AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1697  ☰ 

Puumala maakirja 1697

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 863AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengtilä/Penttilä
Peer Måndoin eller Joh: Eskielsson Hämäläin
Himahua/Himahuuha
Peer Aufwin nu Johan Dito
Joh: Lukahain eller Mattz Himain
Huchtima/Huhtimaa
Mattz Ohlsson Killpoin nu Peer Tijmoin
Grels Grelsson Leskin el:r Johan
Peer Narin nu Måns Safwolain
Huchkala/Huuhkaala
Peer Luukoin nu Bertill Waldoin
Lars Huchkain
Hamula/Hamula
Brusius Hamuin eller Johan Persson Ryhein
Brusius Hamuin nu Johan Dito
Mattz Antoin nu Påhl Repoin
Mattz Andersson Ryhein
Mattz Assikain el:r Mårten Hanska
Harmala/Harmaala
Thomas Harmain eller Joh: Mattsson Killpoin
Påhl eller Mattz Harmain
Påhl Pittkeharmain eller Mårten Leskin
Junnimäkj/Junninmäki
Jöns Luukoin nu Anders Matsson

Sivu 864AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyrckioby/Kirkonkylä
Sahl: H:r Israels Enkia
Wallentin Baltzarsson eller H:r Michels Enckia
Under Prästebohlet är lagt
Under Dito Caplans Bohl
Kietäwälä/Kietävälä
Mattz Lukoin el:r Thomas Mattsson
Peer Johansson Rustmestare
Per Aufwin el:r Påhl Wållmarsson, ödhe
Mårten Egidius Kietäwäin nu Hind: Mårtensson
Peer Hindersson Lamain
Påhl Johansson Ickoin
Peer Perss: Sijkain eller Mattz Lamain
Kuokala/Kokkola
Johan Peersson Lijmatain
Killiula/Kiljula
Matz Peerssons ödhe
Per Killiuin ett hem:n (yhd kaarella edelliseen)
Lars Persson Killiuin
Per Mattsson Killiuinen
Kittula/Kitula
Mattz Härckä el:r Hind: Kiukas, ett hem:n med Lukola
Hindrich Påhlsson Kittuin
Lars Perss:n el:r Brusius eller Erich Lukoin, Påstbonde
Mattz Sauckoin el:r Pål Bengtin

Sivu 865AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bertill Luukoin el:r Måns Safwol:
Kaupila/Kauppila
Anders Soiroin eller Marckus
Mattz Larsson Kaupin
Olof Hanss: eller Mattz Karfwin
Kaipola/Kaipaala
Joh: Kaipon eller Crister Råckain, ödhe
Per Larsson Kaipoin
Olof Parckin ödhe
Thomas Kieckoin ödhe
Kyllälä/Kyllölä
Hindrich el:r Påhl Kyllein ödhe
Peer Sålla el:r Joh: Hinderss: Kyllein
Jöran Hämäläin el:r Thomas Mattss:
Kärjniemj/Keriniemi
Mattz Hackulinen
Peer eller Mattz Hackulinen
Påhl Påhlsson Hackulinen
Bertill Brusiusson Pardain
Lambila/Lampila
Påhl Wåckolain Länsman, eller Crister Kåtro
Mattz Lambain eller Johan d:o
Påhl Lambin eller Måns Sårio
Lukoila/Luukkola
Mårten Hindersson Luukoin ett hem:n med Kittula

Sivu 866AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Ohlsson Luukoin
Lars Christersson Luukoin ett hem:n (yhd kaarella edelliseen)
Niels Mårtensson Pirri
Jöns Persson Luukoin nu Johan
Mattz Luukoin eller Eskiell Röna, ett hem:n mz Pirris
Lijmatala/Liimattala
Abraham Mattinen
Gustaf Taifwain el:r Thomas Lukoin
Hindrich Persson Lijmatain
Olof Hindersson Lijmatain
Lindusalo/Lintusalo
Per Andersson Råcka
Grels Hanss:n Killiuin el:r Swen, ödhe
Hindrich Mårtenss:n Witika el:r Jöran, giestgif:, ödhe
Måns Mårtensson Repoin
Lars Mårtenss:n Sauckoin
Muramäkj/Muuramäki
Crister Andersson Walldoin
Magnula/Maunola
Peer el:r Grels Killiuin
Anders Killiuins Enckia eller Johan Andersson
Christer Hindersson Killiuin

