AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1722 ☰ 

Juva maakirja 1722

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1165AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila/Auvila
Mattz Thomasson med Hatzola nu Michell Erichssons Encka
Anders Aufwin med Pet: Kettuins öde
Nills Olofsson Aufwin
Peer Piedikein Upt: öde
Mattz Mattzsson Aufwin
Ahola/Ahola
Lagdt under Ahola gårdh, nu Johan Mattzson Kettuin
Staffan Laitin nu Olof Staffanss: d:o
Johan Kaipoin nu dess Encka
Cuosmala/Kuosmala
Åke Månsson Cuosmain el:r Thomas d:o, nu Olof Månss:s hust:
Michell Johansson Cuosmain
Lieutnant Jacob Teetz Erf:r, nu Johan Härckein
Berendt Pijk Upt: öde
Påhl Assillain el:r Johan Pajain öde
Härkälä/Härkälä
Anders Hulckoin
Johan Parfwin Upt: öde

Sivu 1167AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Olofss: el: Hämming Härckein, nu Samuel Kåstiain
Johan Andersson Kånsti ödhe
Johan nu Jörran Simonss: Hämäl:
Håttila/Hottila
Simon Håttin nu Matz Kohoin
Johan Cuosmasson Håttin ödhe
Jacob Wätein el: Thomas Kämilein, nu Johan Purhoin
Härkälänemj/Härkälänniemi
Peer Härckein nu And: Purhoin
Thomas Suninen nu Per Ihalain
Hietajerfwj/Hietajärvi
Kåssoins öde, nu Mattz Lijkoin el: Mattz Puhakain
Peer Puhakain ödhe
Nills Kettuin nu Pet: Nillsson
Olof Jacobss: Kettuin
Mårten el:r Olof Kettuin öde
Mattz Lijmatain el: Per Luukoin öde
Anders Kättuins öde nu And: Paunoin öde
Peer Kiskin öde
Johan Mustoin öde
Haloila/Halola
Mattz Puhakain nu Påhl Säckin upt: öde
Haikarala/Haikarila
Lars Purhoin nu Anders d:o
Peer Råikain nu dess hustro
Per Summain ödhe
Hind: Härckein nu Per Hinderss: d:o

Sivu 1169AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Heinola/Heinola
Johan Hejnoin nu Bengdt Puhaka
Olof nu Nills Hejnoin
Hatzoila/Hatsola
Lars Kanckoin öde
Anders Taipalain el: Teitin öde
Michell Kämil: nu Lars Pafwil:
Johan Turakain el: Tålska, nu Mich: Kruskopp
Petter Pöyhein öde
Hötenby/Hyötyy
Anders Hötölein nu Sigfred Andersson dito
Sigfred Hötölein
Abraham Hötel:n nu Eskell d:o
Hännilä/Hännilä
Hardwijk Hardwijkss: Hännin
Järfwenpä/Järvenpää
Erich Achmöller nu Lendzman Johan Assikain
Isak Muttulain nu Johan Muttulain
Immoila/Immola
Mattz nu Lars Lamain
Ingilä/Inkilä
Cornett Lempkins Erfwing:, nu Lieut: Lundins hust: Christ: Tawast
Jåkela/Jokela
Lars Kilckj el: Simon Gewalldiger, öde

Sivu 1171AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyrckioby/Kirkonkylä
Lagdt under Jåckas Sochns Prästebohl
Kaihumekj/Kaihunmäki
Petter Larsson Mardikain el:r Simon Harckein, nu H:r Abrah: Poppius
Hindrich Erss. Kåndiain nu Anders d:os hustru
Anders Rautiain öde
Kättula/Kettula
Lars Wasara el: Bert: Walldoin, öde
Sigfred Mårtenss: Ojnoin nu Olof
Kangais/Kangas
Lars Immoin nu Jacob Hötöl:
Anders Rimpi öde
Hindrich Bruun
Mattz Paunoin
Mattz nu Berendt Ahoin
Kiskilä/Kiiskilä
Bertill Kiskin
Kaskis/Kaskii
Hindrich Tannin öde

Sivu 1173AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Isak Wänelein nu Erich Taskin
Johan Ruotzalin nu Matz Matzson d:o
Lars Michellsson Haloin
Nills Kiskin el: And: Wasara, nu And: Rimpin
Petter el: Anders Wasara, öde
Kiskilanemj/Kiiskilänniemi
Staffan Kiskin nu Peer d:o
Mattz Kiskin
Anders Kiskin
Peer Larsson Lakoin el: Kupsa
Hindrich Kupsain nu Påhl
Kåsentaival/Kasintaipale
Hindrich Passoin
Kaislajerfwj/Kaislajärvi
Johan Härckein nu Hardwijk Jonss: Härckein
Kåikala/Koikkala
Peer Hakulins öde
Ikoins öde el: Johan Leskin, öde
Petter Räsiä öde
Jacob Marain öde
Christer Nissin nu Eskel Wättein
Knutilamekj/Knuutilanmäki
Johan Hämmälein öde
Sam: Ers: nu Matz Knutss: Hämmäl:n, öde

