AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1725 ☰ 

Puumala maakirja 1725

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 498AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengtilä/Penttilä
Petter Måndoin eller Johan Eskellss: Hämäläin nu Jöran Matsson
Himahuha/Himahuuha
Johan eller Anders Peerss: Aufwins h:o
Johan Luukoin el: Grels Summain, opt:
Huchtima/Huhtimaa
Mattz Kilpoin nu Simon Läskin
Grels eller Johan Läskin nu Johan Jörransson Mietuins hustro
Petter Narin nu Christ: Sorrioin
Huchkala/Huuhkaala
Bertell Waldoin el: Mattz Ihal:n, opt:
Lars Huckain eller Bertel Waldoin, nu Lars Ihalain
Hamula/Hamula
Johan Peerss: Nyrhin el: Jöran Räpoin, opt:
Brussius Hamuin nu Mattz Kåtros h
Mattz Antoin eller Jörran Tuchkoin, öde
Mattz Assikain eller Mårten Hanska, nu Mårten Kyllein
Mattz Anderss: Ryhein nu Peer Kåndin
Harmala/Harmaala
Joh: Kilpoin el: Ifwar Wärdin nu Per Leinoins h:o
Mattz Harmain el: Peer And:ss: Ryhein, öde
Ptkä Harmain el: Mårt: Läskin, öde
Hurisalo/Hurissalo
Petter Timoin nu Mattz Pardain

Sivu 499AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Perss: Leinoin nu Johan Wätäins h:o
Påhl el: Lars Juckarain nu Christ: Wald:
Eskell Leinoin el: Johan Jukarain, opt:
Hylckälä/Hylkylä
Lars Hylckein nu Lars Ingins hust:
Johan Larsson el: Lambert Haloin, öde
Erich Randalain nu Petter Parckin, öde
Jörren eller Simon Simonss: Ingin nu H:r Hindrich Hordiander
Betell Pardain eller Påhl Wässein, öde
Johan eller Mårten Simonss: Ingin opt:
Hauhola/Hauhala
Anders Måndoin nu Lars Andersson
Mårten Kietewein nu Måns Piedikein
Junnimeki/Junninmäki
Anders Mattzss: Luukoin nu Mattz Anderss:
Ihala/Ihalainen
Anders Huiain nu Anders Leinoins h:o
Peer Peersson eller Cnut Sålla, öde
Staffan Parckin eller Petter Sålla, nu Jörran Peersson Sålla
Ikoila/Ikola
Staffan Lamain nu Johan Måndoin
Kyrckioby/Kirkonkylä
Sahl: H:r Israels Encka, nu Hendrich Silfwoin
Sahl: H:r Michels Encka, opt:
Lagdt under Prästebohlet
Lagdt under Cappelans Bohlet

Sivu 500AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kiettewälä/Kietävälä
Thomas Mattsson Luukoin nu Mattz Mattsson Luukoin
Petter Johansson Rustmestare el: Johan Kietewein, nu Thom: Saukoin
Påhl Wållmarsson nu Johan Hindrichsson Kietewein
Mårten eller Hindrich Kietewein opt:
Petter Hindrichss: Lamain eller Lars, öde
Påhl Johansson Ikoin nu Michel d:o
Mattz Lamain opt:
Kuokala/Kokkola
Jörren Peersson Limatain
Killiula/Kiljula
Mattz Peersson nu Abrah: Killiuins h:o
Lars Peerss: Killiuin nu Abraham Killiuins hustro och Bengdt Kiliuins hustro
Petter Mattss: Killiuin nu Bengts hust:
Kittula/Kitula
Hindrich Kiukas nu Anders Hindersson i Luukoila
Hindrich Påhlsson Kittuin nu Påhl d:o
Lars Peerss: el: Erich Luukoin, nu Lars d:o
Luukoin el: Påhl Bengdtin, opt:

Sivu 501AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bertell Luukoin nu Johan Mårtenss:
Kaupila/Kauppila
Anders Larsson nu Måns Sorrioin
Olof Hanss: el: Mattz Karf:n, nu Matz Killiuin
Mattz Larss: Kaupin nu Sorrioin i byn
Kaipoila/Kaipaala
Johan Kaipain el: Christer Råckain, opt:
Petter Larsson Kaipoin
Johan Lambin eller Påhl Larss: Saikoin, öde
Petter Larsson eller Mattz Peerss: Kaipoin, nu Påhl Larsson Saikoins hustro
Olof Parckin nu Jacob Wirolain
Kyllälä/Kyllölä
Påhl Kyllein nu Mattz Mattsson
Johan Hindersson Kyllein
Jörren Hämäläin nu Påhl Limatain
Kärinemi/Keriniemi
Mattz Hackulin nu Mattz Kietewein
Petter eller Mattz Hackulin nu dito Mattz Kietewein
Påhl Påhlsson Hackulin
Bert: Brusiuss: Pardain nu d:o Påhl Hackulin
Kåndiala/Kontila
Abraham Kåndiain nu Jören Michelss:
Lambila/Lampila
Mattz el: Joh: Lambin nu Christer Sorrioin
Wokolain el: Christer Kåttro, nu Anders
Påhl Lambin eller Måns Sorrioin, nu Uthrid Erich Ruuth

