AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1730

Juva maakirja 1730

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1384DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Aufwila
Mattz Thomasson nu Hendrich Michelsson 1
Anders Aufwin med Kettuins öde 2
Måns Aufwin nu Nils Nilsson 3
Hendrich Huttuin nu Johan Haikarain 4
Mattz Mattzsson Aufwin 5
Ahola
Johan Mattss. Kettuin nu Mattz d:o 1
Staffan Laitin nu Olof Staffansson 2
Eskell Pulkin nu Johan Mustoin 3
Cuosmala
Åke Månsson nu Anders Ohlsson 1
Jöns Jönss. nu Aron Härkein 2
Mattz Cuosmain nu Joh. Lipsain 3
Pafwil: nu Rytmest: Nandelstet 4
Härkälä
Joh. Pöllein nu Lars Hulkoin 1

Sivu 1386DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Anders Härkein eller Johan Parfwin 2
Thomas Ohlsson nu Samuel Kåstiain 3
Daniel Hulkoin nu Mattz Ilfwoin 4
Johan Härkäin nu Jören Simonsson Hämäläin 5
Håttila
Essaias Håttjn nu Hendrik Kohoin 1
Johan Håttin nu Anders Johansson 2
Jacob Wätäin nu Johan Purhoin 3
Härkälänemi
Mattz Matss. nu Anders Purhoins Hustro 1
Påhl Aufwin nu Per Ihal: 2
Hetaierfwi
Kåssoin nu Mattz Puhaka 1
Nils Puhakas öde 2
Nils nu Per Nilss. Kettuin 3
Olof nu d:o Per Nilss. Kettuin 4
Mårt: eller Olof Kettuins öde 5
Mattz Limatains öde 6

Sivu 1388DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Anders Kettuin eller Johan Hendrikss. Såpain 7
Hendrik Fråsti eller Per Kiskins öde 8
Lars Kättuins eller Johan Mustoins öde 9
Halloila
Petter Halloin nu Påhl Säckin 1
Haikarala
Simon Haikarain nu Anders Purhoin 1
Lars eller Petter Råckain nu Erick Barck 2
Mattz Teifwain nu Hendrik Pettersson 3
Lars Persson Härkein nu Mattz d:o 4
Heinola
Lars Heinoin nu Bengt Puhakain 1
Christer nu Nils Heinoin 2
Hatzoila
Lars Luukoin nu Fredr. Kåtro 1
Mattz Räsäin nu Hendr. Pajuin 2
Lars Mustoin nu Lars Pafwil: 3
Bertel Putkin nu Hend: Kruskop 4
Olof Turakains öde 5

Sivu 1390DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Hötenby
Johan Hyttin nu Sigfred Andersson 1
Påhl Påhlsson Harmain nu d:o Sigfr: Anderss: 2
Abraham Hötöläin nu Eskel Hötöläin 3
Hännilä
Christer Mattss. nu Hendrik Hardwijss: Hustro 1
Järfwenpä
Erick Achmöller nu Lendzman Johan Assikain 1
Johan eller Isak Muttulain nu Johan 2
Immoila
Petter Immoin nu Michel Ikäheinoin 1
Ingilä
Cornet Lemkins Erfwingar, nu Capitain Wahl 1
Jokela
Lars Kilcki el: Simon Erickssons öde 1
Kyrckioby
Under Jåckas Sokns Prästebohl 1
Kaihumekj
Per Mardik: nu Hendr: Jara 1
Hendr: Kånd: nu Michel Teitin 2
Olof Teifwain nu Simon Hännin 3
Kättula
Joh: Kåndiain nu Christ: Mardik: 1
Sigfred nu Olof Ojnoin 2

Sivu 1392DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Kangais
Petter Immoin nu Jacob Hötöläin 1
Erick Rautiain nu Anders Sigfredss. 2
Petter Rimpi nu Johan Bruun 3
Thomas Muttulain nu Petter Wäijalain 4
Mattz Philipsson Ahoin nu Berendt 5
Kiskilä
Bertell Kiskin 1
Kaskis
Nils Kiskin nu Samuel Pustin 1
Erick Mårtensson Kiskin nu Erick Taskin 2
Johan Ruotzalain nu Mattz Matsson 3
Lars Michelsson Haloin 4
Nils Kiskin nu Petter Rimpi 5
Petter Wasara nu Rimpi 6
Kiskilänemi
Grels Kiskin nu Petter 1
Påhl Påhlss. nu Claes Puhakain 2
Hendr. Harmain nu d:o Puhakain 3

