AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1764 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1764

Sivu 714AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 1 Anders Tuchkuin 1 Kro Tuhkunen 1
2 Matts Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen 2
2 T: Anders Tuchkuin mh:o 1 1 Tuhkunen 1
1 koo, 8 C: uts:
1 T: Petter Kietäfwäin 1 Kietäväinen 1
1 koo, intet uts:
2 Markus Pächkåin mh:o 1 1 Kro Pelkonen 2
1 Himahuha/Himahuuha 2 Johan Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen 2
2 Thomas Aufwins folk Kro Auvinen dot: Karin, Son Matz 2
3 Thomas Thomss: Aufwins h:o 1 Kro Auvinen B:r Son Anders mh:o 3
2 2 Pähr Luckoins folk Cav Luukkonen dot: Maria, d:r Anders 2
2 Påhl Luckoin 1 Cav Luukkonen dot: Anna 2
1 Huchtima/Huhtimaa 2 Hindrich Räpoins h:o 1 Cav Reponen Son Adam 2
2 3 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Thome h:o 3
4 Lars Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen F:r B:r S: Pähr mh:o 4
3 2 Johan Såriåin mh:o 1 1 Inf Sorjonen 2
1 Torp Bertil Täitin 1 Teittinen 1
1 häst, 2 kiör, int uts:
1 Huhkala/Huuhkaala 4 Erich Johanss: Luckoin 1 Cav Luukkonen B:r Matz mh:o, B:r Pähr 16 år 4
2 2 Matts Ihalains folk Inf Ihalainen Swåger Jöran mh:o 2
1 Torp: Lars Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
ingen boskap el: utsäde
1 Hamula 4 Hindrich Såriåins folk Kro Sorjonen Son Hindrich mh:o, Son Jonas, B:r Hindrichs h:o 4
2 2 Hindrich Härkäins folk Cav Härkönen Son Hindrich mh:o 2
3 3 Hindrich Mietin 1 Inf Miettunen Son Pähr, Son Adam 2
4 4 Matts Kåtrå 1 Cav Kotro B:r Johan mh:o, dot: Ewa 4
5 2 Matts Kåndiains folk Cav Kontiainen Måg Pähr mh:o 2
2 Sigfred Hielp mh:o 1 1 Cav Helpi 2
1 Harmala/Harmaala 2 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen 2

Sivu 716AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibidem/Harmaala 1 Israel Rimbeläin 1 Cav Rimpiläinen 1
3 5 Rustmäst: Anders Törnquists h:o 1 Cav Törnqvist Pig: Karin, d:r Matz, d:r Johan}s h 5
1 Hurrisalo/Hurissalo 3 Israel Pardain 1 Inf Partanen B:r S:Bertil, B:r dot: Brita 3
3 Johan Anderss: Måndåin 1 Inf Montonen B:r Michel, B:r Anders 3
2 6 Anders Läinoins folk Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Matz mh:o, dot: Karin, dot: Anna 6
1 Anders Johanss: Läinoin 1 Leinonen 1
3 3 N:M: Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Son Lars, Sona dot: Brita 3
1 Pähr Jukarains h:o 1 Jukarainen 1
4 2 Lars Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r S: Pähr mh:o 2
1 Hylkälä/Hylkylä 4 Matts Ingins folk Kro Inkinen Son Matz mh:o, Afsked: Sold h:o Marg, Son Johan 4
2 Bruckas af Kåndiser i Hauhala Kro Kontiainen
3 1 Michell Jukarain 1 Kro Jukarainen 1
4 1 Johan Hämäläin 1 Kro Hämäläinen 1
5 2 Michell Larss: Jukarin mh:o 1 1 Kro Jukarainen 2
6 5 Johan Ingins folk Kro Inkinen Son Simon mh:o, Son Johan mh:o, Sold. h:o Elin 5
1 Haulala/Hauhala 4 Johan Anderssons folk Cav Son Anders mh:o, Son Krister mh:o 4
7 Anders Michelss: Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Michel mh:o, Syster Karin, B:r Pähr, Syster Ewa 7
2 2 1 Johan Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Sold: h:o Kirstin 3
1 Junimäkj/Junninmäki 1 Res: K: Abram Luckåins h:o 1 Cav Luukkonen 1
2 Johan Matssons E:as f: Cav Luukkonen Son Anders mh:o 2
3 Matts Luckoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Matz, dot: Anna 3
2 Hindrich Luckoin 1 Cav Luukkonen Son Johan 2
1 T: Gustaf Mannin 1 Manninen 1
1 häst, 1 koo, intet uts:
1 Ihala/Ihalainen 5 Påhl Läinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Pähr mh:o, B:r Mihel 5
2 4 Anders Måndåins folk Cav Montonen B:r Johans Enka, Fr:Br:S: Mihel mh:o, Fr:Br:S: Johan 4
1 T: Påhl Hujains h:o 1 Hujanen 1
1 häst, 1 koo, 4 C: u:
3 3 Pähr Sålla mh:o 1 1 Inf Solla Swågerss: Hindrich 3
1 Ikoila/Ikola 5 Hans Måndåins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Hans, Son Pähr 17 år, dot: Karin 5
1 Kyrckioby/Kirkonkylä Furier Hind: Simelj Bost: Inf:Bost: Simelius
2 Brukas af Vice Pastor Limati Erfw: Cav Limatius
3 Underlagt Präste Bohl
4 Capl: Bohl underlagd

