AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Leppävirran ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Haapamäki

1647: Härkäinen, Michåinen, Suhoinen

1648: Härkäinen, Mickoinen, Mickåinen

1649: Härkäinen, Mickoinen, Suhoinen

1653: Härkäin, Mickoinen, Suhoin

1656: Parwian

1660: Cåpoin, Reinikainen

1661: Härkoin, Kinnuinen, Kåpåin, Malinen, Mickoin, Suhoinen

1662: Nickain

1671: Clostarin, Mickoin, Suhoin

1673: Sohóin

1676: -

1679: -, Heiskain, Parfwain, Suhoinen

1685: -, Härckä, Kinnuin, Krögare, Pjrain, Suhoin

Halola

1665: Ittkoin

1667: Haloin, Haring, Håfwinen, Kinnuin, Kopoinen, Torfweinen

1671: Itkoin, Orawain

1679: Idkoin, Orautain

1685: Itkåin, Ohrawain

Hankamäki

1669: Kinuin

1671: Kinnuin

1679: Kinnuin

1685: Kinnunen

Huovila

1679: -, Ickoin, Ikoin, Karfwoin, Linduin, Pulkin

1685: Itkåin, Linduin

Huovilansalmi

1671: Sopain

1674: Såpainen

1685: -

Hyttilänmäki

1647: Hyttyinen

1648: Hyttinen, Tuppurainen

1649: Hyttinen, Tuppurain

1653: Hyttin

1660: -, Sallin

1661: -, Hofwinen, Hyttinen, Lapwetelein, Parkoin, Pöhöinen, Soininen, Tackuinen, Tuppurain, Wepselein

1673: -

Juurikkasalmi

1678: -

1679: Kopoinen

1685: Kåpoin

Kartasalo

1671: Pöyhäin

1679: Pöyhöin

1685: Pöyhänen

Keinälänmäki

1647: Keinoinen, Keinoinen el:r Ramsij

1648: Keinoin, Mustoinen, Ramsij

1649: Haloinen, Karfwinen, Karfwoinen, Keinåin, Keinåinen, Kinuuinen, Kyfweläin, Lappalainen, Lauckain, Paalainen, Råmssj, Saffwålainen

1653: Asiain, Keinoin, Rämpsij

1661: Keinoin, Rämsij

1671: Känäin, Rambsij

1679: Keinäin, Soinen, Soininen

Konnuslahti

1647: Haloinen, Karfwinen, Kinnuinen, Lappalainen

1648: Haloinen, Karfwåinen, Keinoinen, Kinnuinen, Lappalainen, Paloinen, Safwolainen

1649: Haloinen, Paalainen

1653: Haloin, Karfwoin, Kinnuin, Lappalain, Paalain, Sawolain

1656: Karfwinen

1661: Karfwin, Karfwoinen, Kinnuin, Kinnuinen, Kinuin, Lappalain, Safwolainen

1671: Karfwoin, Kinnuin, Lappalain, Malinen

1673: -, Karwoin

1677: Seppoin

1678: Kinnuin

1679: Happoinen, Karfwoin, Kinnuin, Lappalain, Malinen, Olckoin

1685: Karfwain, Karfwan, Kiman, Kinnuin, Lappalain, Mallin

Kopolanniemi

1653: -, Kopoin, Kåpoinen

1671: -, Kopoin, Pustin

1676: Lappalain

1679: Kopoin, Pustinen

Kotalahti

1647: Hackarainen, Idkoinen, Itkoinen, Laitinen, Leskinen, Nijrainen, Safwolain, Safwolainen, Wechweläinen

1648: -, Hackarainen, Itkoinen, Ittkåinen, Kinuinen, Kålionen, Laitin, Laitinen, Leshin, Leshinen, Leskinen, Nijrainen, Safwolainen, Wechwileinen

1649: Itkåinen, Laitinen, Lehikåinen, Leskinen, Saffwolainen, Wechwiläinen

1653: Westerin

1654: Wächewlain

1656: Itkoin

1660: -

1661: -, Hackarain, Herrainen, Ittkoin, Laitin, Laitinen, Lehikoinen, Leskin, Leskinen, Naukarin, Nirainen, Safwålain, Wechwileinen

1663: Laitinen

1671: -, Hackarain, Herrain, Itkin, Itkoin, Laijtin, Laitin, Leskin, Nijräin

1673: -

1674: Nijrainen

1676: Itkoin

1678: Laitinen

1679: -, Hakarainen, Herrain, Itkinen, Itkoin, Laitinen, Lappalain, Leskin, Leskinen, Nirainen, Saf:n

