AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1664 ☰ 

Juva maakirja 1664

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 143AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Militie och Crono H:n
Kyrkioby/Kirkonkylä
Lagt under Jockas Prestebohl
Männinmäki/Männynmäki
Hindrich Johansson Aniainen
Berent Mårtensson Grabbe Lijfztijdz förlähning
Påhll Persson Ryhäinen
Kaihumäki/Kaihunmäki
Per Larsson Mardikainen
Hindrich Erichsson Condiain med Hendrich Putkuins Hem:n
Michell Larsson Pasainen
Wechmasby/Vehmaa
Reinhåldt Rosennou Capit:, mz Mårten Sutars öde sin Dragon hem: till hielp
Dito Capt: optagit Michell Hatzoins ödhe på frijheet
Michell Philpusson Kisskinen mz Lars Hattzoins ödhe
Lars Månsson Pöndin Nemb:
Olof Persson Mardikainen
Anders Persson Westerinen
Sigfredh Gustavi H:r, optagit Anders Rimpis ödhe på frijheet, till skatt 1669

Sivu 144AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Persson Jakoinen
Påhl Larsson Lamminen
Poikolaby/Poikola
Madtz Nilsson Pijk Lendzman
Pättiläby/Pätylä
Anders Christersson Pettyinen med hielpejorden
Kettulaby/Kettula
Olof Olofsson Hyfwoin optagit Hindrich Hyfwöins ödhe, niuter 3 åhrs frijhet, går til skatt 666
Madtz Mårtensson Oinoinen mz Anders Ulmains Uhrminnes öde
Kangasby/Kangas
Per Persson Immoinen
Frantz Hindrichsson Nissinen
Thomas Isaksson Muttulain
Madtz Philpsson Ahoin
Per Madtzon Rimpi
Järfwenpäby/Järvenpää
Lennart Achmöller Captein
Johan Johansson Muttulain
Taipalby/Taipale
Simon Christierni H:r, Kyrkioherden i Piexämäki
Olof Andersson Taipall
Pattalaby/Paatela
Per Hansson Tirroinen swarar för Bertill Kainulains öde
Thomas Brussiusson Uckoin

Sivu 145AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Leskins ödhe
Immoilaby/Immola
Per Johansson Rångainen
Surniemiby/Suurniemi
Mårten Mårtensson Rång
Lars Larsson Lamoinen
Thomas Johansson Immoin
Olof Hansson Terroin
Påhl Mårtensson Rimpi
Warpaisenrandaby/Varparanta [12]
Hindrich Hindersson Kiskinen med Madtz Rångains Jordh
Rångalaby/Ronkala
Johan Madtzon Paunoin
Jören Erichsson Rångainen
Hindrich Hindersson Dito
Erich Olofsson Hyfwärinen optagit Per Hyfwäins ödhe, till skatt 665
Laukalaby/Laukkala
Christer Hindersson Herrain med Hans Rautiains öde
Peer Erichsson Laukain med Erich Pärnäins ödhe
Madtz Persson Pärnäin medh And: Pärnäins öde i Randasalmi
Härkäläby/Härkälä
Per Persson Härkäinen

Sivu 146AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Olofsson Härkain
Hindrich Persson Pelgin
Per Sigfredsson Haloinen Till skatt 664
Paloisby/Palonen
Anders Larsson Hulkoinen på Anders Thomss:n Hulkoins öde, till skatt 665
Pelkiläby/Pelkilä
Per Eskielsson Härkainen med Hind: och Anders Pölkins hemman
Anders Erichsson Hämälain
Wäijäläby/Veijala [12]
Per Sigredsson Wäijäinen
Lars Johansson Kiskinen
Kiskiläby/Kiiskilä
Bertill Michelsson Kiskinen
Kaskisby/Kaskii
Johan Hansson Ruotzalain med et annat hemman till sin Dragon hemmans förbettring
Nils Olofsson Kiskinen
Lars Michelsson Haloin antagit nu Lars Randoins öde på frijhet, till skatt 666
Erich Michelsson Kiskinen
Nils Grelsson Kiskinen
Per Andersson Wasarain
Tyrimäkiby/Tyrynmäki
Johan Hendersson Wätain