Sivu 1394DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Per Perss: Lakoin nu Per Kupsain 4
Påhl Hupsain 5
Kasentaipal
Johan Lautiain nu Hendr. Pässoin 1
Kaislaierfwi
Lars Härkäin nu Hendrick Johansson 1
Kåikala
Johan Marain eller Per Hakulins öde 1
Ikoins eller Johan Läskins öde 2
Petter Rässäin nu Lars Johanssons Enckia 3
Johan eller Jacob Marains öde 4
Anders Lengin nu Eskell Waitin 5
Knutilamekj
Lars Hämäläin nu Gustaf Johansson 1
Samuel Erickss. Michel Matss. Hämäl: 2
Matz Ollikain nu Rytm. Nandelstet 3
Knuttila
Per Hytin nu Mårt: Pylkein 1
Kilpoila
Jörr. Kilpoin nu Cap. Kreutlein 1
Swante nu Joh. Schadewitz 2

Sivu 1396DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Matz Schadewitz Cornet, nu Erich Kardin 3
Olof Lambins öde 4
Mattz Kallin nu Mårt: Pekurin 5
Karckiama
Lars Ericksson Kiuka nu Jacob d:o 1
Anders Andersson Pöyhein nu des Hustru 2
Påhl Räpoin med Kiukas öde, nu Påhls Hustro 3
Olof Hurskain nu Eskell Heinoin 4
Eskell Pöyhein nu Bengt Heinoins Hustro 5
Laukala
Anders Matsson Pernain 1
Christer Harmain eller Anders Pernain 2
Petter Lautiain nu Lars Purhoin 3
Heinoin nu Nils Råckain 4
Påhl nu Abraham Mustoin 5
Lautiala
Christ: Larss: nu Anders Erss: Lautiain 1
Lomala
Grels Lomain nu Påhl Hakulin 1
Läskelä
Petter Andersson Läskin nu Joh. Joh:ss. 1
Jöns Hinderss. nu Påhl Läskin 2
Mattz Läskin nu Jörran Haikarains h:o 3
Liefwola
Lijkoin eller Johan Martin, nu Petter Råikoin 1
Olof Leifwoin nu Lars Råckain 2
Johan Perssonn nu Erick Limatain 3
Påhl Läskin eller Thomas Purhoins öde 4
Lipsala
Påhl Påhlsson nu Capitain Schulte 1
Lehikola
Michel Erss. nu Mattz Lehikoin
Per Bengtin nu Jörr: Lehikoin 3
Männimekj
Petter Kammoin nu Probst: Poppius 1
Axel Turakain nu Sacellan Abraham Poppius och Per Tirroin 2

Sivu 1400DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Påhl Rikoin nu Anders Hulkoin 3
Mattila
Mattz Pardain nu Hendrick Summain 1
Axell Mullj nu Joh. Walentinss. 2
Olof Pernains eller Mattz Uckoins öde 3
Rässäins öde 4
Mäckiöis
Anders Aufwin nu Mattz Aufwin 1
Eskel Kemileins öde 2
Nils Kemil: nu And: Ojnoins Hustro 3
Grels Kiskins öde 4
Marala
Måns Marain nu Påhl d:o 1
Haloin nu Hendr: Parkin 2
Pässoin nu Erick Mårt:ss. Hustro 3
Mattz Marain nu Christer 4
Maifwala
Jörran Perss. Lambin nu Joh: Philipss. Hämäläin 1

Sivu 1402DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Erasmus nu Anders Kåndiain 2
Påhl nu Hend: Haikarain 3
Hend: nu Abraham Cuosmain 4
Nils Heilain nu Lieutnant Nordberg 5
Jöns Aufwin nu Lars Härkein 6
Staffan eller Petter Hännin nu Olof 7
Lars Andersson eller Frantz Heilain 8
Murdois
Olof Hämälain nu Sergeant Shvartz 1
Jöns Hämäl: nu Gustaf Härk: 2
Eskel Härk: nu Cap Clementiof 3
Cnut nu Hendr. Hämäl: 4
Miettula
Rokol: nu Olof Tirroin 1
Näringe
Eskell Tarkiain nu Lars 1
Per Perss: KärkäMullj nu Anders Mullj 2

