AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1730 ☰ 

Juva maakirja 1730

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1384AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Aufwila/Auvila
Mattz Thomasson nu Hendrich Michelsson 1
Anders Aufwin med Kettuins öde 2
Måns Aufwin nu Nils Nilsson 3
Hendrich Huttuin nu Johan Haikarain 4
Mattz Mattzsson Aufwin 5
Ahola/Ahola
Johan Mattss. Kettuin nu Mattz d:o 1
Staffan Laitin nu Olof Staffansson 2
Eskell Pulkin nu Johan Mustoin 3
Cuosmala/Kuosmala
Åke Månsson nu Anders Ohlsson 1
Jöns Jönss. nu Aron Härkein 2
Mattz Cuosmain nu Joh. Lipsain 3
Pafwil: nu Rytmest: Nandelstet 4
Härkälä/Härkälä
Joh. Pöllein nu Lars Hulkoin 1

Sivu 1386AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Anders Härkein eller Johan Parfwin 2
Thomas Ohlsson nu Samuel Kåstiain 3
Daniel Hulkoin nu Mattz Ilfwoin 4
Johan Härkäin nu Jören Simonsson Hämäläin 5
Håttila/Hottila
Essaias Håttjn nu Hendrik Kohoin 1
Johan Håttin nu Anders Johansson 2
Jacob Wätäin nu Johan Purhoin 3
Härkälänemi/Härkälänniemi
Mattz Matss. nu Anders Purhoins Hustro 1
Påhl Aufwin nu Per Ihal: 2
Hetaierfwi/Hietajärvi
Kåssoin nu Mattz Puhaka 1
Nils Puhakas öde 2
Nils nu Per Nilss. Kettuin 3
Olof nu d:o Per Nilss. Kettuin 4
Mårt: eller Olof Kettuins öde 5
Mattz Limatains öde 6

Sivu 1388AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Anders Kettuin eller Johan Hendrikss. Såpain 7
Hendrik Fråsti eller Per Kiskins öde 8
Lars Kättuins eller Johan Mustoins öde 9
Halloila/Halola
Petter Halloin nu Påhl Säckin 1
Haikarala/Haikarila
Simon Haikarain nu Anders Purhoin 1
Lars eller Petter Råckain nu Erick Barck 2
Mattz Teifwain nu Hendrik Pettersson 3
Lars Persson Härkein nu Mattz d:o 4
Heinola/Heinola
Lars Heinoin nu Bengt Puhakain 1
Christer nu Nils Heinoin 2
Hatzoila/Hatsola
Lars Luukoin nu Fredr. Kåtro 1
Mattz Räsäin nu Hendr. Pajuin 2
Lars Mustoin nu Lars Pafwil: 3
Bertel Putkin nu Hend: Kruskop 4
Olof Turakains öde 5

Sivu 1390AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Hötenby/Hyötyy
Johan Hyttin nu Sigfred Andersson 1
Påhl Påhlsson Harmain nu d:o Sigfr: Anderss: 2
Abraham Hötöläin nu Eskel Hötöläin 3
Hännilä/Hännilä
Christer Mattss. nu Hendrik Hardwijss: Hustro 1
Järfwenpä/Järvenpää
Erick Achmöller nu Lendzman Johan Assikain 1
Johan eller Isak Muttulain nu Johan 2
Immoila/Immola
Petter Immoin nu Michel Ikäheinoin 1
Ingilä/Inkilä
Cornet Lemkins Erfwingar, nu Capitain Wahl 1
Jokela/Jokela
Lars Kilcki el: Simon Erickssons öde 1
Kyrckioby/Kirkonkylä
Under Jåckas Sokns Prästebohl 1
Kaihumekj/Kaihunmäki
Per Mardik: nu Hendr: Jara 1
Hendr: Kånd: nu Michel Teitin 2
Olof Teifwain nu Simon Hännin 3
Kättula/Kettula
Joh: Kåndiain nu Christ: Mardik: 1
Sigfred nu Olof Ojnoin 2

