AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1662 ☰ 

Sulkava maakirja 1662

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 554AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ruokoniemen kymmenes
Rokonimi/Ruokoniemi
Jöran Hielpi
Matz Hansson Hanska
Peer Hatainen
Peer Cardinen
Hindrich ibm Anders Munk för Aufwila
Hindrich Hinoinen optagit Mårthen Pöllins ödhe
Niels Hatains ödhe optagit aff Oloff Jacobsson
Isak Pylkinen el:r Johan Hielp
Greels Cardinen ödhe
Sipilä/Sipilä
Lars Sipinen
Knuth Ollsson Sipin
Olloff Jacobsson Hatain
Kardila/Kaartila
Peer Peersson Cardinen
Matz Larsson ibm ödhe
Måns Cardinen
Michel Cardinen
Reitieniemj/Rauhaniemi [4]
Johan Hatainen
Anders Matzson ibm
Christer Lamainen ödhe
Tannila/Tannila
Laars Bertillsson Tanninen och O: ibm
Hindrich Ollsson ibm ödhe
Lars Jacobsson ibm ödhe

Sivu 555AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sulkawa/Sulkava
Michel Kohoin el:r Laars Korhoin, ödhe
Lars Meloinen ödhe
Michel och Hans Condiain
Oloff Condiain
Jöns Tijtainen el:r Lars
Hasula/Hasula
Olloff Hasuinen ödhe
Hindrich Kackoin
Telalax Tijondh ♦ Telalahden kymmenes
Ylisenaufwila/Ylisenauvila
Hindrich Silfwestersson Aufun
Erich Johansson
Hindrich Matzson Hintzoin
Hintzala/Hintsala
Jöns Hintzainen
Aufwila/Auvila
Peer Hindrichsson Hölker
Peer Peersson Aufwuinen
Olof Kiäköinen ödhe
Thomas Kieteweinen
Telataipaal/Telataipale
Thomas Simonsson Holopain
Anders Skumppe
Erich Ollkonen
Hans Kietewein
Lohilax/Lohilahti
Jöns Sinkoinen
Laars Leppeinen
Lukas Mickoinen
Johan Peersson Lechwoin

Sivu 556AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pardala Tijondh ♦ Partalan kymmenes
Lingola/Linkola
Niels Korhoinen (yhteinen manttaaliluku seuraavan kanssa)
Lars Wateinen (yhdistetty kaarella edelliseen)
Hyfwarila/Hyvärilä
Greels Andersson Pardain
Anders Muhoinen ödhe
Mändylä/Mäntynen
Peer Peersson Hyfwärin
Pardala/Partala
Jöran Michellsson Uckoin
Commoila/Kammola
Lars Leinikoinen
Peer Andersson Commoin
Johan Mårthensson
Påhl Commoin el:r Laars, ödhe
Laars Staphansson Conoin
Johan Wenelein el:r Christer Leinikein
Laars Ollsson Wihawain
Jacob Wätein el:r Hans Erichsson
Staphan Condiain el:r Bertill, ödhe
Pulkila/Pulkkila
Anders Peersson Wätein
Ollof Sulpå el:r Rimpi Wätein, ödhe
Wätälä/Väätälänmäki [4]
Olof Wätain Sulpå
Heikurila/Heikkurila
Matz Peersson Heikurin
Ryhälä/Ryhälä [9]
Staphan Uckoin
Kariulamäkj/Karjulanmäki
Christer Andersson Häiffwä
Jacob Partainen
Anders Larsson Hakalin
Peer Partainen
Haukiniemi/Karjulanmäki [5]
Matz Matzson Pöriäin