Sivu 1404DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Hindrick Johanss. Hämäläin 3
Lars Kaupin nu Christ: Kaipoin 4
Hendr. Lillius nu Caspar Linduins h:o 5
Brusius Härk: nu Thomas d:o 6
Th: Jarin nu Mark: Immoin 7
Påhl Kaipoin nu Per Ruotzal: 8
Petter Cuosmain nu Joh: Mukoin 9
Narila
Anders Pålsson Putkin nu Mattz Putkin 1
Mattz Anderss. Pennain nu Hendrick Paunoin 2
Ollikala
Mattz eller Olof Kiskin nu Lars Kiskin 1
Bengt Wanhain el: D:o Kiskin 2
Erick Nulpoin nu Lars Purhoin 3
Olof Hännin nu Lars Pätyin 4
Anders Nulpoin nu Erick d:o 5
Jörren Anderss. Ihalain nu Påhl Muttulain 6

Sivu 1406DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Lambin nu Jörren Piedckein 7
Jörren Jörss: Pedikein nu Jör: Ohlss. 8
Eskel Räsäin nu Bertel Wäpsa 9
Påikola
Anders Pijk nu Petter d:o 1
Pachlois
Joh: Rång: nu Anders Tuppurain 1
Pälkilä
Härkeins eller Otins öde 1
Anders Ilfwoins öde 2
Pätilä
Anders Pätyin nu Corp. Kexlers h:o el:r Tillman 1
Patela
Petter eller Mattz Tirroin nu Christ: Pylkein 1
Mattz Tirroin nu d:o Christ: Pylkein 2
Th: Uckoin nu Rytm: Nandelst: 3
D:o Rytmester Namdelstet 4
Purhoila
Lars Kåtro nu Lars Purhoin 1
Lars Axelss. Purhoin 2

Sivu 1408DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Pochiois
Lars Narins öde 1
Lars Kuckoin nu And: Kåtros h:o 2
Hendr. Sinck: nu Abrah. Tukain 3
Mattz Råckains öde 4
Lars Michellss. Kåckoins öde 5
Lillienschöldz Erf:, nu Erick Fabritius 6,7,8,9
Thomas Matsson Narin nu d:o Serg: Erick Fabritius 10
Petter Hämäläin nu Bert. Wald: 11
Simon Cuosmains öde 12
Olof Kuckoins öde 13
Mattz Kuckoins öde 14
Pitkelax
Mattz Tirroin nu Mårt: Hal: 1
Barnholdz Rustning, nu Simon Ingin 2
Måns Pässoin nu Staff: Haloin 3

Sivu 1410DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Thomas Piedikeins öde 4
Mattz Matss. Ikoins öde 5
And: Ikoin nu Anders Teinus 6
Anders Bengdtsson Pulkins öde 7
Härkeins eller Anders Ikoins öde 8
Staffan Haloins öde 9
Staff: Piedikein nu Johan 10
Per Piedik: el: Johan Ikoins öde 11
Petter Noppoin nu Lars Ohlsson Noppoin 12
Påhl Piedikein 13
Matz Matss. Piedikeins öde 14
Påhl Matsson Wänäläin nu Hans Wänäin 15
Påhl Heilain nu Per Heikin 16

Sivu 1412DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Petter Heilain nu Jörran Sejlain 17
Christer Ikoin nu Petter Ikoin 18
Petter Persson Haloin nu Petter Noppoin 19
Paiusalmi
Simon Heinoins eller Wisa Läskins öde 1
Pulkila
Käroin nu Peter Pulkin 1
Jöns Pulkin nu Mattz Pässoin 2
Petter Petterss. Pulkin nu Anders d:o 3
Petter Käroin nu Clemet Maliain 4
Anders nu Johan Pulkin 5
Pylckälä
Christer Lappal: öde 1
Eskell Christersson Pylkein 2
Pekurila
Jacob Pekurin nu Påhl Rokolain 1

Sivu 1414DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Pellilä
Pellin nu Hendr. Haikarain 1
Rångala
Kanckuin nu Gustaf Hardikain 1
Hendrick Rångain nu Petter Immoin 2
Petter Rångain nu Erick Wäijal:n 3
Johan Aniain nu Anders Janhuin 4
Räsälä
Petter Michelss. Räsäin nu Matz Matss. Hakul: 1
Randois
Thomas Grelsson nu Mattz Narin 1,2
Simon eller Ifwar Martins öde 3
Michel Martins öde 4
Ahoin el: Christ: Limatains öde 5
Petter Härkeins öde 6
Mattz Härkäin nu And: Läskin 7
Remojerfwi
Mardikain nu Michel Perss. Haloin 1