1685: -, Hackarainen, Herrain, Itkåin, Laitin, Leskinen, Läskin, Möiky, Nirain, Purain, Purainen, Safwolain

Kotkatlahti

1649: Laitinen, Lehikåinen

Kurjalanranta

1647: Hirfuoin, Huofwinen, Keroinen, Kåpoinen, Leskinen, Mickoinen, Saikainen, Såininen, Sårsainen, Tuppurainen, Turuinen

1648: Hirfwoin, Hirfwåinen, Hofwinen, Huåfwinen, Keråinen, Kåpåinen, Leshin, Leskinen, Mickoinen, Rijkåinen, Saikainen, Saininen, Sarsainen, Soininen, Sårsainen, Tuppurainen, Turuinen

1649: Hirfwoin, Huåfuin, Keinåinen, Kåpåinen, Leskinen, Mickoin, Saickoinen, Soininen, Tuppurainen, Turuinen

1653: -, Keroin, Kopoin, Laamain, Michoin, Nukain, Parfwiainen, Saikoin, Soininen, Sorsain, Tackuin, Tirroin, Turuin

1656: Hofwinen, Karoin, Kastinen

1660: Cåpain, Temain

1661: -, Holopain, Huttu, Keroinen, Kopåin, Kåpoin, Kåpåin, Lamainen, Lappalain, Leskinen, Malinen, Purdinen, Saikonen, Soininen, Sorssins, Thirroinen, Turuin, Turuinen

1662: Parfwin, Turuin

1671: Holopain, Keroin, Kinnuin, Michkoin, Nissin, Tirroin, Turuin

1673: -, Mukoin

1674: Jolepain, Nissinen

1676: -

1678: Turuin

1679: Hålapain, Keroin, Kinnuin, Mickoinen, Nissinen, Saikoinen, Tirroinen, Turuinen

1685: -, Hålopain, Kinnåin, Käroin, Michonen, Nyssin, Peckoin, Saikoin, Tirroin, Turuin

Kuronlahti

1647: Keinainen, Kåpoinen, Kåpåinen, Kåsoinen, Wenttinen

1648: Käwinen, Kåpåinen, Kåssåinen, Wenttinen

1649: Kåpåinen Koxoi, Könöinen, Ryngäinen, Wenttinen

1653: Kossuinen, Pitkäin, Ringinen

1654: Kasuinen

1671: Kopoin, Kosain, Könoin, Pitkain, Pitkein

1673: Kuroin

1674: -

1676: -

1678: -

1679: -, Kopoin, Kossoin, Pitkäin

1685: Kåsoin, Könöin, Pitkäin

Lapinmäki

1647: Lappalain, Lappalainen

1648: Kåpåinen, Lappalain, Lappalainen

1649: Herrainen, Lappalainen

1653: -, Lappalain

1660: Tuppurain

1665: Hålopain

1671: Holopain, Lappalain

1673: -

1679: Holopainen, Hålopain, Lappalain

1685: Hålopain, Lappalain

Leppämäki

1647: Kåsuinen, Pöyhöinen, Tuckurinen, Tuppurainen

1648: Kåssuinen, Kåsuinen, Leppein, Parckainen, Parkuinen, Pöhöinen, Soininen, Tackuinen, Tockuinen, Tuppurainen

1649: Kåsåin, Kåsåinen, Parckainen, Parckoinen, Pöyhäinen, Tackinen, Taskinen, Tuppurainen

1653: Kasain, Parkain, Pöyhäin, Tackuin, Tuppurain

1662: Pöyhain

1669: Lappalain

1671: Hofwin, Kosuin, Lapweteläin, Parckoin, Tackuin

1674: -

1676: Lapweteläin

1678: -

1679: Hofwinen, Kossoin, Lapweteläin, Parkoin, Takuinen

1685: -, Håfwin, Kåsa, Lapwätäläin, Turckuin

Leppävirta

1647: -, Keinoinen, Kåpoinen, Könöinen, Leppäinen, Mustoinen, Nickinen, Safwolainen, Staphanainen, Tijkainen, Wijliäinen, Wååckålainen

1648: Känöinen, Kåpåinen, Leppeinen, Leppoinen, Mustoinen, Nickin, Nickinen, Safwolainen, Staffanainen, Sutinen, Tijkainen, Wackulainen, Wijliäinen, Wåckulainen