Sivu 718AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kietäwälä/Kietävälä 2 Matts Luckoin 1 Cav Luukkonen Pig: Maria Räinekain 2
4 Hindrich Puttoins folk Cav Puttonen B:r Matz, StiufS: Hindrich mh:o, Son Thomas 4
T: och Res: K: Adam Kihl Kihl
1 koo, 4 C: uts:
2 3 1 Johan Kietäfwäins folk Cav Kietäväinen Son Pähr mho, Sold h:o Ewa, dot: Elin 4
2 Anders Läinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
3 3 Michel Kietäfwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen dot: Maria 3
4 1 Olof Luckoin 1 Kro Luukkonen 1
3 Måns Månss: Luckoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Son Anders mh:o 3
5 3 Hindrich Kituin mh:o 1 1 Cav Kitunen Bror Påhls h:o 3
6 6 Matts Matss: Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:r Påhl mh:o, B:r Johan, B:r Michel 17 år 6
7 2 Mårten Hielp mh:o 1 1 Cav Helpi v24 2
1 Jacob Puttoin 1 Puttonen 1
1 Kåckåla/Kokkola H:r Capitain Giöbens Bost: Inf:Bost: Göben
2 L:B: Mårten Mandåin mh:o 1 1 Montonen 2
2 T: Anders Widikå mh:o 1 1 Viitikko 2
1 häst, 1 koo, 4 C: u:
2 L:B: Bengt Hämäläin Hämäläinen dot: Karin 2
1 Kiljula 3 Pähr Kiljuins folk Cav Kiljunen B:r Simon mh:o, B:r Matz 3
1 Torp: Michel Kiljuin h:o 1 Kiljunen Swagsynt 1
1 koo, 4 C: utsäde
2 Brukas af före och eftergående Cav
3 2 Erich Bertilssons folk Cav Kiljunen dot: Maria, Son Johan 2
2 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 Michel Michelss Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Kitula Under et Bruck i Luckåla Cav
2 2 Hindrich Luckåin mh:o 1 1 Kro Luukkonen 2
4 Anders Luckåin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Johan, B:r Matz 4
3 3 Krister Luckåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Erich 3
2 Torp: Johan Hakulin 1 Hakulinen Casserade Res: K: h:o Margareta 2
2 kiör, intet uts:
4 Herr Vice Pastoren Limatii hemman Cav Limatius
1 Res. K: Jöran Arpoins h:o 1 Arponen 1