Sivu 502AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Luukoila/Luukkola
Mårten Hindersson Kiuka nu Anders Hindersson
Hindrich Ohlss: Luukoin nu Mårt: Kainul:, opt:
Lars Christerson Luukoin opt:
Jöns Petterss: nu Johan Luukoin
Mattz Luukoin nu Petter Liutu
Niels Mårtenss: nu d:o Liuttu
Limalala/Liimattala
Abraham Mattin nu Abrah: Thomss: d:o
Olof Hinderss: Limatain nu Berendt
Gust: Teif:n eller Luukoin, nu Lars d:o
Hindrich Peerss: Limatain nu Pett: Räsiä
Lindusahlo/Lintusalo
Petter Anderss: Råcka el: Anders Andss:, opt:
Swen nu Christer Killiuin
Jörren Witikain nu Måns Summa
Måns Mårtensson Räpoin eller Tynckin, nu Mattz Räpoin
Lars eller Anders Saukoin öde
Murameki/Muuramäki
Anders Christerss: Waldoin nu Jören d:o
Magnola/Maunola
Petter eller Grels Killiuin nu Johan Killiuin
Johan Anderss: Killiuin nu Påhl Johss:
Christer Hanss: nu Eskell Killiuin

Sivu 503AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars el: Hind: Killiuin nu Christ: Karfwin
Jacob Kähärä eller Simon Luukoin, nu Mattz Luukoin
Mettula/Miettula
Johan Kangain eller Påhl Kähärä, opt:
Hindrich Johanss: Mietuin nu Mårt: Läskin, opt:
Petter Ohlsson eller Jören Mietuin, nu Petter Hindersson
Hindrich Ohlsson eller Johan Räpoin, öde
Hindrich Peerss: Mietuin nu Jöran d:o
Malliala/Maljala
Thomas Påhlss: Malliamies nu Joh: Måndoin
Jöns Christerss: Kuifwain eller Jörren, öde
Lars Kähärä nu Mattz Huiain
Peer Säppel: eller Grels Leinoin, öde
Petter Kåndiain opt:
Ninimeki/Niinimäki
Lars Saukoin eller Kähärä, öde
Ninisari/Niinisaari
Peer Peerss: Turkiain el: Olof Limatain, opt:
Påhl Härkein el: Kittuin nu Peer Lukoin
Samuel Turkiain nu Påhl Luukoin
Matz Ohlss: Kåttro el: Erich Peerss: Turakain, opt:
Mattz Larsson Hulkoin nu Christer d:o
Ollila/Ollila
Lars Huttuin eller Mattz Killiuin, nu Johan Luukoin
Bertell Hämäläin nu Mattz hustro

Sivu 504AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pätäiänemi/Petäjäniemi
Anders Hatain nu Johan Aufwin
Pirtimeki/Pirttimäki
Johan Hukainen nu Grels Läskin
Mårten Larsson Kietewein öde
Anders Hackulin nu Mattz Eskellsson Hackulin
Pöllälä/Pellilä
Johan Christerss: Sinckoin el: Peer d:o, öde
Petter Ohlsson Pöllein öde
Naukarin eller Anders Laurikain, öde
Pitkelax/Pitkälahti
Påhl Läskin eller Thomas Piedikein, optag:
Piskoila/Piskola
Mårten Pettin el: Thomas Piedikein, öde
Anders Limatain öde
Lars Anderss: Piskoin nu Johan dito
Christer Christerss: Piskoin nu Hindrich Piskoins hustro
Anders Larsson Lappalain opt:
Lars Jacobsson Mätäläin öde
Rokotaipal/Ruokotaipale
Jöns Ersson Summain nu Jonas d:o
Niels eller Grels Peerss: Huiain nu Påhl
Råkansahlo/Rokansalo
Petter Johansson Råckain nu Petter Killiuin

Sivu 505AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Abraham Larss: Råckain nu Erich Räpoin
Lars Anderss: Råckain el: Mattz Killiuin, opt:
Räpola/Repola
Grels Ihalain nu Mårten Erichsson
Hindrich Mårtenss: Räpoin nu Michels h:o
Ryhälä/Ryhälä
Stafan Kuifwin nu Staff: Aufwin
Johan Ohlsson Lapwätäläin nu Mattz Issraelsson Bengdtin
Anders Johanss: Himain nu Hend: Läskin
Mårten Luukoin öde
Samuel Killiuin öde
Måns Räpoin nu Erich Ikäheinon
Säppälä/Seppälä
Mattz Kietewein el: Olof Peukoin, opt:
Simon Peersson Peukoin eller Petter Kietewein, opt:
Hindrich Larss: Peukoin nu Olof
Sorriola/Sorjola
Hindrich Marander H:r, öde
Bengdt eller Mattz Ihal: nu Lars Sorrioins hustro
Sipilansari/Sipilänsaari
Hind: Sipin el: Johan Hulckoin, nu Hend: d:o
Sopalanemi/Sopala
Erich Safwol: el: Thomas Kietewein, nu Mattz Anderss: Kietewein och Abraham Kietew:

Sivu 506AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wäsnemi/Vesiniemi
Petter Lamain eller Luukoin, nu Anders Luukoin
Jöns Christerss: Achtiain eller Johan Kainulain nu Eskell
Jöns Jönsson Kåttro nu Joh: Kåttro
Mårten Kangain eller Mattz Kåttro och Råckain
Olof Teifwain nu Mårten Kåndiain
Mårten Witika nu Erich Jörrensson Luukoin
Waldoila/Valtola
Lars eller Anders Waldoin nu Anders Påhlsson Waldoin
Petter Mattzson Kietewein

Lähde:

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8775 Maakirja 1725-1725, sivut 498-507
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8775

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin17221730

© Maija-Liisa Laakso 2023