Sivu 1392AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Kangais/Kangas
Petter Immoin nu Jacob Hötöläin 1
Erick Rautiain nu Anders Sigfredss. 2
Petter Rimpi nu Johan Bruun 3
Thomas Muttulain nu Petter Wäijalain 4
Mattz Philipsson Ahoin nu Berendt 5
Kiskilä/Kiiskilä
Bertell Kiskin 1
Kaskis/Kaskii
Nils Kiskin nu Samuel Pustin 1
Erick Mårtensson Kiskin nu Erick Taskin 2
Johan Ruotzalain nu Mattz Matsson 3
Lars Michelsson Haloin 4
Nils Kiskin nu Petter Rimpi 5
Petter Wasara nu Rimpi 6
Kiskilänemi/Kiiskilänniemi
Grels Kiskin nu Petter 1
Påhl Påhlss. nu Claes Puhakain 2
Hendr. Harmain nu d:o Puhakain 3

Sivu 1394AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Per Perss: Lakoin nu Per Kupsain 4
Påhl Hupsain 5
Kasentaipal/Kasintaipale
Johan Lautiain nu Hendr. Pässoin 1
Kaislaierfwi/Kaislajärvi
Lars Härkäin nu Hendrick Johansson 1
Kåikala/Koikkala
Johan Marain eller Per Hakulins öde 1
Ikoins eller Johan Läskins öde 2
Petter Rässäin nu Lars Johanssons Enckia 3
Johan eller Jacob Marains öde 4
Anders Lengin nu Eskell Waitin 5
Knutilamekj/Knuutilanmäki
Lars Hämäläin nu Gustaf Johansson 1
Samuel Erickss. Michel Matss. Hämäl: 2
Matz Ollikain nu Rytm. Nandelstet 3
Knuttila/Knuutila
Per Hytin nu Mårt: Pylkein 1
Kilpoila/Kilpola
Jörr. Kilpoin nu Cap. Kreutlein 1
Swante nu Joh. Schadewitz 2

Sivu 1396AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Matz Schadewitz Cornet, nu Erich Kardin 3
Olof Lambins öde 4
Mattz Kallin nu Mårt: Pekurin 5
Karckiama/Karkeamaa
Lars Ericksson Kiuka nu Jacob d:o 1
Anders Andersson Pöyhein nu des Hustru 2
Påhl Räpoin med Kiukas öde, nu Påhls Hustro 3
Olof Hurskain nu Eskell Heinoin 4
Eskell Pöyhein nu Bengt Heinoins Hustro 5
Laukala/Laukkala
Anders Matsson Pernain 1
Christer Harmain eller Anders Pernain 2
Petter Lautiain nu Lars Purhoin 3
Heinoin nu Nils Råckain 4
Påhl nu Abraham Mustoin 5
Lautiala/Lauteala
Christ: Larss: nu Anders Erss: Lautiain 1
Lomala/Luomala
Grels Lomain nu Påhl Hakulin 1
Läskelä/Leskelä
Petter Andersson Läskin nu Joh. Joh:ss. 1
Jöns Hinderss. nu Påhl Läskin 2
Mattz Läskin nu Jörran Haikarains h:o 3
Liefwola/Lievola
Lijkoin eller Johan Martin, nu Petter Råikoin 1
Olof Leifwoin nu Lars Råckain 2
Johan Perssonn nu Erick Limatain 3
Påhl Läskin eller Thomas Purhoins öde 4
Lipsala/Lipsala
Påhl Påhlsson nu Capitain Schulte 1
Lehikola/Lehikkola
Michel Erss. nu Mattz Lehikoin
Per Bengtin nu Jörr: Lehikoin 3
Männimekj/Männynmäki
Petter Kammoin nu Probst: Poppius 1
Axel Turakain nu Sacellan Abraham Poppius och Per Tirroin 2

