AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1664 ☰ 

Sulkava maakirja 1664

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 214AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Militie och Crono Hemman
Sulkawaby/Sulkava
Sigfredh Jönsson Tijtainen
Peer Olufzsson Härkäinen Optagit 2:ne små öden, går till skatt 1668
Peer Olufzsson Cardinen
Oluff Olufzsson Condiainen
Under Sulkawa Prästebohl är Lagdt
Hasuilaby/Hasula
Anders Hindrichsson Käcköinen
Christer Mattsson Lamainen af Nyit optag. att giöra et hem:n, går till skatt 1667
Sipikumbu/Sipikumpu [12]
Lagt under Sulkawa Caplans Boohl mz Mattz Uckoins ödhe
Tannilaby/Tannila
Peer Larsson Condiainen Lendzman
Rauwanniemi/Rauhaniemi [4]
Oluff Mattsson Lamainen
Johan Peersson Hatainen med ½ Skatmk af Anders Hatains ödhe
Anders Mattsson Hatain
Cardila/Kaartila
Peer Peersson Cardinen
Johan Peersson Cardinen mz 2 andra öden optagit, går till skatt 1667
Måns Månsson Cardinen
Måns Mickellsson Dito

Sivu 215AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hintzala/Hintsala
Elias Jönsson Hintzainen
Rookoniemi/Ruokoniemi
Madtz Jörensson Hielpj
Peer Oluffsson Cardinen
Mårthen Johansson Hielp medh hielpe Jorden
Peer Hindersson Cardinen
Oluff Käcköins el:r Pohiolains öde
Peer Peersson Hatainen mz 1/4 Skmk af Nils Hatains ödhe
Madtz Mattsson Hanska
Hindrich Heinoins el:r Mårten Pellinens ödhe
Ylisenaufwila/Ylisenauvila
Måns Erichsson Auffwinen med hielpe Jorden
Hindrich Mattsson Hintzainen
Thomas Peersson Kietäwäinen
Sipiläby/Sipilä
Berendt Oluffzsson Immoinen mz 1/2 Mikell Cohoins öde hielpe Jorden
Oluff Knutsson Sipinen med 1/2 Mikell Cohoins öde till hielp
Brusius Mattsson Radikainen mz 2 Skmk af Nils Hajains ödhe
Aufwila/Auvila
Hindrich Hindrichsson Hölcker
Peer Peersson Auffwinen
Telataipall/Telataipale
Oloff Thomasson Hålopainen
Larss Peersson Piekainen

Sivu 216AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Mattsson Haloinen
Bertell Andersson Toiffwainen
Lohilax/Lohilahti
Måns Brusiusson Mickoinen
Peer Jönsson Sinckoinen
Lars Larsson Löppöinen
Måns Johansson Leffwoinen
Idelax/Iitlahti
Oluff Jacobsson Ficke Chargianten. Optag: 2:ne öden och rusta ny dragun, går till skatt 1668
Johan Peersson Monoinen Optagit Johan Mähöins ödhe, går till skatt 1667
Erich Erichsson Munsterskrif:n
Tree små öden , Sigfredh, Peer och And:s Clostarins bleff nu tillhopa lagt (pitkä teksti jatkuu)
Caipola/Kaipola [10]
Peer Larsson Kinnoinen
Anders Peersson Kaipainen mz en dell aff Grelz Caipaises ödhe
Johan Larssonn Kaipainen mz en del aff Grelz Caipoins ödhe
Hindrich Peersson Hyfwerin mz Hind: Caipoins och een del aff Grelz Caipoins öde
Hindrich Larsson Hyfwerin medh Johan Mähöins Jordh
Hindrich Hindrichsson Kåstiainen
Säppälä/Seppälä [12]
Lars Andersson Säppäinen
Rachkolantaipal/Rahkolantaipale [12]
Lars Olufzsson Kaipahainen
Mårthen Mårthensson Clostarin
Thomas Sigfredhsson Radikainen
Grelz Larsson Radikainen