Sivu 1175AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Ollikain nu Påhl d:o
Knutila/Knuutila
Peer Olson Hyttin
Kilpola/Kilpola
Påhl nu Olof Hyttin
Johan Swantess: Schadevitz
Johan Mattzson Schadevittz nu Erich Kardin
Olof Lambin el: Lars Muttul:n med hielp Jorden i Remojerf:, öde
Anders Pispa öde
Karckiama/Karkeamaa
Lars Erss: Kiukas nu Jacob d:o
Anders Pöyhein
Påhl Ropoin med Kiukas öde
Lars Pöyhein el: Eskell Hejnoin
Eskell Pöyhein el: nu Bengt Heinoin
Lauckala/Laukkala
Anders Mattzson Pernain i Randasallmj S:n, nu Jöran Häsein i denna S:n

Sivu 1177AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Pernain
Peer Lautiain med Pernains Jordh, nu Johan Purhoin el: Lars d:o
Olof Mattzson Pennain öde
Påhl Mustoin el: d:o Pennain, nu Abrah: Mustoin
Lautiala/Lauteala
Christer Lars och Elias Lautiaset nu Erich Christersson, öde
Lomala/Luomala
Påhl Kupsain nu Per Hakulin
Läskälä/Leskelä
Petter Anderss: Laskin nu Johan
Jönss Hinderss: el: Joh: Påhlss: Leskin, öde
Hind: Haikarain nu Jörran d:o
Liefwola/Lievola
Johan Martin öde
Anders Leskin
Christer Lijmatain nu Erich d:o
Thomas Purhoin öde
Lipsala/Lipsala
Påhl Påhlss och Jöns Lipsain, nu Erich Warjus
Lehikola/Lehikkola
Peer Lehikoin nu Matz dito
Jöns Lehikoin
Erich Nulpoin nu Jöran Lehikoin
Männimekj/Männynmäki
Peer Kammoin nu H:r Probsten Hindrich Poppius

Sivu 1179AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Axell Turakain nu Capell: bohl 2 Skmk och Per Tirroins 2 Skmk
Sahl: H: Nigrei Encka, nu Sacell: H: Abraham Poppius
Mattila/Mattila
Tynis Simonsson Parckin
Johan Vallentinson
Olof Pernain el: Mattz Uckoin öde
Michell Kämilein öde
Mäckiöis/Mäköis
Anders Aufwin nu Mattz
Påhl Säppein öde
Mårten Ojnoin nu Anders d:o
Johan Kiskin öde
Marala/Maarala
Pehr Marain el: Anders d:o
Mattz Råckain nu Lars Parkoin
Peer Marain el: Erich Mårtenss:, öde
Mattz Marain el: Mårten
Maifwala/Maivala
Simon Härckein och Christer Pätyn, nu Staffan Härckein
Knuth el: nu Erasmus Kåndin

Sivu 1181AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Haikarain nu Hindrich d:o
Hindrich Cuosmain
Hindrich Tarckiain el: Haikarain
Eskell Pistohlsmed el: Lars Härckein, öde
Peer Olofsson Hännin nu Olof
Frantz Häjlain öde
Murdois/Murtois
Olof Hämmäl:n med Hielp Jorden i Remojerfwij
Olof Snickarin nu Carl Härckein
Eskell Olsson Härckeins hem:n fördelas så att Isak Thomass: Hämälein har 1 Skmk deraf, och Capit: Jean Busch el: nu Cap: Saxbecks E:a 2½ Skmk
Knuth Hinderss: Hämmäl:n med hielp jorden, öde
Mietula/Miettula
Joh: el: Per Kåtil:n nu Olof Tirroin
Näringe/Näärinki
Eskell Olss: Tarckiain nu Per d:o
Peer Perss: Kärckämullj nu Anders
Hindrich Johanss: Hämälein

Sivu 1183AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Elias Wänäl:n nu Christ: Kaipain
Peer Lambain nu Caspar Linduin
Peer Witikain öde
Hindrich Rautiain
Bengdt Handska el: Johan Ruotzalain, nu Peer Ruotzalain
Peer Johanss: Cuosmamuicko nu Joh: Muickoin
Narila/Narila
Anders Påhlss: Putkin nu Mattz
Mattz Anderss Pennain nu Anders
Ollikala/Ollikkala
Mattz nu Lars Kiskin
Bengdt Wanhain el: D:o Kiskin
Hindrich Nulpoin nu Peer d:o
Olof Hännin med Hatzoins ½ Skmk nu Christer el: Lars Pätyn
Olof Nulpoin
Johan Arfwedss: Ihalain öde
Lambiein med Hatzoins hemman nu Joh: Piedikein el: Jörran