Sivu 1400AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Påhl Rikoin nu Anders Hulkoin 3
Mattila/Mattila
Mattz Pardain nu Hendrick Summain 1
Axell Mullj nu Joh. Walentinss. 2
Olof Pernains eller Mattz Uckoins öde 3
Rässäins öde 4
Mäckiöis/Mäköis
Anders Aufwin nu Mattz Aufwin 1
Eskel Kemileins öde 2
Nils Kemil: nu And: Ojnoins Hustro 3
Grels Kiskins öde 4
Marala/Maarala
Måns Marain nu Påhl d:o 1
Haloin nu Hendr: Parkin 2
Pässoin nu Erick Mårt:ss. Hustro 3
Mattz Marain nu Christer 4
Maifwala/Maivala
Jörran Perss. Lambin nu Joh: Philipss. Hämäläin 1

Sivu 1402AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Erasmus nu Anders Kåndiain 2
Påhl nu Hend: Haikarain 3
Hend: nu Abraham Cuosmain 4
Nils Heilain nu Lieutnant Nordberg 5
Jöns Aufwin nu Lars Härkein 6
Staffan eller Petter Hännin nu Olof 7
Lars Andersson eller Frantz Heilain 8
Murdois/Murtois
Olof Hämälain nu Sergeant Shvartz 1
Jöns Hämäl: nu Gustaf Härk: 2
Eskel Härk: nu Cap Clementiof 3
Cnut nu Hendr. Hämäl: 4
Miettula/Miettula
Rokol: nu Olof Tirroin 1
Näringe/Näärinki
Eskell Tarkiain nu Lars 1
Per Perss: KärkäMullj nu Anders Mullj 2

Sivu 1404AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Hindrick Johanss. Hämäläin 3
Lars Kaupin nu Christ: Kaipoin 4
Hendr. Lillius nu Caspar Linduins h:o 5
Brusius Härk: nu Thomas d:o 6
Th: Jarin nu Mark: Immoin 7
Påhl Kaipoin nu Per Ruotzal: 8
Petter Cuosmain nu Joh: Mukoin 9
Narila/Narila
Anders Pålsson Putkin nu Mattz Putkin 1
Mattz Anderss. Pennain nu Hendrick Paunoin 2
Ollikala/Ollikkala
Mattz eller Olof Kiskin nu Lars Kiskin 1
Bengt Wanhain el: D:o Kiskin 2
Erick Nulpoin nu Lars Purhoin 3
Olof Hännin nu Lars Pätyin 4
Anders Nulpoin nu Erick d:o 5
Jörren Anderss. Ihalain nu Påhl Muttulain 6

Sivu 1406AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Lambin nu Jörren Piedckein 7
Jörren Jörss: Pedikein nu Jör: Ohlss. 8
Eskel Räsäin nu Bertel Wäpsa 9
Påikola/Poikola
Anders Pijk nu Petter d:o 1
Pachlois/Palonen
Joh: Rång: nu Anders Tuppurain 1
Pälkilä/Pelkilä
Härkeins eller Otins öde 1
Anders Ilfwoins öde 2
Pätilä/Pätylä
Anders Pätyin nu Corp. Kexlers h:o el:r Tillman 1
Patela/Paatela
Petter eller Mattz Tirroin nu Christ: Pylkein 1
Mattz Tirroin nu d:o Christ: Pylkein 2
Th: Uckoin nu Rytm: Nandelst: 3
D:o Rytmester Namdelstet 4
Purhoila/Purhola
Lars Kåtro nu Lars Purhoin 1
Lars Axelss. Purhoin 2