Sivu 217AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Maralaby/Maarala
Hindrich Erichsson Kuckoinen
Lingola/Linkola
Philip Niellsson Kårhåinen
Caitais/Kaitainen [10]
Peer Mårthensson Mullj medh Augustus Mursins ödhe
Grelz Mattsson Kaipainen Opt: Madtz Grelzsson Paunoins och Hind Säppäins ödhe
Haltula/Halttula [10]
Hindrich Olufzsson Haltuinen
Anders Nielsson Korhoinen går till skatt 666
Tunnila/Tunnila
Grelz Olufzsson Mäkäläinen bekom 2 åhrs frijhet til skatt 1667
Johan Fredrich Tolck Föraren, för Måns och Hans Tunnins ödhe
Anders Olufzsson Säppäins öde
Jacob Berttellsson Kurkj
Mickel Olufzsson Condiain Uptagit Anders Bärttellssons ödhe, går till skatt 1670
Läipämäkj/Leipämäki [9]
Lars Hindersson Kanckuinen mz 3 Skatmk Christer Mieloins öde
Lars Hindersson Kanckuinen (Tekstin alku: Ähn Lars__)
Ninimäkj/Niinimäki [9]
Grelz Olufzsson Pärnäinen
Mändys/Mäntynen [9]
Brusius Mickellsson Haloinen
Peer Jönsson Haloinenn
Madtz Peersson Wihawainen
Anders Madtzson Wihawainen
Madtz Peersson Haloinen mz 2 Skmk Caupi Hyfwärins ödhe

Sivu 218AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Hindrichsson Kiskinen Opt: Hindrich Kiskins öde och 2 Skmk Caupi Hyfwärins ödhe
Anders Andersson Kånstj
Hyfwärilä/Hyvärilä
Grelz Andersson Pardainen mz 2 Skatmarker Anders Mähöins ödhe
Pardala/Partala
Anders Jönsson Ukoinen
Cammoila/Kammola [10]
Peer Andersson Cammoinen
Philip Erichsson Kuckoinen medh 1/2 parten af Påhl Cammoins ödhe
Johan Johansson Wänäläinen medh 1/2 parten af Påhl Cammoins öde
Jacob Peersson Wihawainen mz 2 Skmk af Mårten Wätäins jordh
Johan Johansson Hintzainen
Peer Andersson Kangainen optagit Staphan Condiains ödhe, går till skatt 1667
Pulkila/Pulkkila [10]
Mårthen Andersson Wätäinen
Koskutjerfwj/Koskutjärvi [12]
Anders Johansson Cammoinen
Kyrsieby/Kyrsyä [12]
Johan Johansson Cammoinen
Wätäläby/Väätälänmäki [10]
Oluff Olufzsson Wätäinen
Jacob Olufzsson Wätäinen optagit Oluff Sulpo el:r Rimpi Wätäins ödhe

Sivu 219AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Heikurilaby/Heikkurila
Madtz Peersson Heikurinen
Rotilaby/Ruottila [9]
Thomas Andersson Rotinen
Hindrich Philipsson Ahoinen
Anders Bengtsson Tuchkuinen
Kariulanmäkj/Karjulanmäki
Christer Andersson Häiffwä
Påhl Jacobsson Pardainen
Anders Larsson Hakulinen
Berttell Brusiusson Pardainen för åldher hans helpe jordh i Pumala S:n Lars Pellinens hemman
Madtz Mattsson Pöriäinen
Ryhälä/Ryhälä [9]
Hans Mårthensson Repåinen
Öfwersteleutenamptz Wälbördigh Erich Pistolkorses Frällsse ♦ Erik Pistolekorsin läänitys
Erickälä el:r Heinola/Eerikkälä
Lagdt under Erickälä Sättegårdh

Sivu 220AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ryttmäster Wälb: Abram Pistolkorsses frälsse ♦ Abraham Pistolekorsin läänitys
Pardala/Partala
Lagdt under Pardala Sättegårdh
Öfwersteleutenamptens Wälb: Herman von Burghaussens frälsse ♦ Herman von Burghausenin läänitys
Mendys/Mäntynen [9]
Peer Olufzsson Härkäins ödhe, afstått till Crona och And: Konst anhåller till hielp under sitt dragone hemman
Ryttmästarens Wälb: Hindrich Suurmans frällsse ♦ Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys
Mändys/Mäntynen [9]
Oloff Peersson Wihawainen
Tygmestarens Wälb: Hindrich Seulenbergz frällsse ♦ Henrik Seulenbergin läänitys
Caitais/Kaitainen [10]
Madtz Mattsson Tijtainenn
Haltula/Halttula [10]
Bärttell Mickellsson Nachkahattu
Eskell Jönsson Ryhäinen
Commissariens Wälb: Erich Jäspersson Lilliesköldz frälsse ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Sairamäkj/Sairalanmäki [10]
Peer Hansson Matilainen LäpiNaulas ödhe

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8644 Savon maakirja 1664-1664, sivut 214-220
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8644

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16621674

© Maija-Liisa Laakso 2023