Sivu 147AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lautialaby/Lauteala
Lars Persson Lautiainen medh 1 SkMk Christer Harmains ödes Jord till sin Rustientz förbettringh
Håttilaby/Hottila
Johan Cuossmansson Håttinen
Jacob Persson Wätäinen
Mattilaby/Mattila [12]
Simon Thönisson
Purhola/Purhola
Lars Larsson Purhoin
Lars Persson Purhoinen
Summalaby/Summala
Thomas Johansson Pardain
Jacob Johansson Pardainen optagit Lars Pardains ödhe, till skatt 665
Johan Jacobsson Wätäinen
Härkäläniemiby/Härkälänniemi
Madtz Madtzon Härkäin
Påhl Påhlsson Aufwinen
Kiskiläniemiby/Kiiskilänniemi
Gorgorius Erichsson Kiskin
Johan Påhlsson Kiskinen
Hindrich Andersson Harmain
Per Larsson Lakoinen
Påhl Hindersson Kupsain
Lomalaby/Luomala [12]
Grels Jacobsson Cuossmain mz: Michell Lomains öde, __ Jöns Pardains ödhe, som han till hielp bekommit haf:r

Sivu 148AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kassintaipalby/Kasintaipale
Johan Andersson Laitinen
Pohiasby/Pohjois
Lars Thomasson Narinen
Hindrich Larsson Kuckoinen
Olof Andersson Suikoinen
Olof Andersson Wachwoin
Mäckiösby/Mäköis
Nilss Michelsson Kämälain
Eskiell Staffansson Kämäläin med Nils Kämälains ödhe sampt Mårten Wenäläins ödhe
Madtz Andersson Aufwinen
Olof Larsson Tenhuinen med Lars Tenhuins ödhe
Soinniemiby/Soiniemi
Olof Persson Pardainen
Lars Månsson Soria på P__s Hem:n, till skatt 665
Hindrich Persson Tarkiainen optagit Knut Antoins ödhe, till skatt 668
Hietajerfwiby/Hietajärvi
Per Matzon Puhakainen
Mårten Persson Kettuinen
Olof Jönsson Dito
Anders Andersson Kettuin medh Per Kettuins ödhe
Kaislajärfwiby/Kaislajärvi
Hindrich Johansson Härkäin

Sivu 149AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wijsalaby/Viisala
Anders Persson Leskinen
Paiusalmiby/Pajusalmi
Hindrich Simonsson Heinoinen mz Simon Heinoins Jordh
Randoisby/Rantuu
Thomas Grelsson Narinen
Simon och Ifwar Martins ödhe, som en gl: Soldat Hind: Hindrichsson niuter till sitt oppeholl
Anders Påhlsson Ahoin på Markus Rasains ödhe
Påhl Johansson Martinen
Michell Erichsson Martin
Maralaby/Maarala
Olof Philipsson Ahoin med Pohl Ahoins ödhe
Måns Påhlsson Marain
Jöns Månsson Marain
Halolaby/Halola
Per Michelsson Haloinen
Haikaralaby/Haikarila
Henrich Jönsson Haikarain
Lars Larsson Roikoin
Larss Persson Kärkäin
Per Mårtensson Pulkain
Koikalaby/Koikkala
Per Månsson Marainen opt: nu af Madtz, Påhl och Johan Marains ödhe mz Jacob Perss:s ödhe, till skatt 1670

Sivu 150AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Eskell Sigfredsson Kainulain opt: Michell Marains ödhe på Fem åhrs frijheet, till skatt 668
Anders Jönsson Längäin
Anders Thomasson Mustoinen optagit Nils Mustoins ödhe, niuter 4 åhrs frijheet, till skatt 1668
Heinolaby/Heinola
Lars Olofsson Heinoinen
Olof Nilsson Dito
Pittkälaxby/Pitkälahti
Under Wälb: Clas Johan Branofz Rustienst
Madtz Madtzon Toijoinen till sin Dragon Rustienstz förbettring, bor i Christina Sochn
Worilaxby/Vuorilahti
Påhl Påhlsson Bengtinen
Madtz Staffansson Tarkiain
Aufwilaby/Auvila
Michell Thomasson med den Jorden i Hatzolaby
Anders Andersson Aufwinen med Per Kettuins ödhe
Nils Olofsson Aufwinen
Madtz Matzon Aufwinen
Per Philipsson Aufwinen
Teiwalaby/Teivaa
Jöns Jönsson Länginen optagit Jöns Andersson Längins ödhe med ett annat Crono ödhe, till skatt 665