Sivu 1416DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Abraham Remoin nu Jacob Kaipoin 2,3
Hendrick Hämäläin nu Påhl Hämäläin 4
Petter Pafwilain nu Påhl d:o 5
Olof Rimpi nu Thomas Pulkin 6
Heinoin nu Claes Sidensnöhr 7
Johan Johansson Hämäläin 8
Hendrick Turakain nu Gustaf Ficke 9
Rokola
Lars Anderss. Tukain nu Olof Måndoin 1
Michel Månoin nu Petter Ollikain 2
Hans Rokol: nu Sachrias 3
Christ: Måndoin nu Matz Heil: 4
Walentin nu Anders Kåckoins Hustro 5
Surnemj
Påhl Rimpi nu Sigfred Pöllein 1

Sivu 1418DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Johan Rångain nu Olof d:o 2
Lars Lamain nu Mattz Rångain 3
Thomas Immoin nu Johan Paunoin 4
Thomas Eskellsson nu d:o Paunoin 5
Summala
Thomas Thomasson Summain 1,2
Johan Wätäin nu Erick Rautiain 3
Soinemj
Olof Pardains eller Petter Tarkiains öde 1
Lars Mårt:ss. nu Chr: Sorrjoins h:o 2
Hendr: nu Påhl Tarkiain 3
Erick Kuckoins öde 4
Petter Herrains öde 5
Simon Aufwin nu Joh. Huttuin 6
Kåttil: nu Jacob Hallin 7

Sivu 1420DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Såpala
Hendrick Såppain nu Lars Aufwins Hustro 1
Johan Såpain nu Per Perss. Puhakas Hustro 2
Taipal
Olof Anderss. Taipalain nu Olof Teitin 1
H:r Simons hem:n nu Opbördsskr. Petter Lind 2
Tyrinmekj
Johan Wätäin nu Mattz Kapaiakoins Hustro 1
Teifwala
Jöns Jönss. Teifwain nu Serg: Wemans Hustro 1
Anders Teifwain nu Erasm. Hän: 2
Oikar: nu Michel Erss. Teif: 3
Michel Teifwain nu Jör: Michelss. 4
Nils Teifwain nu Joh. Matss. 5
Turakala
Olof Perss. nu Olof Turakain 1
Tuchkala
Nils Hämäl: nu Eskel Asil: 1
Olof Ingin nu Nils Myrel: 2
Petter Mässo nu Petter Pennain 3

Sivu 1422DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Lars Kipri nu Elias Pöyhein 4
Clemet Solki nu Johan Pajain 5
Påhl Perss. Wänäläin nu Påhl Hinderss. Hulkoin 6
Wächmais
Hendr. Perss. Ikoin nu Regementz qwartermest: Finne 1,2,3
Jacob Lipsain nu Swante Tannin 4
Lars Pöndin nu Eskel Tarkiain 5
Anders Perss. Wäst: nu Per Pekur: 6
Sigfred Lamain nu Joh. Kåifwistoin 7
Abrah: Brunneri E:a, nu Chr: Lipsain 8
Olof nu Per Mardikain 9
Warpaisenranda
Hendr. Kiskins eller Wäijal: öde 1
Wäijala
Petter Hendrickss. Wäijal: nu Hendrick Kupsain 1
Mattz Kaskin nu d:o Kupsain 2
Wisala
Anders Läskin eller Johan Kettuin 1

Sivu 1424DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Ifwar Läskin eller Hendrick Ifwarssons Hustro 2
Worilax
Påhl Påhlsson Bengtin nu Per Persson d:o 1
Staffan Tarkiain nu Johan Tarkiains Hustro 2
Worenma
Leinoin nu Erick Warius 1
Lars Nissin nu Olof Persson Pöyhein 2
Lars Teifwain nu Grels Larsson 3
Per Hirfwoin nu Per Hämäl: 4
Lilli Erf:r, nu Anders Pispain 5,6
Pekurin nu Thomas Wäsein 7
Mardikain nu Thomas Kåndiain 8
Lars Pekurin nu Påhl Mullj 9
Christi Rimpi nu Anders Hötöläin 10
Yliwesi
Hendrick Såikains eller Anders Kåndiains öde 1

Sivu 1426DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Mattz Harmain nu Staffan Harmain 2
Anders Petterss. Parkin nu Hans Johansson 3
Hämäläins eller Matz Parkins öde 4
Påhl Eskelss. Kårhoin nu Staffan Tuchkal:n 5
Haloins eller Anders Aufwins öde 6
Nils Michelss. Heilain nu Mattz Uimis 7
Lars Ohlss. Kettuin nu Joh: Ikoin 8
Jörran Käriäin nu Anders Anderss. Kåndia 9
Olof Kårhoin nu Anders Sejlains Hustro 10

Lähde:
Nide 8788
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021