Sivu 720AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibidem/Kitula 1 Hindrich Arpoins folk Arponen Son Matts 1
2 Matts Arpoin 1 Cav Arponen Bror Johan 2
5 3 Olof Olofsson mh:o 1 1 Cav Luukkonen d:r Thomas Såriain 3
1 Kauppila 5 Jacob Sorioins folk Cav Sorjonen Son Marckus, B:r S: Marckus mh:o, Son Anders, Pigan Ewa 5
1 Torp: Anders Kangains h:o 1 Kankainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: u:
2 5 Matts Kiliuins folk Cav Kiljunen Son Pähr mh:o, B:r Anders h:o, Måg Anders 5
3 N:o 1 ibidem underlagt Cav
1 Kaipoila/Kaipaala 4 Hindrich Såpain 1 Kro Sopanen Bror Pähr mh:o, Res: K: h:o Karin 4
2 Underlagd hemman Cav
3 3 Johan Såriåin 1 Cav Sorjonen B:r Hindrich mh:o 3
4 2 Hindrich Saickoins folk Cav Saikkonen Måg Erich mh:o 2
Torp: Karl Weman Viman 110 gl Corporal
ingen Boskap, 16 C: u:
5 2 Krister Wirolains folk Kro Virolainen Son Johan, Res: K: Mattss h:o 2
2 Johan Härköin mh:o 1 1 Härkönen 2
1 Kyllölä 3 Matts Mattssons folk Kro Kyllönen Måg Michells h:o, B:r Lars, B:L:m Jacob 3
2 3 Matts Måndåin mh:o 1 1 Inf Montonen Son Erich 3
3 2 Matts Huttuins folk Cav Huttunen Son Thomas mh:o 2
1.2 Käriniemj/Keriniemi 2 Eskel Luckoin 1 Cav Luukkonen B:r Brusin h:o 2
1 Torp Hindrich Summain 1 Summanen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: u:
3 Bruckas af Lars Kåndin Cav Kontiainen i Wesiniemiby
4 3 Påhl Hakulins folk Cav Hakulinen Son Påhl mh:o, Son Johan 3
1 Torp: Pähr Aufwin 1 Auvinen 1
1 stod, 2 kiör, 16 uts:
1 Kåndiala/Kontila 3 Michel Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r Matts h:o, B:r Jöran, Half Son Pähr 3
2 Erich Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
2 Michel Randalain 1 Cav Rantalainen Syster Elin 2
1 Lambila/Lampila 5 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Påhl 5
2 Fourier Kreutlens hemman Inf Creutlein
3 Auditeuren Grises Bost: Inf: Bost Gris
2 Landbonde Anders Sauckåin 1 Saikkonen Syster Maria 2

Sivu 722AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibidem/Lampila 1 L:B: Lars Såriåin 1 Sorjonen 1
1 Luckala/Luukkola 6 Sylfwäster Luckåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen F:r B:r S: Johan, B:r S: Lars, B:r Johan mh:o 6
2 1 Cornet C: Brusins folk Cav Brusin Sergeant Abram Håbin, Pig: Anna, i Backe Stug Matz Jöranss Mietin 3
2 Torp: Hindrich Luckoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
1 häst, 1 koo, 16 C: uts:
1 T: och Res: K: Luckoins h:o 1 Luukkonen 1
1 koo, 1 får, 16 K: utsäde
2.3 5 Olof Luckåses E:as folk Cav Kuikka Luukkonen Syster Maria, B:r Matts, B:r Hendrich mh:o, B:r Thomas 5
Torp: Adam Kåndiain Kontiainen Bräckl:
1 koo, 4 C: utsäde
4 4 Krister Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Anders mh:o 4
2 Adam Johanss: Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
2 Jöran Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
2 Pähr Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
5.6 3 Matts Liutus folk Cav Liutu Son Pähr mh:o, Son Matz 3
1 Torp: Anders Liutus h:o 1 Liutu 1
1 stod, 1 koo, intet u:
1 Limattala/Liimattala 2 Adam Abramsson 1 Cav Matinen Bror Anders h:o 2
2 4 Matts Johanssons folk Kro Luukkonen B:r Johan, Son Lars mh:o, Son Anders 17 år 4
3 4 Matts Luckoins folk Cav Luukkonen B:r S: Lars, B:r och N:M: Thomas, B:r Hendrich mh:o 4
4 3 Johan Wiskarin mh:o 1 1 Kro Viskari B:r Mattses h:o 3
1 Lindusalo/Lintusalo 2 Lars Huttuins folk Cav Hottinen Son Matts mh:o 2
2 1 1 Thomas Kiliuins folk Cav Kiljunen B:r Johan, Res: K: h:o Maria 2
3 2 Magnus Summain 1 Kro Summanen B:r Krister 2
4 3 Matts Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen Syster Helena 3
5 2 Mårten Räpoins folk Inf Reponen Son Matts, Son Mårten 17 år 2
1 Muramäkj/Muuramäki 6 Matts Thomass: Waldåin 1 Cav Valtonen Fr: Br: S: Anders mh:o, dot: Karin, Son Thomas, Son Matts 16 år 6
1 Magnula/Maunola 5 Pähr Killiuin 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, dot: Elin, dot: Brita 5
Torparen Pähr Pursiain Pursiainen gammal och bräckl:
1 häst, 2 kiör, 4 C: u:
2 1 Thomas Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Måg: Anders 1