Sivu 151AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Olofssonn Teifwainen
Per Olofsson Oikarain
Ollikalaby/Ollikkala
Bengt Persson Wachwoinen mz Andrers Rasains ödhe honom wedh Gen: Munstringen 661 til hielp
Anders Andersson Ihalain
Lukas Christersson Ollikain mz Madtz Lapweteläins och Måns Ollikains öden, som han på Gen: Munstringh 661 till sin Dragon Rustienstz förbettringh bekommit haf:r
Olof Jacobsson Hamuinen med halfua Påhl Hatzoins ödhe
Jören Jörensson Pedikäin
Olof Persson Lambainen med halfua Påhl Hatzoins ödhe
Påhl Larsson Nulpoinen
Lars Mårtensson Nulpoin
Eskell Eskelsson Wäisäinen
Hatzolaby/Hatsola
Nils Johansson Tarkiainen
Madtz Olofsson Räisäinen
Lars Thomasson Mustoinen
Olof Olofsson Turakainen
Bertill Madtzon Puttoin
Näringzby/Näärinki
Eskell Cuosmansson Tarkiain
Per Påhlsson Kärkäin Mullj
Hindrich Jönsson Hämäläin Optagit Jöns Pedikäins ödhe, går till skatt 666

Sivu 152AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Per Madtzon Cuossma Muiku
Anders Påhlsson Härkäinen med Per Rimpis ödhe som han till sin Dragon Rustientz förbettring bekommit haf:r
Olof Isacksson Wenäläinen med Caupi Näringz ödhe
Per Påhlsson Råppoinen
Lars Larsson Caupinen Optagit Anders Leskins ödhe at hålla Dragon uth derföre, går till skatt 66
Påhl Olofsson Jarainen
Turakalaby/Turakkala
Oloff Persson Turakainen med Olof Turakains ödhe
Maiwalaby/Maivala
Jören Persson Lambinen
Knut Philipsson Condiain
Staffan Olofsson Hänninen
Hindrich Staffansson Cuossmain
Jöns Grelsson Cuossmainen
Nils Olofsson Heilainen
Murdoisby/Murtois
Olof Persson Hämälain med Hielpe Jorden ifrån Remojerfwi
Eskell Olofsson Härkäin med Hielpe Jorden
Knut Hindersson Hämäläin med Hielpe Jorden
Jöns Jönsson Hämälainen
Cuosmalaby/Kuosmala
Måns Olofsson Cuossmainen

Sivu 153AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Madtz Johansson Cuossmain
Jöns Jönsson Tarkiainen
Per Larsson Pawilainen Antagit 4 SkatteMk:r undan Måns Olofssons Rustienst, går till skatt 1669
Lehikolaby/Lehikkola
Jören Påhlsson Lehikoinen oppå Johan och Madtz Lehikoins ödhe
Michell Erichsson Sal: Leut:, Enckia
Lars Påhlsson Neula
Ingiläby/Inkilä
Madtz Thomasson Pistohl Smedh
Knutilanmäkiby/Knuutilanmäki
Samuel Cnutsson Hämälain
Hindrich Blasiusson Pawilain
Lars Samuelsson Hämälain
Pulkilaby/Pulkkila
Per Johansson Pulkinen
Knutilaby/Knuutila [12]
Per Olofsson Hyttinen
Tuchkulaby/Tuhkala
Olof Olofsson Inginen
Madtz Nilsson Solki
Per Månsson Lukoinen optagit medh Mukoins öde, går till skatt 665
Påhl Persson Wänäinen
Madtz Påhlsson Tuchkulainen
Remojerfwiby/Remojärvi
Olof Staffansson Pekurinen opt: på frijheet, till skatt 667
Gustaff Erichsson Silf:rarm

