AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1660

Juva maakirja 1660

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 415DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Suriniemi
Peer Wenein el:r Hend: Kiskinen
Lars Leinoinen
Matz Jönson Rongainen Ödhe
Mårthen ibm el:r Peer Kiski medh Pether Roiskoins Hemman
Thomas Immoinen
Mårthen Söfringson Rimpi
Oluff Hanson Terroin
Hyfwola
Påhl Rånginen
Erich ibm Oförmögen
Hendrich Rångainen
Peer Hyfwein Ödhe
Jöns Pardainen Ödhe
Pelkilä
Lars Pölkin el:r Philip Ödhe
Hendrich och Anders ibm Ödhe
Herkela
Thomas Herckein
Eskell ibm el:r Peer Pelgin Ödhe
Philpus Kiskinen Oförmögen
Peer Herckin el:r Pelgin Öförmögen
Lauckola
Matz Peernoin el:r Christer Harmain
Hend: Laukainen
Hans Rautiainen Ödhe

Sivu 416DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Herrain Ödhe
Anders Pernainen brukar i Stoor Safwolax Per Pernoins Ödhe
Erich Pernoin aff Laukains Jordh
Pahlois
Anders Thomason Hulkoinen
Immola
Oluff Immoinen Oförmögen
Johan Rångainen Oförmögen
Jöns Immoinen Oförmögen
Mendula
Anders Konst
Kiskilä och Kaskis
Johan Kiskinen
Peer Sigfredson ibm
Bertell Kiskin
Kaskii
Grels Kiskinen Oförmögen
Peer Wasara
Erich Michelson Kiskinen
Niels ibm
Johan Rotzalainen
Randoila
Lars Randoinen
Randois
Matz Oinoinen Oförmögen
Påhl Martinen
Matz Marainen
Peer Kettuinen
Lautiala
Peer Laitiainen
Christer Harmainen
Niemisherkelä
Michell Kiskinen el:r Parja Oförmögen
Anders Herkein el:r Peer

Sivu 417DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kiskianiemi
Påhl Kiskinen
Grelss Gorgoriuson ibm
Hendrich Harmain Oförmög:
Peer Lackoinen Ödhe
Påhl Kåpsa
Kupsala
Grels Jacobson
Summala
Lars Michelson Pardain Ödhe
Thomas Johanson ibm
Jacob Wäteinen
Peer Immoinen
Mårthen Thomason
Purhola
Lars Larson Purroin
Lars Peerson ibm Oförmögen
Simon Thomason
Tyrimäcki
Hend: Wäteinen Oförmögen
Hättilä
Hend: Simonson Håttin
Hend: Kerfwin
Kasintaipal
Jon Anderson Lautiain Oförmögen
Soinemi
Knudt Antoinen Ödhe
Oluff Pardainen
Kangankyla
Peer Hanson el:r Eskell Mardikain Ödhe
Thomas Mutelein
Peer Runpa
Isack Muttulainen Oförmögen
Peer Imoinen
Anders Pernoins Enckia

Sivu 418DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kettula
Matz Marthenson Oinoin
Oluff Ulmain
Anders ibm
Pättilä
Knudt Hämeleinen
Kurickala
Bertell Kainulainen
Jerfwenpä
Johan Muttulain
Lars Jöranson Påsa
Anders Hyfweins Jordstycke aff Pelkinma Suranpä
Hendrich Hyfwein Soampeldo el:r Anders Ödhe
Taipall
Oluff Anderson Taipal
Simon Christerson H:
Mannimäki
Niels Pardainen
Matz Henderson
Staffan Pardain
Oluff ibm
Brusius Uckoin
Berendt Mårthenson Grabbe
Yliwäsi Pittkelax
Jacob Peerson Nasack Oförmögen
Staff: Matzson Tefwelain
Kaihumäcki
Lars Mardikainen Her
Peer Passainen Oförmögen
Hend: Putkinen Oförmögen
Christer Anderson Pettin
Lars Mardikainen

