AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1722 ☰ 

Puumala maakirja 1722

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1145AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengdtilä/Penttilä
Johan Eskellss: Hämäl:n nu Joh: Matzson d:o
Himahuha/Himahuuha
Johan el: nu Anders Peerss: Aufwin
Mattz Himain el: Grels Summain, upt: öde
Huchtima/Huhtimaa
Petter Tijmoin nu Simon Leskin
Mattz Ihalain nu Joh: Jörranss:
Måns Safwolain nu Mårten Kajnulain
Huchkala/Huuhkaala
Grels el: Mattz Ihalain öde
Bertill el: Lars Waldoin nu Lars Ihalain
Hamula/Hamula
Jörran Räpoin öde
Johan Kyllein el: Per Assillain, nu Jacob Kåttro
Jörran Tuhkoin öde
Mattz Assikain el: Mårt: Hanska, nu Johan Kyllein
Mattz Andersson Ryhein nu Petter Kåndin
Harmala/Harmaala
Johan Kerfwin el: Ifwar Wärdin, nu Petter Lejnoin
Petter Andersson Ryhein öde
Pitkäharmain el: Mårt: Leskin, öde
Hurisahlo/Hurissalo
Mattz Pardain

Sivu 1147AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Perss: Leijnoin nu Joh: d:o, upt: öde
Påhl el: Lars Jukarain nu Anders Walldoins hustru
Johan Jukarain upt: öde
Hyllkälä/Hylkylä
Petter Ingin nu Lars dito
Lambert Haloin öde
Peer Parckin öde
Simon Simonsson Ingin nu H:r Hindrich Hordiander
Påhl Wäsein öde
Mårten Simonsson Ingin öde
Hauhola/Hauhala
Anders Mattzson Mondoin nu Anders Hindersson
Mårten Andersson Kietewein nu Måns Piedikein
Junnimekj/Junninmäki
Anders Mattzson Luukoin nu Mattz Anderssonn
Ihala/Ihalainen
Anders Hujain upt: öde
Cnuth Sålla öde
Marckus Perss: nu Jöran Perss: Sålla
Ikoila/Ikola
Påhl Kaipain nu Johan Mondoin
Kyrckioby/Kirkonkylä
Sahl: H:r Israels Encka, öde
Sahl: H:r Michels Encka, öde
Lagdt under Prästebolet
Lagdt under Capellansbolet

Sivu 1149AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kietewälä/Kietävälä
Thomas Matzson Luukoin nu Mattz dito
Peer Johanss Rustmestare el: Joh: Kietewein, nu Olof Pers:
Peer Peerss: Kietewein eller Olof, nu Johan Hindersson dito
Hindrich Mårtenss Kietewein ödhe
Petter el:r Lars Lamain ödhe
Påhl Johansson Ikoin
Mattz Lamain ödhe
Kuokala/Kokkola
Johan Peerson Lijmatain nu beboos af H:r Capit:n Cräutlein
Killiula/Kiljula
Mattz Peerssons öde, nu Mattz Killiuins hustru
Petter Mattzson Killiuin nu Bengt d:o
Bertill Killiuin nu Mattz Killiuins h:o och Bengt Killiuin ½ hwar
Kittula/Kitula
Hindrich Kiukas nu Anders Hindersson i Luukoila
Mårten Kittuin nu Påhl d:o
Lars Peersson el:r Erich Luukoin, nu Lars Luukoin
Påhl Bengdtinen ödhe

Sivu 1151AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bertill el: Mårten Luukoin nu Hindrich Mårtenssons h:o
Kaupila/Kauppila
Marckus Sorioin Måns d:o
Mattz Karfwin el: d:o Killiuin
Mattz Larsson Kaupin nu brukas af Sorjoin i denna by
Kaipola/Kaipaala
Johan Kaipoin el:r Christ: Råckain, upt: öde
Petter Larsson Kaipoin öde
Påhl Larsson Saikoin öde
Mattz Peerss: Kaipoin nu Påhl Saukoin
Sammuel Hångain nu Hind: Wirolain
Kyllälä/Kyllölä
Påhl nu Mattz Kyllein
Johan Hinderss: Kyllein
Jöran Hämäl:n el: Thomas Matzson, nu Thom: Huttuin
Kärinemj/Keriniemi
Mattz Hakulin nu d:o Kietewein
Peer el:r Mattz Hakulin nu d:o Mattz Kietewein
Påhl Påhlss: Hakulin
Anders Aufwin nu Påhl Hakulin
Kåndiala/Kontila
Abrah: Kåndiain nu Jöran Michelss:
Lambila/Lampila
Matz el:r Joh: Lambin nu Jöran Sorjoin
Christ: Kåttro nu Erich Kåttros h:o
Påhl Lambin el:r Måns Sorjoin, nu Erich Ruuth