Sivu 154AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Abram Hindersson Remoin
Dawidh Andersson Remoin optagit, går till skatt 667
Jacob Påhlsson Pawilain med Nils Pawilains ödhe
Johan Johansson Wanhainen opt: 663 Knut Jurfwains el:r Madt Höfwöins ödhe, till skatt 666
Johan Hindersson Remoinen opt: Grels Caipins ödhe 662, till skatt 1670
Ollj och Per Rimpis ödhe
Pylkäläby/Pylkkälä
Peer Påhlsson Neula
Christer Clemetsson Pylkäin
Pekurilaby/Pekurila
Mårten Staffansson Pekurinen med And: Pekurins hem:n som han till hielp bekommit hafwer af Gen: Munst:
Kilpolaby/Kilpola
Oloff Persson Lambinen med Hielpe Jorden ifrån Remojerfui
Madtz Påhlsson Kallinen
Jören Jörensson Kilpoin
Christer Mårtensson Kilpoinen och Hindrich Andersson Puttkoin
Matthias Schadewitz Cornet
Höytenby/Hyötyy
Jacob Andersson Hötyläinen mz Madtz Hötyleins och Johan Illes öde till hielp
Per Abramsson Hötyläin

Sivu 155AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Karkiamaby/Karkeamaa
Lars Erichsson Kiukas
Eskell Andersson Pöyhoin
Anders Andersson Pöyhoin
Eskll Nilsson Pohanien
Madtz Påhlsson Råpoin mz Peer Kurckins ödhe
Wårenmaby/Vuorenmaa
Per Philpusson Oikarinen
Per Frantzson Hirfwoin
Påhl Påhlsson Lambain
Jöns Michelsson Lambain
Lars Mårtensson Tarfwain
Lars Persson Leinoinen opt: Michell Leinoins ödhe på 2 åhrs frijheet, gåår till skatt 666
Thomas Andersson Narring
Lars Mårtensson Nissinen
Madtz Persson Martikain
Madtz Påhlsson Ikoin
Narilaby/Narila
Anders Påålsson Tarwain
Madtz Olofsson Paunoin
Hänniläby/Hännilä
Christer Madtzson Hännin

Sivu 156AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wälb: Erich Jesperson Lilliesköldz Frelse ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Pohiasby/Pohjois
Under Hanebergz Sätterij
Lars och Michell Kachköin
Madtz Kächköins ödhe
Olof Kuifwalains och Per Hämäl:s ödhe
Thomas Safwolains och Påhl Madtzson Noroins ödhe
Lars Marains Kuckoins ödhe
Anders Pekurins ödhe
Oloff Kossmains och Per Kituins ödhe
Dito Poihasby/Pohjois
Olof Michelsson Kächköins ödhe
Per Persson Hämäläin
Simon Cuossmains ödhe
Matz Hindersson Kächköins öde
Matilaby/Mattila [12]
Måns Månsson Pöndinen
Oloff Madtzon Pärnäinen
Madtz Michelsson Rasainen
Soinniemiby/Soiniemi
Per Michelsson Tiräns ödhe
Simon Persson Aufwoinen el:r Johan Michelsson Purhoin
Thomas Olofsson Kotilainen med 2 SkMk:r Olof Pardains ödhe
Eskell Ruokoins Urminnes ödhe

Sivu 157AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hietajerfwiby/Hietajärvi
Madtz Andersson Limatain
Anders Kontins ödhe
Hindrich Larsson Frost
Lars och Eskel Cosoins ödhe
Lars Madtzon Kettuin
Maralaby/Maarala
Johan Andersson Pasainen
Maiwalaby/Maivala
Påhl Brusiusson Caipainen
Lars Anderssons ödhe
Sal: Wälb: Jacob Nasakens frelse ♦ Nassokinin läänitys
Ahola/Ahola
Under Ahola Sättegårdh
Lagt under Ahola Sättegårdh
Staffan Johansson Laitinen Torpare
Eskell Påhlsson Pulkinen Torpare
Bönder
Randoisby/Rantuu
Jöns Jonsson Huttuin
Per Nilsson Härkainen
Leskeläby/Leskelä
Anders Jönsson Leskinen
Madtz Johansson Leskinen
Jöns Hindersson Leskinen
Härkäläby/Härkälä
Påhl Påhlsson Härkäin med Per Härkäins ödhe