Sivu 419DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Poikola
Matz Nielson Pijk Oförmögen
Cuosmala
Peer Cosmainen
Johan ibm
Påhl Tarckiainen
Måns Ollson Oförmögen
Hatzola
Oluff Oluffson Turukainen
Hend: Hatzoinen el:r Bertell Matzson Puttuin Ödhe
Peer Martinen Oförmögen
Thomas Mustoinen
Oluff Tarckiains Enckia
Ollikala
Luckas Christerson Oförmögen
Matz Lapweteleinen
Hend: Jönson Pitkein
Pathela
Thomas Smedh el:r Hend: Leskinen
Oluff Uckoinen
Ollikkala
Anders Nulpoin el:r Lars
Lars Mårthenson Oförmögen
Anders Ihalainen
Jacob Hamuinen
Oluff Lambin
Eskell Weisein
Måns Ollikains Enckia
Peer Bengdtson Wachwain
Turackala
Christer Tuckain el:r Peer
Oluff Turaikainen

Sivu 420DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påchiais
Oluff Suikainen Oförmögen
Matz Achuin Oförmögen
Michell Mustasuu el:r Marainen
Bengdt Cuosmain
Lars Thomason Narrin
Anders Peckurinen Erich Jäspersson bytt under sitt frälsse...
Thomas Ickoinen
Oluff Anderson Wachwain
Mäckios
Eskell Kämeleinen
Oluff Tennuinen Oförmögen
Staff: ibm Ödhe
Anders Illmar
Anders Rasainen el:r Eskell Kämeleinen Ödhe
Niels Kämeleinen Ödhe
Lars Thennuinen
Lars Hyfweinen
Heinola
Simon Cossmainen
Lars Ollsson Heinoin
Oluff Nielson Oförmögen
Lars Pöndinen
Mustola
Abraham Abrahamson
Niels Mustoin el:r Hendrich Ödhe
Halola
Michel Haloinen el:r Peer Michellson

Sivu 421DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Haikarala
Peer Sigfredson Korckj
Jören Haikarinen
Niels Suikain el:r Morthen Pulkinorin
Hetajerfwi
Anders Örrekuttuin
Peer Matzsson Kettu
Oluff Peerson Kettuin
Peer Matzsson Puhakainen
Lars Fråst
Peer Andersson Kettuins Öde
Kaislaierfwi
Johan Herckinen
Simon och Ifwar Martins Öde
Paiusalmi
Simon Heinoin
Marala
Måns Marainen
Olli och Matz Peerson Herckjn Oförmögen
Peer Marain el:r Månson, Oförmögen
Matz, Påhl och Johan Marain
Johan Leskis
Anders Påhlson ibm
Anders Achuin el:r Peer Rehuin
Kellen Lachden Pellis
Wijsa Leskin aff Anders Pålson Achuins Jordh
Randoisby
Markus Rasoins och Lars Huttuins Öde opföres här efter 1647 Åhrs Jordebook folio 123

Sivu 422DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Maifwola
Johan Lambinen Oförmögen
Peer Condia el:r Brusius
Oluff Henninen Oförmögen
Hend: eller Staffan Cosmain
Grels Cosmainen
Erich Jesperson
Jöns Turckia
Kilpola
Mathias Schadewitz
Jöran Jöranson Kilpolain Oförmögen
Anders Puttkinen Oförmögen
Matz Kallinen
Oluff Lambinen Oförmögen
Peckurila
Mårthen Peckurinen
Anders Ihalainen
Lehikola
Påhl Lehikoinen Oförmögen
Johan el:r Brusius ibm
Matz ibm
Lars el:r Påhl Naula
Ingilä
Matz Thomason
Thomas Johanson el:r Matz
Hans Inginen
Worlax
Påhl Bengdtinen
Philpus Tackia Oförmögen

