AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1730 ☰ 

Puumala maakirja 1730

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1362AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengtilä/Penttilä
Petter Måndoin Opt: af Mattz Hämälain 1728
Himahuha/Himahuuha
Johan Aufwin nu Anders Persson Aufwins hustro
Johan Luukoin nu Matz Hakulin
Huchtima/Huhtimaa
Mattz Kilpoin nu Mattz Läskin
Grels Läskin eller Johan Mietuin, öde
Petter Narin nu Christer Sorrjoin
Huchkala/Huuhkaala
Bertel Waldoin nu Jörren Sålla
Lars Hulkoin nu Lars Ihalain
Hamula/Hamula
Johan Peersson Nyrhin nu Lars Pjra
Brusius Hamuin nu Petter Härkein
Matts Anttoin nu Mattz Tuchkoin, öde
Mattz Ryhein nu Mårt: Kyllein
Petter Kåndiain öde
Harmala/Harmaala
Joh: Kilpoin nu Michel Leinoin
Mattz Harmain öde

Sivu 1364AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pitkäharmains öde
Hurisalo/Hurissalo
Petter Timoin nu Bertel Pardain
Anders Persson nu Anders Lejnoin
Påhl Jukarain nu Lars Jukarain, öde opt: af Michel Jukarain 1727
Eskell Leinoin nu Lars Michelsson Jukarain
Hylkälä/Hylkylä
Lars Hylkein nu Mattz Ingin
Johan Larsson eller Lambert Haloins öde
Petter Radikain nu Petter Timoin, öde opt: af Witik: 1727
Jörren Ingin nu Johan Markusson Hämäläin
Bertel Pardain nu Anders Witikain
Johan Ingin nu Johan Simonsson d:o
Hauhola/Hauhala
Anders Månoin nu Michel Andss:
Mårt: Kietew: nu Måns Piedik:
Junnimekj/Junninmäki
Anders Matss: nu Mattz Johanss:
Ihala/Ihalainen
And: Hujain nu Anders Leinoins hustro

Sivu 1366AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Petter Perss: el: Cnut Sålla, nu Mårt: Måndoin, opt: 1727
Staffan Parkin nu Per Perss: Sålla
Ikoila/Ikola
Staffan Lamain nu Johan Måndoin
Kyrckioby/Kirkonkylä
Israels Encka, nu Fureren Carl Jack
Michels Enckia, nu Kyrckioh: Gustaf Orraeus
Lagdt under Prästebohlet
Under lagdt Cappelans Bohlet
Kietewelä/Kietävälä
Thomas Matss: Luukoin nu Mattz d:o
Petter Johanss: nu Hendrich Silfwoin
Påhl Wollmarss: nu Wirgilius Kietewein
Mårt: Kietew: nu Olof Peukoin
Petter Lamain nu Joh: Kietew: h:o, opt: 1726
Påhl nu Michel Ikoin
Mattz Lamain nu Matz Kietew:
Kockola/Kokkola
Jörren Perss: Limatain nu Cap. Petter Törne

Sivu 1368AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Killiula/Kiljula
Mattz Killiuin nu Erich Killiuin
Lars Persson Killiuin nu Bengdt Killiuins h:o
Petter Killiuin nu Bengt Killiuins hustro
Kittula/Kitula
Hendrich Kiukas nu Anders Hindersson i Luukoila
Hendrich Påhlsson Kittuin nu Lendzm. Hind: Romanus, opt: 1727
Lars Luckoins hustro
Luukoin nu Hendrich Arpoin
Bertel Luukoin nu Johan Mårtenss:s hustru
Kaupila/Kauppila
Anders Sorrjoin nu Måns d:o
Olof Karfwin nu Mattz Killiuin
Mattz Kaupin nu Måns Sorrjoin i byn
Kaipola/Kaipaala
Johan Kaipoin nu Johan Sapain
Petter Larss: Kaipoin
Johan Lambin öde
Per Kaip: nu Påhl Larss: Sajkoins h:o

Sivu 1370AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof Parkin nu Jacob Wirolain
Kyllälä/Kyllölä
Påhl Kyllein nu Matz Matss:s hustro
Johan Johansson Kyllein
Jörren Hämälain nu Påhl Limatain
Kärinemj/Keriniemi
Mattz Hakulin nu Daniel Matsson
Påhl Påhlsson Hakulin
Bertell Pardain nu d:o Påhl Hakulin
Kåndiala/Kontila
Abraham Kåndiain nu Mattz Jörrensson
Lambila/Lampila
Mattz Lambin nu Christer Sorrjoin
Wokolain nu Anders Kåtros hustro, öde
Påhl Lambin nu Brofogd: Erich Ruut
Lukoila/Luukkola
Mårt: Hinderss: Kiuka nu And: Hindersson d:o
Jacob Ohlss: d:o
Lars Lukoin nu Jacob Ohlss:
Jöns Luk: nu Joh: Lukoins hustro