Sivu 158AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mietiläby/Miettula
Per Andersson Rokolain
Liefwoilaby/Lievola
Anders Hansson Hamuin
Oloff Påhlsson Lefwoin
Per Andersson Dito med Johan Pernoins ödhe
Jöns Jönsson Liefwoin
Soppelaby/Sopala
Påhl Persson Keistinen
Hindrich Johanssonn Soppoin
Rasalaby/Rasala
Per Michelsson Rasain
Laukalaby/Laukkala
Olof Larsson Heinoin
Per Påhlsson Dito
Wijsalaby/Viisala
Wijsa Persson Leskinen
Jokelaby/Jokela
Cuossman Håtains och Påhl Pispains ödhe
Pöllelaby/Pellilä
Lars Eskelsson Pölläin
Lipsalaby/Lipsala
Påhl Påhlsson Lipsainen med Påhl och Jöns Lipsains ödhe

Sivu 159AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sal: Leutnampt:n Michell Erichsons Frelse ♦ Mikael Erikssonin läänitys
Randoisby/Rantuu
Per Larsson Kaipoinen Innehafwer och skattar här före ifrån Pumala
Håttilaby/Hottila
Johan Cuossmansson Håttinen för Olof Persson Kiskins ödhe
Remojerfwiby/Remojärvi
Madtz Persson Leinoinen
Ryttmestaren Wälb: Hinrich Surmans frelse ♦ Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys
Teiwalaby/Teivaa
Nils Madtzon Teifwain
Michell Michelsson Teiwain
Wälb: Jöns Rosensmittz frelse ♦ Jöns Rosenschmidtin läänitys
Patalaby/Paatela
Per Hansson Tirroinen
Cuossmala/Kuosmala
Michell Johansson Hämäläin
Tuchkalaby/Tuhkala
Nils Nilsson Hämelain optagit 663 Olof Rimiz ödhe, går till skatt 666

Sivu 160AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sal: Wälb: Mårten Brennerfeltz frelse ♦ Mårten Brennerfeltin läänitys
Höytyenby/Hyötyy
Påhl Påhlsson Harmain
Wälb: Clas Johan Baranofz frelse ♦ Baranoffin läänitys
Pittkälaxby/Pitkälahti
Jöns Månsson Pasoin
Jöns Andersson Kiukas
Per Jönsson Langoinen
Per Madtzon Noppoin medh Hindrich Noppoins Ödhe, går till skatt 666
Thomas Madtzon Pedikäin
Påhl Madtzon Pedikäin
Madtz Madtzon Dito
Madtz Staffansson Ikoin
Hans Bengtsson Ikoins öde
Sigfredh Persson Härkäin
Påhl Madtzon Wänein
Anders och Bengt Pulkins öde
Anders Grelsson Seijland
Per Jönsson ibm
Christer Hansson Ikoin
Påhl Persson Haloinen
Oloff Kächköins ödhe

Sivu 161AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Yliwesiby/Ylivesi
Matz Hindersson Harmain
Påhl Nilsson Heilainen
Anders Persson Parkinen
Per Persson Tolfwainen
Olof Jacobsson Lijmatainen med Anders Bengtssons ödhe
Johan Persson Heilainen
Hindrich Persson Sockoinen
Eskell Olofsson Kårhoinen
Jören Hansson Kårhoinen
Lars Olofsson Kittuinen
Pulkilaby/Pulkkila
Jöns Bengtsson Pulkinen
Påhl Persson Pulkinen
Per Persson Kiäriäinen
Anders Bengtsson Pulkinen
Ruokolaby/Ruokola
Lars Andersson Ruokolainen
Michell Persson Ruokolain
Hans Hansson Ruokolainen
Christer Hansson Mondoin
Falentin Baltzarsson medh Huttulanpeldo Urmines ödhe, Befal:en
Kaikoilaby/Koikkala
Per Hansson Nopinen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8644 Savon maakirja 1664-1664, sivut 143-161
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8644

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16631671

© Maija-Liisa Laakso 2023