Sivu 1185AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jörran Jörranss: Piedikein
Anders Möykein öde
Påikola/Poikola
And: Pijk Lendzman, nu Pet: Pijk
Pahlois/Palonen
Markus Rångain el: And: Tuppurain, öde
Pälckilä/Pelkilä
Michell Pernain nu Johan Immoin el: Rångain
Grels Nousiain el: Illfwoin
Pättilä/Pätylä
Lars Tannin nu Ander Ahoin
Patela/Paatela
Peer Tirroin nu Christ: Pylckin
Peer Tirroin nu d:o Pylckin
Mattz Hämäl:n nu Uckoin
Hindrich Leskins öde el: Mattz Hämäl:n, nu Mattz Uckoin
Purhoila/Purhola
Hindrich Purhoin nu Lars d:o
Gustaf Larss: Killckj nu Axell Purhoin
Påchiois/Pohjois
Nills Kuckoin öde
Anders Kåttro
Hindrich Sinckoin el: Staff: Hännin, öde

Sivu 1187AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Carl Caipain nu Mattz Råckain
Lars Michellsson Kockoin öde
Mattz Kockoins el: Anders Saukoins öde, nu H: Carl Lillienschiöldz Erf:
Måns Safwolains eller Erich Marains öde, nu H: Carl Lillienschiöldz Erf:
Lars Narins el: Kuckoins öde, nu H: Carl Lillienschiöldz Erf:
Anders Packarins öde, nu H: Carl Lillienschiöldz Erf:
Cuosma el: Pet: Kettuins öde, nu H: Carl Lillienschiöldz Erf:
Thomas Mattzson Narin nu Lillienschiöldz Erf:r
Elias Hämmäl: nu Bert Waldoin
Simon Cosmains öde
Olof Michelss. Kuckoins öde
Mattz Hinderss: Kuckoins öde
Pitkelax/Pitkälahti
Påhl Hyfwein öde
Barenholdtz rustning, nu Påhl Ikoin el: Simon Ingin

Sivu 1189AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Frantz Lambin nu Staff: Haloin
Peer Nopoin el: Olof
Mattz Mattzson Ikoin öde
Johan Ingin öde
Anders Bengtsson Pulckin öde
Christer el: Anders Ikoin öde
Olof Härckeins öde el: Staff: Haloin, öde
Simon Ingin nu Jöns Piedikein
Petter Piedikein el: Johan Ikoinen, öde
Olof Nopoin el: Staffan d:o
Petter Påhlsson Piedikein nu Christer Piedikein
Mattz Mattzson Piedikein öde
Hans Wänälein
Johan Ikoin el: P__: ____, öde
Hindrich Seilain öde

Sivu 1191AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mårten Ikoin nu Berendt
Peer Peerson Haloin nu Per Nopoin
Pajusallmj/Pajusalmi
Wijsa Leskin el: Hind: Ifwarss:, öde
Pulckila/Pulkkila
Johan Peers: Pulckin nu Påhl Kohoin
Johan Pulckin nu besökaren Gustaf Härckein
Påhl Peerson Pulckin
Hindrich Malin el: Clemet, öde
Anders Bengtsson Pulckin nu Johan d:o
Pylkilä/Pylkkälä
Eskell Pylckein
Eskell Christerson Pylckin nu Christer Lappalain
Pekurila/Pekurila
Mårten Pekurin nu Påhl Ruokolain el: Mattz Mullj
Pellilä/Pellilä
Johan el: Lars Pohialain
Rångala/Ronkala
Olof Sårfwarin och Daniel Otin
Erich Kanckoin 1 Skmk och Anders el: Lars Konsti för 2 Skmk och Erich Wäijal: 1 Skmk
Mattz Läskin nu Erich Wäijal:
Brusius Laukain nu And: Janhuin
Räsälä/Rasala
Petter Räsein el: Matz Hakulin

Sivu 1193AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Randois/Rantuu
Thomas Grelsson Narin
Jöns Kettuin el: Johan Huttuin
Sim: och Ifwar Martins öde
Mattz Ojnoin el: Eskell Såpain, öde
Ahoin el: Christer Lijmatain, öde
Peer el: Simon Härckein öde
Christer Läskinen
Remojerfwj/Remojärvi
Petter Haloin
Peer Immoin nu Jacob Kaipain
Dito Immoin el: Kaipain
Mårten Hämmäl:n nu Påhl d:o
Petter Pafwilain el: Jacob
Lars Kiprij nu Thomas Pulckin
Anders Pafwil: el: Lars Pylckein, öde
Johan Johansson Hämmäl:n
Hindrich Turakain el: Mattz Anderss: Pulckin, öde