Sivu 724AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibidem/Maunola 3 Matts Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen Pig: Karin 3
3 4 Lars Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Lars, B:r S: Pähr mh:o, Son Johan 4
4 5 Hans Karfwoins Enka 1 Inf Karvinen B:r Simon mh:o, Son Olof mh:o 5
1 Torp: Erich Kiliuin 1 1
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
5 3 Simon Luckoins h:o 1 Inf Luukkonen Res: K: Wihoins h:o, d:r Jöran Härkäin 3
1 Torp: Måns Kiliuin 1 Kiljunen 1
1 koo, intet utsäde
2 Torp: Matts Randalain mh:o 1 1 Rantalainen 2
1 koo, intet utsäde
2 Michel Matilain mh:o 1 1 Inf Matilainen 2
1 Miettula 3 Anders Såriåins folk Cav Sorjonen Son Jacob mh:o, Son Lars 3
2 3 Matts Luckoins folk Cav Luukkonen B:r Son Hindrich, B:r Jörans h:o, B:r dot: Maria 3
1 Linwäf: Targren 1 Tarkgren 1
2 Torp: Jöran Mietin mh:o 1 1 Miettunen 2
1 koo, intet utsäde
3.5 5 Jöran Widickå 1 Cav Vitikka B:r Thomas, B:r Anders mh:o, Pig: Maria 5
4 2 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
1 Maljala 1 Hans Måndåin 1 Cav Montonen 1
2 4 Matts Läinoins E:as f: Kro Leinonen B:r S: Johan mh:o, B:r S: Anders mh:o 4
3 3 Eskel Uikain 1 Cav Uikkanen dot: Brita, Syster Karin 3
4 1 Påhl Uikain 1 Kro Uikkanen 1
5 3 Mårten Johansson mh:o 1 1 Kro Montonen dot: Brita 3
1 Ninimäkj/Niinimäki 3 Carl Piskoin 1 Kro Piskonen Swåger Påhl mh:o 3
1 Ninisarj/Niinisaari 3 Lars Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen Bror Pähr 3
Torp: Johan Hulkoin Hulkkonen Bräckl:
ingen Boskap, 4 C: u:
3 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Matz mh:o 3
2 2 Påhl Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
3 3 Påhl Lukåins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Erichs h:o, B:r Abram 3
4 Lars Pährss: Luckoins folk Cav Luukkonen Son Pähr mh:o, Son Anders, Son Larsses h:o 3
4 2 Elias Kåndiains E:as folk Cav Kontiainen B:r Pähr mh:o 2