Sivu 1153AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lukoila/Luukkola
Mårten Hindersson Luukoin el:r Kiuka, nu Anders Hinderss:
Mårten Kainulain el: Hind: Lukoin, öde
Lars Christerson Luukoin öde
Jöns Peersson nu Joh: Luukoin
Eskell Rönä nu Olof Syllfwesters:
Nills Mårtenss: Pirrj
Limatala/Liimattala
Abraham Mattin nu Thomas
Lars Lijmatain nu Berendt
Thomas el: Erich Lukoin nu Lars
Johan Kåndiain nu dess Enka
Lindusalo/Lintusalo
Petter el: nu And: Anderss: Råcka öde
Swen nu Christer Killiuin
Simon Härkä nu Måns Summa
Måns Mårtensson Räpoin el:r Tynckin, nu Mattz Räpoin
And: Saukoin nu Lars Larson Sorjoin, öde
Muramekj/Muuramäki
Anders Christersson Walldoin nu Christer Walldoins hustru
Magnula/Maunola
Per el: Grels Killiuin nu Per Killiuins hustro
Johan Anderss: Killiuin nu Anders Johansson
And: Killiuin nu Lars Killiuins hustru

Sivu 1155AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Karfwin nu Thomas Karfwins hustru
Jacob Kähärä el: Simon Luukoin
Mietula/Miettula
Petter Kangain el: Påhl Kähärä, öde
Hindrich Johansson Mietuin el: Mårten Leskinen, öde
Peer Olsson el: Jörran Mietuin, nu Petter Hinderss: Mietuin
Hindrich Olsson el:r Johan Räpoin, öde
Hindrich Pers: Mietuin nu Johan
Maliala/Maljala
Thomas Pålsson Mallijamies nu Johan Mondoin
Jörran Kuifwain öde
Mattz Piskoin nu Jan? Israelss:
Grels Leijnoin öde
Johan Mondoin öde
Nijnimekj/Niinimäki
Lars Saukoin el:r Kähärä, öde
Ninisarj/Niinisaari
Olof Lijmatain el: Erich Perss:, öde
Anders Kettuin nu Per Lukoin
Påhl Påhlsson Luukoin
Erich Peersson Turakain öde
Mattz Larss: Hulckoin nu Christ: d:o
Ollila/Ollila
Jacob Luukoin nu Johan dito
Marckus Hämäl:n nu Börjel ditos h:o

Sivu 1157AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pätäjänemj/Petäjäniemi
Hatain el: Anders Aufwin, nu Johan Aufwin
Pirtimekj/Pirttimäki
Johan Leskin nu Grels dito
Mårten Larsson Kietewein öde
Anders nu Mattz Eskellss: Hakulin
Pöllälä/Pellilä
Per Sinckoin el: Hindrich Luukoin, öde
Peer Olsson Pöllein öde
Anders Laurikain öde
Pitkelax/Pitkälahti
Thomas Piedikein öde
Piskoila/Piskola
Thomas Piedikein öde
Anders Lijmatain öde
Hindrich Piskoin nu Johan d:o
Lars Piskoin nu Hindrich d:o
Anders Larss: Lappalain öde
Lars Jacobsson Mätälein öde
Rokotaipal/Ruokotaipale
Jöns Erss: Summa nu Jonas
Nills el: Grels Perss: Hujain nu Påhl Hujanen
Råkansalo/Rokansalo
Petter Johansson Råckain nu Petter Killjuin

Sivu 1159AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Abraham el: Johan Larsson Råckain nu Erich Räpoin
Påhl Råckain el: Matz Killiuin, upt: öde
Räpola/Repola
Grels Ihalain nu Mårten Erichsson Reponen
Hind: Mårtenss: Repoin nu Michell d:o
Ryhälä/Ryhälä
Staffan Kuifwin nu Staff: Aufwin
Israell Bengdtin
Johan Lijmatain nu Hind: Leskin
Mårten Luukoin öde
Sammuell Killiuin öde
Måns Räpoin nu Erich Ikähäinon
Säppälä/Seppälä
Anders Olss: Peukoin el: Matz Haloin, upt: öde
Petter Kietewein upt: öde
Lars Peukoin nu Olof dito
Soriola/Sorjola
Hindrich Marander H:r, öde
Måns Sorjoin nu Lars Sorjoins h:o
Sipilansarj/Sipilänsaari
Hindrich Sippin el:r Johan Hulckoin, nu Hind: Hulckoin
Sopalanemj/Sopala
Lars Kietewein nu Anders d:o och Söfring Kieteweins hustru

Sivu 1161AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wäsnemj/Vesiniemi
Petter Lamain el: Luukoin, nu Hindrich Luukoin
Johan Kajnulain nu Eskell Luukoins hustru
Jöns Jönss: Kåttro nu Joh: dito
Mattz Kåttro och Råckain, öde
Lars el: Michell Kåndin nu Mårten Kåndiain
Eskell Hindersson Luukoin nu Erich Jöransson dito
Waldoila/Valtola
Lars el: Anders Walldoin nu Påhl
Petter Mattzson Kietewein

Lähde:

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8766 Maakirja 1722-1722, sivut 1145-1163
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8766

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin17121725

© Maija-Liisa Laakso 2023