Sivu 1408AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Pochiois/Pohjois
Lars Narins öde 1
Lars Kuckoin nu And: Kåtros h:o 2
Hendr. Sinck: nu Abrah. Tukain 3
Mattz Råckains öde 4
Lars Michellss. Kåckoins öde 5
Lillienschöldz Erf:, nu Erick Fabritius 6,7,8,9
Thomas Matsson Narin nu d:o Serg: Erick Fabritius 10
Petter Hämäläin nu Bert. Wald: 11
Simon Cuosmains öde 12
Olof Kuckoins öde 13
Mattz Kuckoins öde 14
Pitkelax/Pitkälahti
Mattz Tirroin nu Mårt: Hal: 1
Barnholdz Rustning, nu Simon Ingin 2
Måns Pässoin nu Staff: Haloin 3

Sivu 1410AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Thomas Piedikeins öde 4
Mattz Matss. Ikoins öde 5
And: Ikoin nu Anders Teinus 6
Anders Bengdtsson Pulkins öde 7
Härkeins eller Anders Ikoins öde 8
Staffan Haloins öde 9
Staff: Piedikein nu Johan 10
Per Piedik: el: Johan Ikoins öde 11
Petter Noppoin nu Lars Ohlsson Noppoin 12
Påhl Piedikein 13
Matz Matss. Piedikeins öde 14
Påhl Matsson Wänäläin nu Hans Wänäin 15
Påhl Heilain nu Per Heikin 16

Sivu 1412AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Petter Heilain nu Jörran Sejlain 17
Christer Ikoin nu Petter Ikoin 18
Petter Persson Haloin nu Petter Noppoin 19
Paiusalmi/Pajusalmi
Simon Heinoins eller Wisa Läskins öde 1
Pulkila/Pulkkila
Käroin nu Peter Pulkin 1
Jöns Pulkin nu Mattz Pässoin 2
Petter Petterss. Pulkin nu Anders d:o 3
Petter Käroin nu Clemet Maliain 4
Anders nu Johan Pulkin 5
Pylckälä/Pylkkälä
Christer Lappal: öde 1
Eskell Christersson Pylkein 2
Pekurila/Pekurila
Jacob Pekurin nu Påhl Rokolain 1

Sivu 1414AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Pellilä/Pellilä
Pellin nu Hendr. Haikarain 1
Rångala/Ronkala
Kanckuin nu Gustaf Hardikain 1
Hendrick Rångain nu Petter Immoin 2
Petter Rångain nu Erick Wäijal:n 3
Johan Aniain nu Anders Janhuin 4
Räsälä/Rasala
Petter Michelss. Räsäin nu Matz Matss. Hakul: 1
Randois/Rantuu
Thomas Grelsson nu Mattz Narin 1,2
Simon eller Ifwar Martins öde 3
Michel Martins öde 4
Ahoin el: Christ: Limatains öde 5
Petter Härkeins öde 6
Mattz Härkäin nu And: Läskin 7
Remojerfwi/Remojärvi
Mardikain nu Michel Perss. Haloin 1

Sivu 1416AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Abraham Remoin nu Jacob Kaipoin 2,3
Hendrick Hämäläin nu Påhl Hämäläin 4
Petter Pafwilain nu Påhl d:o 5
Olof Rimpi nu Thomas Pulkin 6
Heinoin nu Claes Sidensnöhr 7
Johan Johansson Hämäläin 8
Hendrick Turakain nu Gustaf Ficke 9
Rokola/Ruokola
Lars Anderss. Tukain nu Olof Måndoin 1
Michel Månoin nu Petter Ollikain 2
Hans Rokol: nu Sachrias 3
Christ: Måndoin nu Matz Heil: 4
Walentin nu Anders Kåckoins Hustro 5
Surnemj/Suurniemi
Påhl Rimpi nu Sigfred Pöllein 1

Sivu 1418AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Johan Rångain nu Olof d:o 2
Lars Lamain nu Mattz Rångain 3
Thomas Immoin nu Johan Paunoin 4
Thomas Eskellsson nu d:o Paunoin 5
Summala/Summala
Thomas Thomasson Summain 1,2
Johan Wätäin nu Erick Rautiain 3
Soinemj/Soiniemi
Olof Pardains eller Petter Tarkiains öde 1
Lars Mårt:ss. nu Chr: Sorrjoins h:o 2
Hendr: nu Påhl Tarkiain 3
Erick Kuckoins öde 4
Petter Herrains öde 5
Simon Aufwin nu Joh. Huttuin 6
Kåttil: nu Jacob Hallin 7