Sivu 1372AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Lukoin nu Per Liutu
Nils Pirrj nu d:o Liutu
Limatala/Liimattala
Abrah: Matin
Olof Limatain nu Johan Luukoin, opt: 1727
Gustaf Teifwain nu Lars Luukoin
Hendrich Limatain nu Petter Erichsson, opt: af And: Limatain 1727
Lindusalo/Lintusalo
Petter Råcka nu Lars Christerss: Håttj
Swen Killiuin nu Lars Christerss: Killiuin
Jörren Witikain nu Lars Luukoin
Måns Mattsson Räppoin
Lars Saukoin nu Lars Månsson
Muramekj/Muuramäki
Anders Waldoin nu Jörren Dito
Magnola/Maunola
Petter nu Johan Killiuin
Joh: Killiuin nu Påhl Påhlss:
Christer nu Eskell Killiuin
Lars Killiuin nu Hans Karf:

Sivu 1374AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Kähärä nu Matz Luk:
Mietula/Miettula
Joh: Kangain nu Lars Larss: Sorrjoin
Hend: Mietuin nu Mårt: Luukoin, opt: af Påhl Luukoin 1727
Petter Hindrichss: Mietuin
Hindrich Ohlss: Reppoin öde
Hendrich nu Jören Mietuin
Malliala/Maljala
Th: Malliamies nu Joh: Måndoin
Jöns Christerss: Kuif: nu Joseph Månd:, opt: 1727
Lars Kähärä nu Soldat Mattz Hujains h:o
Petter Seppelein öde
Petter Kåndiain nu Joh: Mårtenss:
Ninimekj/Niinimäki
Lars Saukoin eller Kähärä, öde
Ninisarj/Niinisaari
Per Perss: nu Anders Härkein
Påhl Härkein nu Påhl Persson Luukoin
Samuel Turdiain nu Abraham Luukoin
Mattz Kåtro nu Er: Turkiain
Mattz Larss: Hulk: nu Christer
Ollila/Ollila
Lars Huttuin eller Johan Luukoin, öde

Sivu 1376AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bert: Hämäläin nu Mattz
Pätäiänemj/Petäjäniemi
Anders Hatain nu Joh: Aufwin
Pirtimekj/Pirttimäki
Johan Huckainen nu Grels Läskin
Mårt: Larsson Kietewein nu Johan Anderss: Råckain opt: öde 1727
Anders Hackulins eller Petter Råckains öde
Pöllälä/Pellilä
Johan Christerss: nu Petter Persson Sinckoin opt: öde 1728
Petter Ohlsson Pöllein
Naukarins öde, opt: af Per Luk:ss. 1728. Sk1734
Pitkelax/Pitkälahti
Påhl Läskin nu Hendrich Anderss:
Piskoila/Piskola
Mårt: Petins eller Th: Piedikeins öde
Anders Limatains öde, opt: af Påhl Månd: 1731
Lars Piskoin nu Johan d:o
Christ: nu Per Hendrss: Piskoin
And: Lappal: nu Jacob Larss: Kåndia
Lars Mätäl: nu Lars Sålla, öde
Rokotaipal/Ruokotaipale
Jöns Christerss: nu Th: Summa
Nils nu Påhl Hujain

Sivu 1378AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Råkansalo/Rokansalo
Petter Råckain nu Per Killiuin
Abrah: Råckain nu Mårt: Repoin
Lars Råkain nu Er. Summain
Räpola/Repola
Grels Ihalain nu Olof Reppoin
Hendrich nu Michel Reppoins h:o
Ryhälä/Ryhälä
Staffan Kuif: nu Erich Aufwin
Lapwätel: nu Mattz Issraelss: Bengt:
Anders Himain nu Hendr: Läskin
Mårten Luukoins öde
Samuel Killiuins öde
Måns Reppoin nu Hans Ikäheinon
Säppälä/Seppälä
Mattz Kietew: nu Matz Hal:
Simon Persson nu Thomas Harkeins hustru
Hendrich Larss: Peukoin nu Petter Perss: Waldoin, opt: 1727
Sorriola/Sorjola
Hindr Marander nu Per Ryhein, opt: 1727
Bengt Ihalain nu Matz Sorrjoin

Sivu 1380AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sipilansari/Sipilänsaari
Hendrich Sippin nu Hendr Hulkoin
Såpalanemi/Sopala
Erich Safwolain nu Matz Kietew:
Wäsnemi/Vesiniemi
Petter Lamain nu Anders Luukoin
Jöns Christerss: nu Eskel Kainul:
Jöns Kåttro nu Johan Kåtro
Mårt: Kangain nu Hendr Eskelss:n
Olof Teifwain nu Mårt: Christerss:
Mårt: Witika nu Erich Luukoin
Waldoila/Valtola
Lars Waldoin nu And: Perss:
Petter Kietew: nu And: Perss:

Lähde:

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8788 Maakirja 1730-1730, sivut 1362-1382
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8788

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin17251738

© Maija-Liisa Laakso 2023