1649: -, Kåpåinen, Leppäinen, Malinen, Mustainen, Nickinen, Saffwolainen, Staffanainen, Suutinen, Tijkainen, Wijloinen, Wuåkalainen

1653: -, Hyfwoinen, Kåpoin, Kåppoin, Könöin, Leppäin, Löppöin, Mustoin, Pura, Sawolain, Staffanain, Sutinen

1656: Lappalain, Somalain

1661: -, Kinnuin, Kåpåin, Könain, Läppeinen, Mustoinen, Pittkeinen, Pulkinen, Pura, Safwolain, Suttinen, Wåckulain

1662: Sutinen, Tijmoin

1665: Kinuin

1669: Mustoin

1671: -, Bartholdi, Kinnoin, Kopoin, Kruarr, Könöin, Leppäin, Mustoin, Pitkäin, Pulckin, Puroin, Safloin, Suthin, Timoin, Wokolain

1673: -

1674: Wåckolain

1676: -

1678: -

1679: -, Jäskeläin, Koppioin, Koppipom, Mustin, Pura, Safwoin, Somalain, Sutinen, Tickain, Timoinen, Wåckolain

1685: -, Haloin, Håll, Krögare, Kåpoin, Könöin, Mustoin, Måntanus, Pitkäin, Pullkin, Sutin, Timoin, Wokolain

Liedemäki

1671: Laitin

1676: -

1679: Laitin

1685: Laitin

Luttila

1671: Luttin

1679: Luttinen, Oinoin

1685: Luttin, Åinoin

Lylymäki

1647: Kåpoinen, Ruppoinen, Såpainen

1648: Afweldinen, Arfweldin, Ollikain, Råpåinen, Såpåinen, Ålkåinen

1649: Arfweldineb, Arfweldinen, Råppåinen, Såpåin

1653: Kinnuin, Kåpoin, Roppoin, Sopain

1660: Wentinen

1661: -, Karpinen, Kostinen, Käinenen, Kåpåin, Råpoinen, Råppoinen, Råppåinen, Sopainen

1663: Kåpoinen

1671: Arfweldin, Kopoin

1678: Safwol:

1679: -, Arfweldinen, Kopoinen

1685: -, Kåpoin, Safwolain

Monninmäki

1671: Filpuxsin, Keinuin, Philipuxin

1674: -

1679: Keinäin, Phillpuxin, Philpuxin

1685: Keinoin, Philponen, Philpuxen

Mustinmäki

1647: Karfwinen, Kinnuinen, Lappalainen, Liuckå, Pulckinen

1649: Kinnuinen, Lappalainen, Liucku, Pulckinen, Tarfwainen

1653: -, Hackarain, Herrain, Itkoin, Kerfwin, Kinnuin, Laitin, Laitinen, Lappalain, Leskin, Leskinen, Liuko, Nijrainen, Pulkinen, Safwolain, Wehwiläin, Westerin

1662: Asiain

1671: Hypiä, Karfwin, Kinnuin, Liuko, Pulkin

1674: Pulkinen

1676: Lappalain

1678: -

1679: Hybiä, Karfoin, Kinnuin, Kinnuinen el:r Immoin, Lappalain, Liukoin, Pulkinen

1685: -, Hypiä, Karffwain, Kinnuin, Liuuko, Pullkin

Niinimäki

1647: Herrain, Immoinen, Kåsoinen, Kåsåinen, Luttinen, Nuppoinen, Pijrainen, Pitkäinen, Tirckoinen, Törröinen

1648: Immåinen, Kåssåinen, Parfwiain, Pijrainen, Ruppoinen, Tirckoin, Tirckoinen, Tirckåinen, Törräinen

1649: Durpeheinen, Immäinen, Kåssåinen, Pijrainen, Tirckoinen, Törröinen

1653: -, Immoin, Kosuin, Nuppoin, Pijrain, Tirkoin, Turpein, Törröin

1660: -

1661: -, Immoin, Kåsoin, Nuppoin, Tirkoin, Turpeheinen, Törroinen

1663: -

1671: -, Kosain, Nuppin, Pijrain, Tirkoin, Torwin

1673: -, Toroin

1675: Pijrain

1676: -

1679: -, Immoinen, Kosoin, Kossuin, Nupoin, Pijrain, Timoinen, Tirkoin, Törrönen

1685: -, Immoin, Kåsoin, Nullpoin, Timoin, Tirckain, Turpehin

Osmajärvi

1647: Haringh, Hyfwöinen, Kålemainen, Laakoinen, Pasainen, Tackuinen, Tulppainen

1648: -, Cålemainen, Haikoin, Haringh, Hyfwäinen, Jalkoinen, Julkoinen, Jäskeleinen, Laakoin, Laakoinen, Passainen, Tackuinen, Tålpainen, Tålppainen