Sivu 423DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila
Thomas Bertelson
Matz Aufwin el:r Lars och Anders ibm
Oloff Aufwin Oförmögen
Anders Anderson Afwin
Peer Aufwinen
Teifwala
Oluff Teifwainn
Jöns Länge Oförmögen
Murdois
Oluff Herckein
Hend: Hämelein
Peer Hämeleins Enckia el:r Oluff
Knudt Henderson
Oluff Larson Oikarinen el:r Mårthen Nielson Ihalainen
Hend: Pafwilainen
Kutilamäcki
Knudt Hämeleinen
Samuel ibm Oförmögen
Peer Ruttu
Jöns Pulkin
Jöns Hämelein el:r Thomas Rångain Ödhe
Remojerfwi
Påhl Pafwilainen
Erich Michellson
Abraham Rämoin el:r Staffan
Lars Oikarinen Ödhe
Niels Pafwilain el:r Panoin

Sivu 424DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Tilikainen Ödhe
Grels Caupinen Ödhe
Knudt Jurfwainen Ödhe
Peer Poutia el:r Niels Hämelein Ödhe
Olli och Peer Remoinen
Peer Hanson el:r Anders Remoin Ödhe
Oluff Pakar el:r Oluff Ingin Oförmögen
Pylkelä
Peer Naula
Christer el:r Clemet ibm
Christer Hämelein el:r Bertell Pylkein
Tuckela
Matz Muikoinen Ödhe
Matz Nielson Solkj
Peer Leinoinen Oförmögen
Hötieby
Matz Cosmason el:r Hötiläin
Hend: Höttilain
Abraham ibm Oförmögen
Wesikansa el:r Worenma
Peer Lamain el:r Pååll Oförmögen
Jöns Michellsson ibm
Morthen Lamain
Madtz Madtzsson Hijrfwoin
Madtz Hansson ibm Ödhe
Peer ibm Oförmögen
Madtz Pekurin el:r Madtz Påållsson Ödhe
Peer Leinoinen
Michell ibm el:r Madtz Narroin

Sivu 425DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Jönsson Leinoinen Ödhe
Lars Leinoinen
Karckiama
Erich Kiukas Oförmögen
Eskill Andersson Pöyhäinen
Anders ibm
Peer Kurikainen Ödhe
Lars Pöihöinen
Niels Pöihoinen el:r Peer Jönsson Kurikainen
Narila
Anders Narainen
Madtz Pöihoinen
Påll Tarfwainen
Hännilä
Christer Lamain el:r Matz Henins E:a
Wechmas
Anders Pöxeinen Ödhe
Madtz Tijtainen el:r Pöxeinen Ödhe
Lars Hatzain el:r Jacob Peerson
Jacob Wäster
Peer Mardikainen
Pååll Larsson Lamain
Peer Rijmpi el:r Lapetelain Ödhe
Michell Kiskinen Oförmögen
Michell Hatzoin
Morthen Suthare ibm
Hindrich Ochtuinen
Hendrich Murda Oförmögen
Anders Rimpi
Näringh
Niels Tarckiainen
Peer Påålson Ropoinen

Sivu 426DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Cosmainen och Anders Leskinen Ödhe
Caupi Näringh Ödhe
Oluff Penain
Matz Cossmain Muiku Ödhe
Johan Cossmain Lille
Påhl Kerckin Mullj
Påhl Jarain
Påhl Herckinen
Påhl Hatzoinen
Jöns Pedikainen Ödhe

Sivu 427Kirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Frällse af Pällosniemi Sochn och Pitkelax fierdungh.
Clas Johan Baranouffz Norrkiöpingz Beslutz Frällsse
Rokolaby
Lars Matzsson Rokolainen
Christer Rokolainen
Simon el:r Christer ibm
Hans ibm
Peer Råkolainen
Matz Matzssons ödhe
Hutuxenpeldo Uhrminnes ödhe
Pulkila
Oluff Pulkinen
Bengdt Peerson
Lars Pulkins Ödhe
Anders Pispa
Bengdt Person Limatain
Anders Pulkins Ödhe
Bengdt Jönson Pulkins Ödhe
Yliwäsiby
Lars Larsson Kettuin
Matz Harmain medh Matz Harmains Ödhe
Anders Rauhoin
Niels Heiland medh Anders Heilandh
Nielss Peerson el:r Jacob Helandh
Peer Hanson Tolfwains ödhe
Matz Caupiains ödhe