Sivu 726AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibidem/Niinisaari Torp: Erich Turkiain Turkiainen Bräck:
1 koo, 4 K: uts:
3 Hindrich Luckoins folk Cav Luukkonen B:r Påhl mh:o, Son Hindrich 3
5 3 1 Matts Hulkoins folk Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Sold: h:o Brita, Son Krister 4
1 Torp: Thomas Suika 1 Suikka 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: u:
1 Ollila 3 Hans Kiliuin 1 Cav Kiljunen B:r S: Bengt mh:o 3
2 2 Lars Hämäläins folk Cav Hämäläinen Måg Johan mh:o 2
5 Byrier Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Swåger S: Matz, Swåger S: Grels, B:r dot: Susanna 5
1 Pätäjäniemj/Petäjäniemi 1 1 Anders Johanss: Aufwin 1 Cav Auvinen Sold h:o Margareta 2
3 Påhl Aufwin 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o 3
1 Pirtimäki/Pirttimäki 3 Mårten Läskins folk Cav Leskinen Brorsson Johans E:a, Måg Lars mh:o, 4
Torp: Erich Erss: Ikähäimoin Bräckl:
ingen Bosjkap, 4 C: uts:
2 2 Johan Råckain mh:o 1 1 Cav Rokkanen 2
1 Anders Karhus h:o 1 Karhu 1
3 3 Hindrich Hamuins h:o 1 Inf Hamunen Inh: Påhl Ikoin, B:r dot: Walborg 3
1 Pitkalax/Pitkälahti 3 Krister Ikoin mh:o 1 1 Inf Ikonen dot: Anna 3
2 Johan Såpain 1 Sopanen B:r Pähr 2
1 Piskåila/Piskola 6 Matts Ahålain mh:o 1 1 Kro Aholainen B:r Krister, B:r Pähr, B:r Staffan, Res: K: och B:r Johans h:o 6
2 4 Anders Måndåin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan, dot: Brita 4
3 5 Matts Piskoins folk Kro Piskonen F:r B:r S: Johan mh:o, F:r B:r S: Pähr mh:o, Slägt Hindrich 5
4 5 Johan Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Hindrich mh:o, B:r Pähr mh:o 5
5 4 Anders Lappalains folk Inf Lappalainen B:r Johan mh:o, B:r Jöran mh:o 4
6 3 Johan Kåndiain 1 Inf Kontiainen Stiuf B:r Michel mh:o 3
1 Ruokåtaipal/Ruokotaipale 8 Jöran Summains folk Cav Summanen F:r B:r S: Thomas, B:r Johans h:o, B:r Johans h:o, F:r B:r S: Pähr mh:o, Son Jacob mh:o, Son Jörans h:o 8
T: och Res: K: Grels Hujains v10
1 häst, 2 kiör, 8 C: u:
2 4 Påhl Piskoins folk Cav Piskonen Stiuf Son Michel mh:o, Son Johan mh:o 4
1 T: Matts Mietin 1 Miettunen 1
1 stod, 1 koo, 4 C: u:
1 Råkansalo/Rokansalo 5 Anders Kiljuin 1 Cav Kiljunen B:r Pähr mh:o, B:r Johan, B:r dot: Brita 5
2 Torp: Gustaf Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:

Sivu 728AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibidem/Rokansalo 5 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen Bror Mårtens h:o, Bror Eskell mh:o, Bror Johan 5
3 4 Johan Summain mh:o 1 1 Inf Summanen B:r Erichs h:o, B:r Pähr 4
1 Räpåla/Repola 5 Erich Räpoins folk Kro Reponen B:r Pähr mh:o, B:r Michel, B:r Matzes h:o, dot: Susanna 5
2 4 Matts Mattsson Räpoin 1 Kro Reponen Son Erich mh:o, B:r S: Michel 17 år 4
1 Ryhäla/Ryhälä 3 N:M: Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen Måg Erich mh:o 3
1 Matts Läinoin 1 Cav Leinonen 1
2 Anders Läinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
2 3 Påhl Matss: Bengtins folk Cav Penttinen Res: Drag: h:o Anna, B:r Israel mh:o 3
3 2 Matts Ingins folk Cav Inkinen Bror Johan mh:o 2
2 Lars Himain 1 Cav: Himanen dot: Anna 2
4 2 Anders Jufwoin 1 Kro Juvonen dot: Karin 2
3 Anders Kangains h:o 1 Kro Kankainen B:r Matts mh:o 3
5 2 Matts Räppoins h:o 1 Kro Reponen Son Matz 17 år 2
1 Thomas Räpoin 1 Reponen 1
6 2 Erich Ikaheimoins E:as f: Kro Ikäheimonen B:r Gustafs h:o, Son Hans 2
1 Säppälä/Seppälä 1 Lars Aufwin 1 Auvinen 1
2 6 Olof Liutus folk Kro Liutu F:r B:r S: Pähr, Son Olof mh:o, Son Johan, F:r B:r S: Johan mh:o, 6
3 8 Pähr Thomass: Waldåin mh:o 1 1 Kro Valtonen F:r B:r S: Pähr, B:r dot: Karin, B:r dot: Elin, B:r Jöran mh:o, Swåger Pähr 8
1 Torp Olof Päckåin 1 Päykkönen 1
1 häst, 8 C: uts:
1 Såriåla/Sorjola 1 Mårten Ryhäin 1 Kro Ryhänen 1
1 Torp Olof Hakulin 1 Hakulinen 1
1 koo, 16 C: u:
2 4 Michel Ikoins E:as folk Cav Ikonen B:r Johan mh:o, B:r Påhls h:o, Son Michel 4
2 Påhl Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen 2
1 Såpalanemj/Sopala 4 L:B: Anders Kietäfwäin 1 Kap Bohl Kietäväinen B:r Johan mh:o, B:r Pähr 4
1 Torp: Nils Rautiain 1 Rautiainen 1
1 Torp: Johan Uikain 1 Uikkanen 1
3 1 Anders Kiliuin 1 Kro Kiljunen 1
1 Brusius Kietäfwäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wäsiniemj/Vesiniemi 3 Länsm: Hin: Romanus 1 Cav Romanus d:r Lars Lund, Pig: Anna Kåndiain 3
1 Torp: Matts Aufwin 1 Auvinen 1
1 stod, 4 C: utsäde