Sivu 867AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Killiuin el:r Hindrich D:o
Mårten Killiuin eller Jacob Kähäräin
Mietula/Miettula
Johan Kangain nu Peer
Johan Mietuin nu Hind: Johanss:, ödhe
Hindrich Peersson Mietuin
Peer Ohlsson eller Dito Mietuin
Hindrich Ohlsson Mietuin el:r Johan Repoin
Ninimäkj/Niinimäki
Lars Mårtensson Sauckoin
Ninisarj/Niinisaari
Peer Peersson Turakain
Mårten Härckein eller Påhl
Hans Hennin el:r Samul Turakain, ödhe
Crister Kåtro eller Mattz Ohlsson
Mattz Larsson Hulckoin
Ollila/Ollila
Lars Huttuin eller Mattz Killiuin
Börie Hämäläin
Pätäjniemj/Petäjäniemi
Anders Mattsson Hatain
Pirtimäkj/Pirttimäki
Joh: Larsson Lauckain nu Olof Kettuin
Mårten Larsson Kietäwäin

Sivu 868AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Hackulinen
Pällilä/Pellilä
Johan Ehrsson Siuko
Peer Ohlsson Pölläin
Sigfredh Kangain eller Olof Naukarinen, ödhe
Rokotaipal/Ruokotaipale
Jöns Ehrsson Summain
Niels Peersson Huijain
Råckansalo/Rokansalo
Peer Johansson Råckain
Lars Andersson Råckain
Abraham Larsson Råckain
Repola/Repola
Anders Månss: nu Grels Ihalain
Hindrich Mårtensson Repoin
Ryhälä/Ryhälä
Staffan Aufwin
Johan Ohlsson Lapwätäläin
Anders Johansson Heinoin
Per Nauckarin el:r Mårten Lukoin
Staffan Uckoin eller Samul Killiuin, ödhe
Mårten Aufwin eller Niels Ikeheimoin

Sivu 869AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Säppälä/Seppälä
Mattz Kietäwäin eller Per Råcka, ödhe
Simon Peersson Reinikain
Hindrich Larsson Pyckoin nu Olof
Soriola/Sorjola
Anders Hansson Sårioin nu Johan Kangain
Pål Bengtin nu Mattz Ihalain
Sipilensarj/Sipilänsaari
Hindrich Sipinen el:r Joh: Hulckoin
Sopolaniemj/Sopala
Erich Safwolain el:r Thomas Kietäwäin
Wäsniemj/Vesiniemi
Peer Lamain el:r Jokan Lukoin
Jöns Cristersson Achtiain eller Johan Kainulain
Jöns Jönsson Kåtro
Mårten Kangain eller Mattz Kåtro
Olof Taifwain el:r Lars Kåndin
Hans Pölläin el:r Mårten Witika, ödhe
Walldola/Valtola
Lars eller Anders Walldoin
Per Mattsson Kietäwäin
Kåndiala/Kontila
Abraham Kåndiain
Hurisalo/Hurissalo
Peer Tijmoin
Anders Persson Leinoin
Påhl Jukarain nu Lars
Eskiel Påhlsson Leinoin

Sivu 870AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hyllckälä/Hylkylä
Lars Peersson Hyllckein ödhe
Lars Peersson el:r Johan Larsson, ödhe
Erich Michelsson Randalain ödhe
Lars eller Mårten Ingin nu Johan, ödhe
Bertill Andersson Pardain ödhe
Mårten Simonsson Ingin el:r Jöran, ödhe
Hauhola/Hauhala
Anders Mattsson Måndoin ödhe
Mårten Andersson Kietäwäin ödhe
Ihala/Ihalainen
Mårten Larsson eller Lars Kåndiain
Matz Sålla eller Knuth
Staffan Parckin eller Per Sålla
Ikoila/Ikola
Anders Ikoin eller Staffan Läinoin, nu Anders Måndoin
Malliala/Maljala
Påhl Mallianen el:r Thomas Påhlss:
Lars Kähärj ödhe
Jöns Cristersson Kuifwain
Peer Persson Säppäläin ödhe
Påhl Jöransson Parckin eller Per Kåndiain, ödhe
Pittkelax/Pitkälahti
Påhl Leskin el:r Thomas Piedikäin

Sivu 871AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Piskola/Piskola
Lars Paijain el:r Thomas Matss:n, nu Mårten Pettin, ödhe
Påhl Wäster el:r Anders Lijmatain
Lars Andersson Piskoin
Crister Cristersson Piskoin
Anders Larsson Lappalain
Lars Jacobsson Mätäläin

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8715 Maakirja 1697-1697, sivut 863-871
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8715

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16911701

© Maija-Liisa Laakso 2022