AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä1708 → Henkikirja ☰ 

Joroinen henkikirja 1708

Sivu 3404AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Häyrilä 12 - Peer Kettuin mh 2
B:r Thomas mh 2
B:r Anders mh 2
B. Påhls ho 1
dr. Hemming Sijkoins ho 1
Ord. Ryttare ho 1
Dubl. Rytt. ho 1
dr. Johan Kärre mh 2

Sivu 3405AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Häyrilä - 5 - Thomas Laitin mh 2
B:r Hemming 1
B:M: Johan Jufwoin mh 2
- 1 - Anders Torstenson 1
- 1 - Staffan Flygare 1
Lieut. Bramborgz Skatthemman Adell niutes Lön och Cost
2 - - Klock: Christer Halloin mh 2
- 5 - Påhl Tuchkoin mh 2
B:M: Anders ho 1
B:M: Hindrich Reijoin mh 2
- 3 - Bertill Lefwoin 1
S. Lenart mh 2
- 2 - Påhl Kinnun 1
S. Olof 1
- 2 - Johan Tuckoin mh 2
- 5 - Matt Lappal: 1
St. S. Samuell mh 2
B:M: Johan Hålapa mh 2
- 6 - Torsten Torstenson mh 2
dr. Peer Sijkoin mh 2
dr Erich Rackoin 1
Ryttare ho 1
- 2 - Peer Lapwetel: mh 2
Lieut: Boställe
- - 1 d: Anders Köhoin 1

Sivu 3406AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Häyrilä - 2 - Olof Kiskin mh 2
- 4 - Peer Thomasson mh 2
S. Lars 1
dåtter Maria 1
- - 4 Matt Tackuin 1
S. Matt mh 2
B: Olofz ho 1
- 3 - Anders Lapwetel: mh 2
Br Olof 1
2 - - Capl: H:r Hindr. Krogerus mh 2
2 - - Förare Aron Simalini ho 1
dr Peer Wallius 1
- 2 - Johan Hålapa mh 2
- 3 - Israels Häyris ho 1
M. Erich Sormin mh 2
- 3 - Bertill Liutiain 1
M: Matt Heskain mh 2
- 3 1 Berendt Grales ho 1
B. Aron mh 2
Sold. ho 1
Joroisniemi 1 - - Lendz Johan Wandelius 1
- 3 - Anders Erichson mh 2
Br. Johan 1
- 2 - Thomas Tettein mh 2
2 - - Dreng Peer Parsiain 1
Pijga Maria 1

Sivu 3407AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Joroisniemi - 4 - Niels Nielson 1
M: Hendrich Aufvoin mh 2
d:r Karin 1
- 4 - Anders Janhuin mh 2
B.M. Michell Marain mh 2
- 2 - Jonas Wallius mh 2
Järfwenkyla/Järvikylä 4 - - Feltw: Boställe
M. Erich Hinderson mh 2
d:r Erich Purdin mh 2
- 5 - Landb. Hindrich Kåssoin 1
Br Matt 1
B:r Torsten mh 2
dr Johan 1
- 2 - Påhl Suhoin mh 2
Jerfwilä/Järvelä - 4 - Johan Johanson 1
Br Håkan mh 2
Pijga 1
Kaitais/Kaitainen - - 4 Peer Åinoin mh 2
Br S. Matt mh 2
- 2 - Samuel Teittin mh 2
- 2 - Matt Sijkain mh 2
- 2 - Olof Huiskain mh 2
- 4 - Jeremias Kåpoin mh 2
B.S. Brusius ho 1
B. Svante 1
- 2 - Peer Anderson Narin 1
B:r Thomas E:a 1
- 2 - Christer Willickain mh 2

Sivu 3408AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaitais/Kaitainen - - 7 Anders Härckain mh 2
Br Johan mh 2
S. Anders mh 2
S. Johan 1
- 3 - Oloff Huiskains E:a 1
S. Johan mh 2
- 3 - Påhl Linduin mh 2
dr Michell Rijpin 1
- 4 - Anders Olofzon Jutin mh 2
M. Anders Marin mh 2
- 2 - Thomas Tannijn mh 2
- 5 - Peer Nijsoin 1
S. Anders E:a 1
B:r Erich 1
Br Carl 1
dåtter Anna 1
- 3 - Anders Höyrin 1
S. Mårten mh 2
- 2 - Erich Nissoin mh 2
- 4 1 Matt Rimpis ho 1
S. Peer mh 2
dåt. Anna 1
Dubl: Sold. ho 1
- 2 1 Giösta Härkain mh 2
Dubl: Sold. Anders ho 1
- 2 - Anders Herkoin mh 2
- 5 - Jacob Hynnin mh 2
B. Peer mh 2
B: Thomas 1