Sivu 557AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Iitlahden kymmenes
Idelax/Iitlahti
Mårthen Kostiain ödhe
Hindrich Radikain Matz ibm el:r Johan Mähol, ödhe
Peer Mårthensson Clostarin ödhe
Sigfred ibm ödhe
Anders Clostarin el:r Greels Caipain
Peer Clostarin ödhe
Erich Sigfredsson
Caipoila/Kaipola
Greels Caipoinen ödhe
Peer ibm
Johan Larsson ibm
Knuth Klostarinen
Anders Caipains Enckia
Hindrich ibm ödhe
Peer Kinnainen
Laars Seppoinen
Hindrich Kostiain
Punnola/Punnola [6]
Hindrich Seppein Transporterat från Säminge
Caitais/Kaitainen
Olof Larsson Caipain
Sigfredh Andersson Monoin
Thomas Radikain
Lars ibm
Matz Greelsson Ponoin ödhe
Augustus Marsius ödhe
Hindrich Seppoin ödhe

Sivu 558AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Marala/Maarala
Erich Kuckoinen
Tunnila/Tunnila
Måns Peersson Tunninen ödhe
Hans Tunnain
Frantz Ollsson Mäkälein
Anders Ollsson Sepoin ödhe
Erickala/Eerikkälä
Mårthen Peersson Mullj
Af Randasalm Sochn ♦ Rantasalmen pitäjästä
Haltula Tijondh ♦ Halttulan kymmenes
Haltula/Halttula [9]
Ollof Haltunen
Hijsmäki/Hiismäki [6]
Johan Peersson Ryhein
Hindrich Hyfwerin
Philpus ibm el: Michel Hindrichsson
Af Jokas Sochn ♦ Juvan pitäjästä
Nininmäki/Niinimäki [9]
Anders Monoinen
Läipämäkj/Leipämäki [9]
Niels Halainen
Jacob Herkeinen
Påhl ibm el:r Christer Nielsson Meloin
Mändys/Mäntynen [9]
Knuth Haloinen
Michel Haloinen
Jöns ibm
Peer Wihawainen
Hindrich Kiskinen ödhe

Sivu 559AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Caupi Hyfwerinen ödhe
Anders Wijhawainen
Kiskilä och Kaskis/Kaskii [6]
Anders Tuchkuin
Kiskilä och Kaskis/Kiiskilä [6]
Lars Rotinen
Nähringh/Näärinki [6]
Christer Cossmainen el:r Peer Ollsson Kiskin
Frällsse ♦ Läänitykset
Jöran Ollsson Pistolkors Norkiöpingz B: Frellse ♦ Jöran Olofsson Pistolekorsin läänitys
Pardala/Partala
Matz Pardains jordh
Erikala/Eerikkälä
Påhl Peersson Erikain
Anders Heltinen
Tunnila/Tunnila
Jacob Bertillsson affstådt för fierdeparten
Anders Bertillsson affstådt för fierdeparten
Hindrich Arfwedsson Surmans N: B: Frellsse ♦ Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys
Mendys/Mäntynen [9]
Hindrich Wijhawain
Erich Jäspersson Lillienskiöldhz N: B: Frellsse ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Rotila el:r Soiniemj/Ruottila [7]
Thomas Hamunen

Sivu 560AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Seulenbergz N: B: Frellsse, af Randasalmi Sochn ♦ Henrik Seulenbergin läänitys
Tusmäki/Tuusmäki [6]
Matz Tijtainen
Hijsmäki/Hiismäki [6]
Michel Nachkahattu
Eskill Pöllänen
Öfw:Leut: Herman von Borkhusens N: B: F: ♦ Herman von Burghausenin läänitys
Mendyla/Mäntynen [9]
Bertill Hyfwerin affstådt för fierdeparten
Underlagde Hemman ♦ Virkatalot
Sulkavan pappiloihin kuuluvat tilat
Sulkawa/Sulkava
Niels Koikoins Anders, Greels och Hans Condiains Jordh. Under Prestebohl
Tannila/Tannila
Simon Pölleinen Under Cappelans bohl
Hasula/Hasula
Matz Uckoin Under Cappelans bohl

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8639 Maakirja 1662-1662, sivut 554-560
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8639

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16591664

© Maija-Liisa Laakso 2022