Sivu 1420AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Såpala/Sopala
Hendrick Såppain nu Lars Aufwins Hustro 1
Johan Såpain nu Per Perss. Puhakas Hustro 2
Taipal/Taipale
Olof Anderss. Taipalain nu Olof Teitin 1
H:r Simons hem:n nu Opbördsskr. Petter Lind 2
Tyrinmekj/Tyrynmäki
Johan Wätäin nu Mattz Kapaiakoins Hustro 1
Teifwala/Teivaa
Jöns Jönss. Teifwain nu Serg: Wemans Hustro 1
Anders Teifwain nu Erasm. Hän: 2
Oikar: nu Michel Erss. Teif: 3
Michel Teifwain nu Jör: Michelss. 4
Nils Teifwain nu Joh. Matss. 5
Turakala/Turakkala
Olof Perss. nu Olof Turakain 1
Tuchkala/Tuhkala
Nils Hämäl: nu Eskel Asil: 1
Olof Ingin nu Nils Myrel: 2
Petter Mässo nu Petter Pennain 3

Sivu 1422AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Lars Kipri nu Elias Pöyhein 4
Clemet Solki nu Johan Pajain 5
Påhl Perss. Wänäläin nu Påhl Hinderss. Hulkoin 6
Wächmais/Vehmaa
Hendr. Perss. Ikoin nu Regementz qwartermest: Finne 1,2,3
Jacob Lipsain nu Swante Tannin 4
Lars Pöndin nu Eskel Tarkiain 5
Anders Perss. Wäst: nu Per Pekur: 6
Sigfred Lamain nu Joh. Kåifwistoin 7
Abrah: Brunneri E:a, nu Chr: Lipsain 8
Olof nu Per Mardikain 9
Warpaisenranda/Varparanta
Hendr. Kiskins eller Wäijal: öde 1
Wäijala/Veijala
Petter Hendrickss. Wäijal: nu Hendrick Kupsain 1
Mattz Kaskin nu d:o Kupsain 2
Wisala/Viisala
Anders Läskin eller Johan Kettuin 1

Sivu 1424AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Ifwar Läskin eller Hendrick Ifwarssons Hustro 2
Worilax/Vuorilahti
Påhl Påhlsson Bengtin nu Per Persson d:o 1
Staffan Tarkiain nu Johan Tarkiains Hustro 2
Worenma/Vuorenmaa
Leinoin nu Erick Warius 1
Lars Nissin nu Olof Persson Pöyhein 2
Lars Teifwain nu Grels Larsson 3
Per Hirfwoin nu Per Hämäl: 4
Lilli Erf:r, nu Anders Pispain 5,6
Pekurin nu Thomas Wäsein 7
Mardikain nu Thomas Kåndiain 8
Lars Pekurin nu Påhl Mullj 9
Christi Rimpi nu Anders Hötöläin 10
Yliwesi/Ylivesi
Hendrick Såikains eller Anders Kåndiains öde 1

Sivu 1426AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit Talo
Mattz Harmain nu Staffan Harmain 2
Anders Petterss. Parkin nu Hans Johansson 3
Hämäläins eller Matz Parkins öde 4
Påhl Eskelss. Kårhoin nu Staffan Tuchkal:n 5
Haloins eller Anders Aufwins öde 6
Nils Michelss. Heilain nu Mattz Uimis 7
Lars Ohlss. Kettuin nu Joh: Ikoin 8
Jörran Käriäin nu Anders Anderss. Kåndia 9
Olof Kårhoin nu Anders Sejlains Hustro 10

Lähde:

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8788 Maakirja 1730-1730, sivut 1384-1428
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8788

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin1722

© Maija-Liisa Laakso 2023