1649: Hyfweinen, Hyfwäinen, Laakainen, Laakoin, Laakoinen, Pasainen, Pitkäinen, Tackinen, Tulpainen

1653: Colemain, Haringh, Hywain, Hywäin, Laakoin, Pasain, Tackuin

1654: Haringh

1661: Haring, Hyfwoinen, Kolemainen, Laitinen, Lakoinen, Pasain, Tackuinen, Thenhuinen

1667: Hyfwärinen

1671: Colemain, Harain, Hyfwäin, Laitin, Lakoin, Paasain, Pasain, Passain, Tackuin, Terhuin

1673: -

1674: -

1676: -

1677: Jämpsäin

1678: Haring, Lakoin

1679: -, Jämpsi, Kolemain, Laitin, Lakoin, Pasainen, Tackoin

1685: Haringh, Hyfväin, Jämbsä, Laitin, Laitinen, Lakan, Pesoin, Tackuin, Tåloin

Paukarlahti

1647: Haikoinen, Heiskain, Jalkainen, Jäskeläinen, Kåndiainen

1649: Candainen, Haikoinen, Jalkainen, Jäskeläinen, Olkåinen

1653: Haikoin, Jalkain, Jäskeläin, Olkoinen, Soininen

1661: -, Jalkainen, Jeskälein, Karpinen, Korpinen, Olkoin

1669: Haikoin

1671: Haikoin, Herrain, Jeskeläin, Ollkoin

1676: Herrain

1677: Jäskäläin

1678: -

1679: Haikoin, Herrain, Kaipain, Olkoin

1685: Heiskain, Jalkain, Kåpoin, Ollikain

Petromäki

1647: Kinnuinen

1648: Kinnuinen

1649: Kinnuinen

1653: Kinnuin

1654: Kinuin

1671: Kinnuin

1673: Kinnuin

1678: -

1679: Kinnuin, Safwolain

1685: Kinnuin, Kinnuinen, Safwålain

Pitkälänniemi

1671: Afleck, Pitkain

1673: -

1679: Kosoin, Kåssoinen, Pitkeinen

1685: Afflek, Pitkäin

Polvijärvi

1647: Turuinen

1648: Pijrain, Pijrainen, Såpainen, Turuinen

1649: Påållsson, Såpainen, Turuinen

1653: Pijrain, Sopain, Turuin, Wockålain

1654: -

1661: -, Pijrain, Sopain, Turuin

1667: Toifwain

1671: Pijrain, Turuin

1677: Piroinen

1679: -, Kopoinen, Pijrain, Turuin, Turuinen

Pussilantaival

1678: Kylloinen

1679: Kyllöin, Lappalain

1685: Kyllein

Puurtila

1665: Kopoin

1671: Holopain, Purdin

1679: Hålapain, Purdinen

Reinikkala

1685: Keinoin, Reinikain, Soinin

Riihiranta

1671: Kopoin

1679: -, Kopoinen

1685: Kåponen, Kåppoin

Rummukkala

1647: Haarainen, Karppinen, Kinnuinen, Laamainen, Rumukain, Rumukainen, Såpoinen

1648: Kinnuinen, Kårppinen, Lamainen, Rummukain, Rumukainen

1649: Harainen, Karppinen, Kinnuin, Kinnuinen, Lamainen, Pijrainen, Rummukainen, Sårssa