Sivu 428DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hans Kettuins ödhe
Johan Heritain
Pitkelax
Hans Hanson Koroin
Oluff ibm
Måns Pasoin
Peer Tolfwain
Anders Grelson Heilandh
Peer Jönson
Hans Ickoinen
Hans Bengdtson
Anders Kiukas
Pååhl Matzson Wänein
Staffan Ickoinen
Randaby
aff Thomas Herkeins Jordh
Peer Hanson Häckein
Jöns Peerson Längainen
Matz Pedikain
Matz Nolpoin och Hend: Dito
Peer Soikain
Peer Haloinen
Michell Ladukarins ödhe
Hendrich Nåppoins ödhe

Sivu 429DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kaislaierfwi
Hans Nippoin
Sahl Jacob Nasakens Erfwingars N:K:B. Frellsse
Sätherij: Rokola, Ahola, Palkola, Marala, Simmula
Randois
Jöns Huttuin
Niels Herckeinen
Jacob Peerson
Sopola
Peer Sopain
Johan ibm
Laukala
Lars Heinoinen
Peer ibm
Pajusalm
Simon Heinoinen
Läskelä
Jören Leskin el:r Oluff
Johan ibm
Matz Herkin el:r Hend: Leskin
Härckela
Påhl Herkin
Peer ibm
Wijsala
Peer Anderson Leskin el:r Wijsa
Pöllölä
Oluff Pelleinen
Lewölä
Jöns Lefwoinen
Påhl ibm el:r Oluff
Hans Hamuinen
Matz Läickain el:r Peer

Sivu 430DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Pernoinen
Rasala
Peer Rasainen
Jockela
Cosma Håttoin medh Anders Muldoin
Påhl Pispainen
Lipsala
Nielss Lipsainen
Påhl ibm
Jöns ibm
Mäckiös
Mårten Wenelein el:r Peer Lefwoin
Mietula
Anders Rokolainen
Commissarien Erich Jesperson Lilliensköldz N.K.B. frellsse
Pohiais
Oluff Koifwulain Under Sätterij
Thomas Safwolainen Under Sätterij
Lars Narain Kucko Under Sätterij och innom Råå och Röö
Matz Käckein Under Sätterij och innom Råå och Röö
Oluff Cosmain Under Sätterij och innom Råå och Röö
Peer Kettuinen Under Sätterij och innom Råå och Röö
Lars och Michell Käckin Under Sätterij och innom Rää och Röö
Påhl Matzson Narin Under Sätterij och innom Råå och Röö
Peer Hämeleinen Under Sätterij och innom Råå och Röö
Soiniemi
Peer Mattilain Therois
Michell Lamalainen
Michell Purhoinen el:r Simon Afwoin
Thomas Kotelainen
Thomas Pardoinen
Peer Madtilain
Eskell Råkoinen
Wijsa Mattilainen el:r Purhila

Sivu 431DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Purhola
Matz Kockoin
Oluff Keistinen
Arfwedh Kinnuinen
Hetajerfwi
Påhl Ryhein uptagit Lars och Eskell Cosmains Jordh efter 1648 åhrs Jorde book
Staffan Måhnoin
Matz Cosmain el:r Påhl Huipo
Anders Conti
Peer Anderson Kettuins ödhe
Marala
Anders Achoin och Peer Rehuin
Mustola
Oluff och Michell Käckoin
Anders Hafwinen
Jöns Rosemitz N.K.B. frelse
Cosmala
Cosma Tarckinen
Kurickala
Hans Tirroinen
Remojerf
Oluff Rimj
Mårthen Brennerfeltz N.K.B. frelse
Hötieby
Påhl H__jainen
Hend: Surmans N.K.B. frelse
Teifwala
Matz el:r Jöns Teifwain
Leut: Michell Erichssons N.K.B. frelse
Kaislajerfwi
Jacob Ifwanainen
Håttila
Oluff Peerson Kiskinen
Worenma
Michell Leinoin el:r Condia

Sivu 432DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Underlagde Hemman
Taipal
Under Prestebholet
Wechmais
Philpus Kiskinen

Lähde:
Nide 8634
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020