Sivu 1195AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Råkola/Ruokola
Lars Andersson Tukelain nu Olof Ruokol: el: Mondoin
Michell el: Anders Månoin nu Jacob Käritoin
Thomas Hanss: Ruokol: nu dess E:a
Lars Mondoin el: Pet: Heijlain
Vallent: Baltzarson el: Hattulanpelldo öde, nu Hindrich Kockoin
Surnemj/Suurniemi
Anders Kardin nu Sigf: Pöllein
Johan nu Olof Rångain
Peer Immoin nu Matz Rångain
Johan Paunoin nu Thomas
Johan nu d:o Thomas Paunoin
Summala/Summala
Johan Summain nu Thomas
Jacob Johanss: Pardain nu d:o Summain

Sivu 1197AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Wätein el: Thomas Rautiain
Soinemj/Soiniemi
Peer Tarckiain öde
Christ: Sorjoin nu Lars d:o el: Lukoin
Peer Tarckiain öde
Johan Huttuin öde
Peer Herrain el: Lars Sorjoin öde
Mattz Aufwin nu Joh: Huttuin
Staffan Haloin med 2 Skmk Pardains öde, nu Jacob dito
Såpala/Sopala
Hindrich Aufwin nu Lars dito
Peer Puhakain
Taipall/Taipale
Olof Andersson Taipalain
H:r Simons hem:n Corp: Lars Assikain, nu Borgaren Nills Sidensnör
Tyrimekj/Tyrynmäki
Lars nu Mattz Kaipoin
Teifwala/Teivaa
Eskell Jörransson Smeden
Olof Teifwain nu Erasmus Hännin
Michel Teifwain
Michel el: Erich Teifwain
Nills nu Johan Mattzsson Teifwain
Turakala/Turakkala
Oloff Peersson Turakain

Sivu 1199AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Tuhkala/Tuhkala
Eskell Assilain
Nills Pohialain nu Sigf: Myrylein
Erich Härckein nu Isak el: Per Pennain
Eskell Pöyhein el: Elias dito
Lars Purain öde
Påhl Peersson Wänäl:n nu Påhl Hindersson Hulckoin
Wähmais/Vehmaa
Hindrich Peerss: Ikoin ell: Cappel: H:r Fredrich Sveconius, nu Handelsmannen Johan Wahl
H:r Sigfred el: Rämoins hemman el: dito Sveconius, nu Handelsman Johan Wahl
Michell Hatzoins hemman
Jac: Lipsain nu Lars Tannin
Sigfred Wäijal: nu Eskell Tarckin
Anders Peerss: Wästerin nu Per d:o
Sigfred nu Swante Lamain och Anders Mätäl: ½ hemt hwardera
Jacob nu Thomas Lipsain
Petter Mardikain
Warpaisenranda/Varparanta
Hindrich Kiskin med Rångains jord, nu Petter Pyhein

Sivu 1201AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wäijala/Veijala
Petter Sigfredsson Wäijalain el: Hindrich Kupsain
Mattz Johansson Kiskinen
Wijsala/Viisala
Johan Kettuin öde
Mattz Såpain nu Wisentzins Leskin
Worilax/Vuorilahti
Påhl Påhlss: Bengdtin el: Per Mårss:
Staffan Tarckiain
Wuorema/Vuorenmaa
Mattz Hirfwoin el: Lars Hötöl:n, öde
Johan Kaupin nu Peer Pöyhein
Påhl Pylckin nu Lars Kuckoin
Peer Hirfwoin el: Erich Käkäl:n, nu Thomas Hynnin
Lendzman Lillj Erf:r el: Påhl Mullj, nu Anders Pispain
Lillj Erf:r el: Påhl Mullj, nu d:o Pispain
Mattz Råpoin öde
Mattz Hirfwoin öde

Sivu 1203AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michell Hännin öde
Peer Hötöl: el: Bengdt Paukoin, öde
Yliwesi/Ylivesi
Anders Kåndin öde
Påhl Harmain el: Hind: Påhlss:s h:o
Johan Parckin el: Hans Pohialain, nu Johan Pohialains hustru
Mattz Parckin öde
Påhl Eskellss: Korhoin nu Staff: Tukal:
Jöran Pafwil: nu And:s Aufwin
Nills Michellss: Häijlain el: nu Simon Rimi
Lars Ohlsson Kättuin öde
Jörran Käriäin nu And: Anderss: Kåndin
Olof Korhoin nu Anders Säijlain

Lähde:

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8766 Maakirja 1722-1722, sivut 1165-1203
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8766

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin17111730

© Maija-Liisa Laakso 2023