Sivu 3409AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaitais/Kaitainen - 2 - Matt Tackoin mh 2
Kattissalax/Katisenlahti - - 2 Matt Hijpsains E:a 1
S. Påhl 1
- - 5 Peer Pulckoin 1
S: Son Peer 1
Syst: Margareta 1
Syst: Brijta 1
Ord. Sold. ho 1
- 3 - Carl Gustaf Boom mh 2
B:M: Olof Fick 1
- - 6 Lars Tofwoin 1
B. Mihel 1
B. Jöran 1
B. Peer 1
Sold. ho 1
Syster Anna 1
- - 4 Hindrich Ickäheimoin mh 2
B:r Michell mh 2
- 4 - Staffan Staffanson mh 2
Br Hindrich 1
Br Lars 1
- 2 - Samuel Suttin mh 2
- 2 - Påhl Påhlson Kijskin 1
Syster Karin 1
- 2 - Påhl Johanson Kinnuin 1
Styf mohr 1

Sivu 3410AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kattissalax/Katisenlahti - 6 - Lars Hipsein mh 2
M: Anders Pulkin mh 2
d:r Ander mh 2
Kärisalo/Kerisalo 6 - Abram Erichson mh 2
B:r Erich mh 2
dr. Bertols ho 1
- 3 - Erich Hemel: 1
S. Olof mh 2
- 3 - Ifwar Järfel: mh 2
Hust. S: Ingeborg 1
- 3 - Michell Ringin E:a 1
S: Peer mh 2
- 3 - Olof Jatins E:a 1
S: Peer mh 2
Capit: Meurmans Rusthåld Adell
d:r Matt Kanckoin niuta lön och Kost
d:r Anders Aufvin niuta lön och Kost
d:r Peer Pollin niuta lön och Kost
d:r Erich Pajain niuta lön och Kost
Poijga niuta lön och Kost
- 2 - Ord. Rytt ho 1
Dubl: Rytt ho 1
- 2 - Anders Anders. Immoin 1
Mohr 1
- 4 - Lars Pajain mh 2
B:r Erich 1
d:r Karin 1

Sivu 3411AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kärisalo/Kerisalo - 4 - Landb. Matt Hurskain mh 2
B.M: Sifred Vesterin mh 2
- 3 - Landb. Peer Ylötel mh 2
B:r Påhls 1
- 2 - Landb. Christer Imoin mh 2
- 2 - Landb. Peer Pulckoin mh 2
- 3 - Landb. Olof Imoin 1
Son Johan 1
S. Matt 1
- 2 - Hindrich Hemel: mh 2
- 4 - Matt Rautiain mh 2
Br Påhl mh 2
Kåttkalax/Kotkatlahti - - - Capit Grotenfelt Rusthåld
Amptm. Hindrich niuta lön och Kåst
d:r Matt Walkoin mh niuta lön och Kåst
dr Peer Aholains ho niuta lön och Kåst
dr Anders Tofwoin niuta lön och Kåst
dr Olof Tofwoin niuta lön och Kåst
- 10 - Anders Ringin mh 2
S. Peer 1
dr Johan Pursiain 1
d:r Jöran Kurfvoin mh 2
d:r Peer Laitin mh 2
Ord. Rytt. ho 1
Dubl: Rytt: ho 1
- 4 1 Matt Pursiain mh 2
S: Johan 1
d:r Elin 1
Ord Sold. ho 1

Sivu 3412AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kåttkalax/Kotkatlahti - 2 - Bertell Ulff mh 2
2 - 1 Scers. Jonas Falk mh 2
Rytt. ho 1
- 2 - Landb Hindrich Turuin mh 2
- 3 - Johan Jaspersonn mh 2
Br Ifwar 1
- 3 - Jöran Rässain mh 2
S: Jöran 1
- 5 - Hans Uttriain mh 2
Br Giösta mh 2
d. Erich Låckorin 1
- 2 - Jacob Torickain mh 2
- 4 - Johan Pursiain mh 2
Br Lars mh 2
- 1 - Peer Kyllein 1
- 2 - Jöran Kinnuin mh 2
Lahnalax/Lahnalahti - - 2 Erich Wenel: mh 2
6 - Johan Reijoin mh 2
Br Niels mh 2
Br Bertell mh 2
- 2 - Lars Tannin mh 2
- 2 - Thomas Huppain mh 2
- 3 - Niels Hilduins E:a 1
S: Staffan mh 2
- - 4 Lars Hynnin mh 2
M: Oloff mh 2