Sivu 730AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibidem/Vesiniemi 1 Torp: Påhl Luckoin 1 Luukkonen 1
1 koo, 4 C: uts:
1 T: och utrjd: Jöran Pitköin 1 Pitkänen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: u:
2 Torp: Matts Kietäfwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
2 kiör, 4 C: uts:
2 5 Johan Kainulains folk Cav Kainulainen dot: Maria, Son Michel mh:o, Son Israel mh:o 5
Torp: Pähr Kainulain Kainulainen Bräckl:
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
3 2 1 Elias Kåtrås hustru 1 Cav Kotro B:r Hindrich, Sold: h:o Maria 3
4 3 Gustaf Luckoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Syster Maria 3
5 Eskel Luckoins folk Kro Luukkonen Son Eskel mh:o, Son Anders mh:o, dot: Anna 5
5 6 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Bertil mh:o, B:r Johans h:o, d:r Lars Limatain 6
4 Mårten Kåndiains folk Cav Kontiainen Son Krister mh:o, Son Adam mh:o 4
2 Matts Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2
2 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen B:r Mattses h:o 2
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
1 Lars Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen 1
6 4 Länsm: Sam: G: Jack mh:o 1 1 Kro Jack Pig: Karin Hakulin, d:r Lars Ihalain 4
2 Torp: Jöran Sålla 1 Solla Swåger Berent 2
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
1.2 Waldåila/Valtola 2 N:M: Påhl Waldåin 1 Cav Valtonen Syst: Margareta 2
4 Matts Waldåin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Anders, Drag: h:o Malin 4
2 Hindrich Waldåins folk Cav Valtonen Son Anders, Son Olof 2
1 Torp Krister Päyckäin 1 Päykkönen 1
1 koo, 8 C: utsäde
2 Påhl Påhlsson Waldåins h:o 1 Cav Valtonen B:r Anders 2
Pastoratet/Kirkonkylä 7 Kyrckioh: H:r Hin: Salmenius 1 Salmenius Adjunct Hind Romanus, d:r Staffan Luckoin, Pig: Elin Summain, Pig: Elin Mietin, d:r Johan Limatain, Mademoiselle Anna Norring 7
2 T: och Kyrckiowächt: Marck: Pälkoin 1 Pelkonen dot: Karin 2
1 Torp: Hindrich Härkäin 1 Härkönen 1
3 T: Matts Winter mh:o 1 1 Vinter Bror Johan 3

Sivu 732AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Kirkonkylä 2 Klåck: Hind: Hierpe 1 Hjerpe dräng P: Anders Wiskari 2
1 Torp Pähr Hulkoin 1 Hulkkonen 1
1 Vice Past: Joh: Limatj Erf: folk Limatius Pig: Anna Rautiain 1
1 S:n Stug Eld: Thomas Limatain 1 Liimatainen 1
1 Brofogd Joh: Ruth 1 Ruuth 1
1 Ferge K: Matts Kangain 1 Kankainen 1
2 Ferge K: Johan Harkä mh:o 1 1 Härkönen 2
2 Trumbsl: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2
2 Grense upsyningm: Joh: Artel mh:o 1 1 Artell 2
1 Besöck: Johan Flinckman 1 Flinkman 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 261AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllälä/Pellilä 3 Johan Sinckoin mh 1 1 Crono Sinkkonen dott: Walborg 3
2 1 Petter Sinckoin 1 Crono Sinkkonen 1
1 Blm: Erich Pettersson 1 Sinkkonen B: Johan 1
2 Thomas Pettersson 1 Sinkkonen B: Eskell 2
3 1 Påhl Hakulin 1 Crono Hakulinen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 2 Johan Hulckoin 1 Crono Hulkkonen B: Nils 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17631765

© Maija-Liisa Laakso 2023