AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1691  ☰ 

Puumala maakirja 1691

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 698AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengtilä/Penttilä
Påhl Måndoin el:r Eskill Hämmellein
Himahuha/Himahuuha
Peer Peersson Aufwinen
Johan Lukahain el:r Matz Himain
Huchtima/Huhtimaa
Matz Ohlsson Killpoin
Grells Grellsson Läskin
Oluf el:r Brusius Narin
Huchkala/Huuhkaala
Lars Larss: Huchkain el:r Lukas
Peer Larsson Lukoin
Hammula/Hamula
Brusius Jacobsson Hammoin
Dito Brusius Hammon el:r Olof
Bengdt Sollin el:r Matz Antoin
Matz Assikain el:r Mårten Hanss:
Johan el:r Mattz Anderss: Ryhein
Harmala/Harmaala
Thomas Philipss: Harmain nu Johan Matzson Killpoin
Påhl el:r Matz Harmain
Påhl Peersson Pitkeharmain nu Mårten Läskin
Junnimäkj/Junninmäki
Thomas el: Jöns Luukoin

Sivu 699AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyrkieby/Kirkonkylä
Sahl: H:r Gabriel el:r H:r Israel
Erich Larssons Enckia el:r Vallentin Balltzarsson, ödhe sk:r 694
Under Prästebohlet
Under Dito Cappellans Bohl
Kietewälä/Kietävälä
Johan Mårtensson el:r Matz Lukoin
Peer Johansson Rustmestare
Peer Aufwin el:r Påhl Wållmarss:
Mårten Egidusson Kietewein
Peer Hindersson Laamain
Jöns Lefwoin el:r Anders Ickoin
Kåckala/Kokkola
Oluf Kettuin el:r Joh: Limatain
Killiula/Kiljula
Matz Peerssons ödhe
Matz Killiuin el:r Peer
Lars Jönsson Killuin
Kittula/Kitula
Matz Härckä nu Hindrich Mårt: Kuckas
Hindrich Påhlsson Kittuin
Matz Saickoin el:r Påhl Bengdtin
Lars Peersson Luukoin Påstbonde

Sivu 700AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bertill Hindersson Luukoin eller Safwollainen
Kaupila/Kauppila
Anders Larsson Såroin
Matz Larsson Kaupin ett hemman (yhd kaarella edelliseen)
Olof Hansson Karfwinen
Kaipola/Kaipaala
Johan Larsson Kaipon nu Christ: Råckain
Peer Larsson Kaipoin
Kyllälä/Kyllölä
Hindrich el:r Påhl Kyllein
Kärniemj/Keriniemi
Oluf el:r Matz Hakullin
Peer el:r Matz Hakullin Ett hem:n (yhd kaarella edelliseen)
Påhl Påhlss: Hakullin
Bertill Brusiuson Pardain
Lambila/Lampila
Påhl Wåckolain Länsman, nu Christer Kåttro
Matz Lambin
Påhl Påhlss: Lambin nu Måns Såriå
Lukoila/Luukkola
Anders Mårtensson Lukoin
Hindrich Ohlss: Luukoin
Lars Christiersson Lukoin
Niells Mårtenssonn Pirrj
Jöns Jönsson Lukoin

Sivu 701AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas el:r Matz Lukoin
Limatala/Liimattala
Gustaf Tållfwain el:r Thomas Lukoin
Oluf el:r Abraham Matin
Hindrich el:r Peer Lijmatain giestgifware
Olof Andersson Lijmatain
Lindusalo/Lintusalo
Grells Ihallain el:r Anders Råcka
Grels Hansson Killiuin
Hindrich Mårtenss: Witika giestgifware
Matz Lijkain el:r Måns Räpoin
Matz Månsson Sajkoin Sk: 693
Muramäkj/Muuramäki
Christer Andersson Walldoin
Magnula/Maunola
Peer el:r Grells Killiuin
Anders Killiuns E: el:r Johan Andersson
Christer Hindersson Killiuin
Lars Larsson Killuin el:r Hulckoin
Mårten Jacobss: Killuin
Mietula/Miettula
Johan Kangain
Johan Andersson Mietuin
Oluf Peerssonn Mietuin En åbo (yhd kaarella seuraavaan)
Peer Ohlss: el:r Dito Mietuin

Sivu 702AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ninimäkj/Niinimäki
Lars Mårtensson Saikoin
Ninisarj/Niinisaari
Peer Peersson Turckiain
Mårten Påhlsson Häckin
Hans Händin el:r Arfwed Turckin
Christer Kåttro el:r Olof
Lars Larsson Hullckoin
Ollila/Ollila
Lars Huttuin el:r Olof Säckin, nu Matz Killiuin
Bertill Hämmellein
Petäniemj/Petäjäniemi
Matz Andersson Haatain
Pirtimäkj/Pirttimäki
Lars Johansson Lambin
Johan Hakullin el:r Lars Kätäwein
Pälliläby/Pellilä
Thomas Mustoin eller Erich Johansson Sinko
Peer Ohlsson Pöllin
Rokotaipal/Ruokotaipale
Hindrich el:r Jöns Summain
Niels Peerssonn Huijain
Råckansalo/Rokansalo
Johan el:r Mattz Råckain
Lars Andersson Råckain
Abraham Larsson Råckain