Sivu 3413AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lahnalax/Lahnalahti - 3 - Peer Huppoin mh 2
dåtter Elisabetha 1
- 2 - Erich Eroin mh 2
- 2 - Matt Suhoin mh 2
Maawesij/Maavesi - 4 - Hindrich Tenhuin mh 2
B:r Oloff mh 2
- 8 - Mårten Ahol: 1
S: Staffan mh 2
Br Stafan mh 2
Br Peers ho 1
Br Anders mh 2
- 4 - Michell Michelson mh 2
B:r Matt mh 2
- 4 1 Johan Löf:in mho 2
B:M: Erich Tackoin mh 2
Dubl: Sold. ho 1
- 5 1 Lattrs Ryttkoin mh 2
Br Carl mh 2
dr Hans Hynnin 1
Sold. ho 1
- 4 - Erich Janhuin mh 2
B:r Carl mh 2
- 3 - Olof Åimain mh 2
Pijga Susanna 1
- 2 - Jeremias Käriel: mh 2
Mondolamäkij/Montola - - 4 Olof Kyllin 34114_2 2
S: Peer mh 2

Sivu 3414AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mondolamäkij/Montola - 4 - Anders Juttuin mh 2
B:M: Olof Wehroin mh 2
- 4 - Hemming Kijskin mh 2
d:r Michell Ringin mh 2
- 11 - Landb. Samuel Pursiain mh 2
d. Olof Kaupin mh 2
d:r Lars Tijmoin mh 2
d:r Hindrich Afvol: mh 2
d. Hindrich Turuin mh 2
Rytt: ho 1
Rokoniemj/Ruokoniemi - 3 - Peer Hynnin mh 2
d:r Karin 1
- 2 - Matt Imoin mh 2
- 3 - Johan Kåpoin mh 2
Syst: Ingborg 1
- 4 - Olof Pöllein mh 2
Br S: Peer mh 2
Ruokjerf:/Ruokojärvi 3 - Johan Kinnuin mh 2
B: Påhls ho 1
- 1 2 Anders Kinnuins ho 1
Ord. Sold ho 1
Dubl: Sold. ho 1
- 2 - Olof Läskein mh 2
Syfwenma/Sydänmaa - 2 1 Carl Wenel: mh 2
Dubl: Sold ho 1
- 2 - Johan Huckoin mh 2
- 2 - Lars Juttin mh 2

Sivu 3414_2AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sawuuniemij/Savuniemi - 2 - Anders Rässain mh 2
- 6 - Sifred Mondoin mh 2
B:r Swante mh 2
Br Michell mh 2
- 2 - Anders Cuolemain mh 2
- 2 - Påhl Suhoin mh 2
- 2 - Johan Suhoin mh 2
- 2 - Matt Pafwil: mh 2
- 2 - Olof Suhoin mh 2
Syfwäis/Syvänsi - 4 - Arfwed Staffans. mh 2
S:S: Olof Kaupin mh 2
- 4 1 Matt Tenhuin mh 2
Br. Erich mh 2
Sold. ho 1
- 4 - Olof Timoin mh 2
B:M: Staffan Colmain mh 2
- 2 - Grels Suhoin mh 2
- 2 - Peer Huttuin mh 2
- 5 - Hindrich Hynnin mh 2
Br Thomas ho 1
M. Peer 1
Br S. Thomas ho 1
Wättilä/Vättilä - 5 - Anders Karfwain mh 2
Son Niels mh 2
S. Peer 1

Sivu 3415AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wättilä/Vättilä - 2 - Olof Immoin mh 2
- 5 - Påhl Lefwein 1
S. Mattz mh 2
B: Mattz mh 2
- 4 - Johcim Turuson mh 2
Br Turuss mh 2
- 2 - Spögubb. Mattz mh 2
2 - - Brofougden Påhl Johanson mh 2
6 - - Kyrckioherden H:r Samuel Simalinus mh 2
dåtter 1
dr Grelss mh 2
d. Anders Johans. Pursisain 1

NimihakemistoKylätSivut kylittäin16931711

© Väinö Holopainen 2023