1653: Carpin, Harain, Kinnuin, Laamain, Rummukain

1656: Rumukain

1661: Haroin, Karpinen, Kinnuin, Lamain, Rumukain

1665: Kinuin

1671: Karppin, Kinnuoin, Kuroin, Laamain, Rumukain, Sopain

1673: -

1675: Kinnuin

1679: Karppinen, Såpainen

1685: Karpin, Lachman, Sepanen

Saahkarlahti

1647: Kinnuinen, Kåppoinen, Parfwiainen, Pijrainen, Råppoinen

1648: Kinnuinen, Parfwiain, Parfwiainen, Pijrainen, Råpåinen

1649: Immoinen, Parfwiainen, Pijrainen, Råpåin

1653: Kinnuin, Parfwiain, Pijrain, Roppoin, Tirkoin

1661: Heiskain, Kinnus, Parfwiain, Pijrain, Råppåin

1665: Roppoin

1671: Kinnuin, Parfwiain, Pitkä, Roppoin

1673: -

1674: Kinnuin

1678: Råpoin

1679: Kotilain, Pitkäin, Roppoin

1685: Kinnuin, Kåtilainen, Pedickäin, Roppoin, Tackinen

Saamainen

1647: Ahuinen, Asiainen, Haaloinen, Hardikainen, Huofuinen el:r Soininen, Huofwinen, Huofwinen eller Såininen, Karjunen, Keinoinen, Nissinen, Simoinen, Soininen

1648: Ahoinen, Asiainen, Haloinen, Hartikainen, Huåfwinen, Kariuinen, Keinoinen, Keinåinen, Kinnuinen, Könäinen, Nissinen, Saininen, Simoinen, Soininen, Såininoinen

1649: Ahoinen, Asiainen, Assiainen, Haloinen, Hardikainen, Huofwinen, Huåfwinen, Karfwinen, Kariuinen, Keinäinen, Keinåinen, Kinnuinen, Linduinen, Mustoinen, Nissinen, Rauska, Simoinen, Såininen

1653: Ahoinen, Hafwinen, Haloin, Hardikain, Håfwinen, Kariuin, Keinoin, Kenäin, Könöinen, Linduinen, Mustoin, Nissinen, Pulkin, Simoin, Soininen, Wåckålain

1654: -

1656: Hofwinen

1661: -, Assiainen, Haloin, Hartikain, Hofwin, Holopain, Hyttinen, Karjuinen, Keinoin, Leskin, Linduinen, Mustoin, Nissinen, Pullkin, Simoinen

1662: Haloin

1663: Pulkin

1671: Haloin, Hardikain, Heiskain, Karfwoin, Kariun, Keinäin, Käinäin, Leskin, Nissin, PUllskin, Simoin, Soinin, Tuppurain

1673: -

1674: -, Pulkinen, Tuppuraiin

1675: Heiskain

1676: -

1678: Käriäinen

1679: Hardikain, Heiskain, Hofwinen, Hålapainen, Karfwoin, Käinäin, Leskinen, Nissinen

1685: -, Haloin, Hardikain, Håfwin, Karjuinen, Keinoin, Kerwinen, Läskin, Nissin, Pulkin, Rami, Soinin

Saijanlahti

1647: Karppinen, Kinnuinen, Koppinen, Philppuxinen, Pöxä

1648: Karpoinen, Keinoinen, Keinåinen, Kinnuinen, Knnuinen, Kåpåinen, Philppuxinen, Philpuxinen, Pöxä

1649: Karppainen, Keinåinen, Kinnuinen, Kåpåinen, Philpuxinen, Pöxä

1653: -, Carpin, Kinnuin, Kopoin, Kåpoin, Philpuxin, Pöxä

1654: Kinnuin

1660: -

1671: Karpin, Kinnuin

1676: -

1685: -, Karppin

Sarkamäki

1647: Keinåinen, Kenainen, Kenoinen, Kåpoinen, Parfwiainen, Wenttinen

1648: Kåpåin, Kåpåinen, Könoin, Könoinen, Könöinen, Parfwiain, Wänttinen

1649: Colemain, Kåpåinen, Könöinen

1653: -, Colemain, Könöin, Parfwiain, Wäntin

1661: Afleck, Kerffwin, Konoinen, Könoinen, Pafwiain, Tackuinen, Wentinen

1671: Karfwin, Kopoin, Könöin, Laamain, TUckain, Wentin

1673: -

1677: Kopoin

1679: Kerfwin, Kopoin, Tackuin, Timoinen

1685: Kerfwinen, Kåpoin, Könöin, Lachman, Soinin, Säikin, Tackin, Wäntin

Sarkaniemi

1671: Keinuin

1679: Keinäin

1685: Keinon

Soinilansalmi

1671: Kosoin, Sallin, Soinin

1678: Soinin

1679: Kassoinen, Parfwiain, Sallinen, Såpainen

1685: Kåssain, Sallin, Soinin, Sårsa

Sydänmaa

1671: Laitin

1679: -, Laitin

1685: Laitin

Tahvanala

1647: Pulckinen, Staphanainen, Tukiainen

1648: Harmainen, Karfwåin, Keinoinen, Kinnuin, Kinnuinen, Kinnunen, Könäinen, Lappalain, Liukå, Pulckin, Pulckinen, Stafanainen, Tuckiainen

