Parckin

Sivu 895AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof Jacobs: Lijmatain öde
Niells Michells: Heijlain öde
Påhl Heijlain el: Jören Pafwil:n
Jören Hans: Kårhoin
Eskill Ohls: Kårhoin
Lars Ohls: Kättuin

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8728 Maakirja 1701-1701, sivut 875-895
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8728

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16911711

© Maija-Liisa Laakso 2023