Sivu 703AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Repola/Repola
Jöns el:r Anders Månsson Ihallain Sk: 692
Jöran Mårtensson Räpoin
Ryhälä/Ryhälä
Sal: Erich Larssons Enckia el:r Vallentin Balltzarssonn
Matz Staffanson Ahoin el:r Johan Ohlsson
Anders Andersson Himain Påstbondhe
Johan Kiskin el:r Peer Nauckarin
Mårten Jauhoin el:r Staphan Uckoin
Säppälä/Seppälä
Matz Kietewein el:r Jöns Råcka
Peer Ohlsson Kietewein ett hemman (yhd kaarella edelliseen)
Matz Kietewein el:r Hindrich Larss: Puckin
Såriola/Sorjola
Anders Hansson Såroin
Peer Såroin el:r Bengdtin, nu Thomas Saijrain
Sipilänsarj/Sipilänsaari
Hindrich Sipin el:r Johan Hullkoin
Såpalaniemj/Sopala
Erich Safwollain nu Thomas Kietäwein
Wäsniemj/Vesiniemi
Peer Peersson Lamain el:r Hindrich, nu Johan Lukoin
Jöns Christerss: Achtiain

Sivu 704AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Jönsson Kåttro ett hem:n (yhdistetty kaarella seuraavaan)
Mårten Kangain el:r Hans Kåtro
Eskill el:r Olof Taifwain
Hans Simonsson Pöllein ödhe, sk:693
Waldola/Valtola
Lars el:r Anders Walldoin Ett hem:n (yhdistetty kaarella seuraavaan)
Peer Madtsson Kietewein
Lähne Godz
Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar ♦ Baranoffin läänitys
Kåndiala/Kontila
Lars Larsson el:r Abraham Kåndiain
Hurisalo/Hurissalo
Peer Hansson Timoin
Anders Peersson Leinoin
Påhl Jukarin
Eskill Påhlsson Leinoin
Hyllkälä/Hylkylä
Lars Peersson Hyllckein
Lars Peersson el:r Johan Larsson
Erich Michellsson Randallain
Clemeth Ingin nu Pardain
Bengdt Simonsson el:r Lars Ingin
Mårten Simonsson Ingen

Sivu 705AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hauhola/Hauhala
Påhl Kietewein el:r Måndoin
Mårten Andersson Kietewein
Ihala/Ihalainen
Mårten Peerss: el:r Lars Konduin
Matz Såhla el:r Peer Påhlssonn
Staphan Parckin el:r Pehr Sola
Ickola/Ikola
Anders Ickoin el:r Staphan Läinoin
Kyllälä/Kyllölä
Peer Sohla el:r Hindrich Kyllein
Jöran Hämmellein el:r Thomas Huttuin
Maliala/Maljala
Påhl Malliamies
Lars Larsson Malliamies
Jöns Christersson Kuifwain
Peer Peersson Säppellein
Påhl Jöransson Parckin
Pitkälax/Pitkälahti
Påhl Läskin el:r Thomas Pedikain
Piskola/Piskola
Lars Paijain el:r Jonas Madtsson
Påhl Wäster el:r Jöran Limatain
Lars Andersson Piskoin
Christer Christerss: Piskoin
Jöran Lappal: el:r Anders Larsson
Lars Mätellellein el:r Jacob Larsson

Sivu 706AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Capitein Hans Brudgums Erf:r Reducerat ♦ Hans Brudgumin läänitys
Kietewälä/Kietävälä
Peer Peersson Saikoin
Mietula/Miettula
Hindrich Ohlsson Mietuin el:r Jöran Räppoin
Ryhälä/Ryhälä
Mårten Aufwin el:r Niells Ickeheimon
Capitein Johan Pistolkors ♦ Johan Pistolekorsin läänitys
Pirtimäkj/Pirttimäki
Anders Hakullin
Pällilä/Pellilä
Oluf Pällins ödhe el:r Sigfred Kangain, nu Naukarin
Sahl: Jacob Nasakens Erfwingar ♦ Nassokinin läänitys
Kaipola/Kaipaala
Peer Larsson Kaipoin
Oluf Parckin
Påhl Kiäckon

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8704 Maakirja 1691-1691, sivut 698-707
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8704

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16871697

© Maija-Liisa Laakso 2022