1649: Tukiainen

1653: -, Keinoin, Pulkin, Tukiain

1661: -, Karfwain, Kinnuin, Könnoin, Lappalain, Liukå, Pulkinen, Pullkinen, Tuckiain

1663: Kinnuin

1671: Ollkoin

1678: -

1679: -, Itkoin, Pulkinen

1685: Itkoin, Möyhäin, Pullkin

Tanskansaari

1669: Nickin

1671: Nickin

1679: Mickoinen

1685: Myntin

Timola

1647: Ahokas, Jämssäläinen, Kasainen, Kinnuinen, Timmoinen

1648: Ahokass, Härkäinen, Jämssä, Kinnuinen, Kåssåinen, Mickoinen, Suhåinen, Timåinen

1649: Ahokas, Jämssä, Kasainen, Kinnuinen, Kåpåinen

1653: Ahokas, Kassain, Kinnuin, Kinnuinen, Lappalainen, Nickinen, Timoinen

1656: Timoin

1661: -, Ackoss, Kasoinen, Kinuin, Kåpåin, Könoin, Lamainen, Lappalain, Luttin, Luttinen, Nickinen, Pittkeinen, Purdinen, Pättkeinen, Timoinen, Tuckain

1671: Ahokas, Kinnuin, Tirroin

1673: Ahokas

1676: Kosmain

1678: Lappal:

1679: Ahåkas, Kinnuin, Uthriain

1685: -, Ahokas, Hålopain, Kåpoin, Lappalain, Pardain, Pustin, Timoin

Tuppurinmäki

1647: Soininen, Tuppurainen, Wepsäläinen

1648: Tuppurainen, Wäpssälein, Wäpsäläinen

1649: Såininen, Tuppurainen, Wepsäläinen

1653: Soininen, Tuppurain, Websäläin

1665: Kinuin

1671: Keinuin, Kenuin, Knnuin, Tuppurin

1675: Tuppurain

1679: Keinoin, Kinnuin

1685: Kinnoin, Käinoin, Pardain, Tuppurain

Unnukansalo

1671: Kosoin

1679: Liuko

1685: Liuko

Valkeamäki

1647: Haarainen, Heiskainen, Hilduinen, Iffwanainen, Ifwanainen, Saikoinen, Tålfwainen

1648: Harainen, Heishainen, Heiskainen, Hilduinen, Ifwanain, Ifwanainen, Tålfwainen

1649: Haarainen, Harainen, Heiskainen, Hilduinen, Hyttinen, Ifwanainen, Saickainen, Saickoinen, Tålfwainen

1653: -, Haiska, Harainen, Heiskain, Ifwoin, Saikoin, Tolwain

1661: Harainen, Heiskainen, Ifwanainen, Kinnuinen, Saikonen, Tolfwain

1669: Heiskain

1671: Harain, Heiskain, Heiskiain, Hyttin, Ifwanainen, Kuroin, Tolfwain

1673: -, Ifwanain

1676: Heiskain

1678: Hyttin

1679: Harain, Heiskain, Holapain, Ifwanain

1685: -, Heiskain, Herrain, Hålopain, Ifwanain, Jäskeläinen, Saikoin

Varistaipale

1647: Kåpoinen, Malin, Malinen

1648: Kåpåinen, Malinen

1649: Malinen

1653: Kopoin, Malin

1654: Kåpoin

1660: Cåpoin, Hackarain

1671: Ropoin

1673: Cupoin

1679: -, Kopoin

1685: Kåpoin

Varkaus

1647: Afleck, Luttainen, Purdinen

1648: Affläck, Herrainen, Kåpåinen Kaxoin, Luttinen, Pitkäin, Pitkäinen, Purdinen, Turpeheinen, Turpohoin

1649: Herrainen, Luttin, Luttinen, Pitkäinen, Purdinen

1653: Afläck, Herrain, Luttin, Pitkain, Purdinen

1656: Purdin

1660: Purdinen

1661: -, Pardinen

1678: Innoin

1685: Immoin, Kyreläin

Vehvilä

1671: Pispain

1679: -, Pispaian, Pispain

1685: Pispain

© Väinö Holopainen 2021